Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-388

Algemene gegevens

Analytische datum: 01-06-1643

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "1643".

Type: Beschrijving door een gezworen landmeter van de Zwijnstiende van de abdij van Zonnebeke te Langemark

Beschrijving: Mahieu de Fraeije, gezworen landmeter van de zaal en kasselrij van Ieper, heeft een nieuwe nauwkeurige beschrijving opgesteld van de Zwijnstiende, toebehorend aan de abt van Zonnebeke en gelegen in de parochie Langemark [+ situering van de tiende].

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Vpden eersten Junij 1643 es bij mij onderschreuen ghesworen landtmeter der zale ende Casselrie van ypre nieuwe beleghertheijt ghemaeckt van een thiendeken ghenaempt de Zwijnstiende toebehoorende mijn eerw[eer]dich heere den abt ende Clooster van zonnebeke presentelick ghebruickt bij michiel chesier haer bestreckende zuidt ende noort Jnden zuidtwest houck vande prochie van langhemarck alwaer tstraetkin In light loopende vwt de Rousselaerstrate oost van twielken naer den verlooren houck, beginnende ten oosteijnde van een langhe partie zaeijlandt toebehoorende de canonijcken van Sinte Maertens tijper ande noortzijde langst de Rousselaerstrate van daer wat oostewaert langst de zelue strate ende daer vwt vpkeerende zuidtwaert langst de westzijde van t'bomgaerdekin dat wilent toebehoort heeft Fran[sois] mijlle van daer noch zuidtwaert duer een merschelin naer den dijck langst d'oostzijde vanden sticke ende met ontrent een derde schietende Int ernoussche door de happe vanden zeluen sticke toebehoorende [niet ingevuld] naer den dijck ten noortoosthoucke van tnoordersche Sinte Catelijne gasthuis landt, zoo een weinich volghende den zeluen dijck ende daer vwt schietende noch zuidtwaert duer het stick landts daer neffens oock van Sinte Catelijne gasthuis vp eenen grooten tronck eecke, die staet neffens den dijck ten noortwest -houcke

test

van tlandt vande weduwe ende kijnderen Jonker Jan baptiste bulteel voorts vanden zeluen tronck- eecke noch zuidtwaert langst een seeuwe duer de landen vande voornomde aeldijnghen bulteel rechte tot den dijck makende tghescheet tusschen de landen vande voornomde aeldijnghen ende dheer Ant[eu]n[i]s Cabilliau welcke voorseyde oostzijde van dese tiende paelt jeghens de heerlyckhede van Vlijnckambacht, keerende de zelue thiende westewaert rechte langst tvoorseyde ghescheet tot den zuidtwesthoucke vanden bomgaert toebehoorende de voornomde aeldijnghen van mijn heere bulteel ande oostzijde vande straete schietende vanden voorseijden zuidtwesthouck noort- westewaert duer tlandt ende ghersijnghe vande voornomde aeldijnghen naer de plecke daer wilent Sint Jacobs boomkin stondt ande Rousselaerstrate vande zelue plecke een weinich noch noordewaert ouer de Rousselaerstrate duer ontrent den middel van tpartiekin zaeijlandt toebehoorende mijn heeren Canonijcken van Sint maertens tijper, welcke voorseyde westzijde paelt langst duere jeghens de prochie van Sint Jacobs [e]ijndelijnghe vande noortzijde van tvoorseyde stickschen oostewaert ouer tstraetkin dat loopt vwt de Rousselaerstrate naer de[...?] brugghe strate langst de haghe ande noortzijde

test

van t'stick toebehoorende de voorseyde Canonycken daer dese thiende eerst begindt, aldus dese beleghertheyt ghemaeckt ten verzoucke ende beleede vanden pachter volghende tbetooch van pieter de Chert, ende ter presentie van pieter de velter Toorconde.

Mahieu de Fraeije 1643

test

Beleghertheijt omme mijn eerweerdich heere den abt van zonnebeke van T'zwijnstiendeken bij Twielken 1643