Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-392

Algemene gegevens

Analytische datum: 23-10-1643

Type: Uitspraak door het hof van de Raad van Vlaanderen in een visserijrechtengeschil tussen de vertegenwoordiger van de prinses van Chimay en de bestuurders van de abdij van Ten Duinen [link met Zonnebeke onduidelijk]

Beschrijving: In het proces voor de Raad van Vlaanderen tussen Jan Sijmoens, beheerder van de goederen van de prinses van Chimay, vrouwe van Dudzele (eiser) en de bestuurders van het klooster van Ten Duinen, voor jonker Chaerles Franchois Tacket (verweerders) betreffende de visserijrechten voor het stuk van de Lisseweegse Watergang tussen de Monnik Spui en Lissewege Dorp, krijgt de eiser gelijk, en moet de verweerder de schade en kosten betalen

Tekst

[VOORLOPIG]

test

De saecke dienende voor mijn heeren vander raede Jn Vlaendren tusschen Jan sijmoens admediateur vanden goederen vande princesse van Chijmaij vrauwe van dudzeele etcetera heeschere Campent [comparant?] ter eender sijde, ende d'eerweerde heeren regierders vanden clooster vanden duijnen de saeke aenveert hebbende ouer Joncker Chaerles franchois Tacket ter andere omme t anw[...?] pemt.[?] gheroupen ten tourne vande rolle thof partijen ghehoort heeft den heeschere ghehauden ende ghemanteneert Jnde rechten poie[?] ende saisine van te ghebruijcken ende possesseren seker visscherije de voornoomde vrauwe competerende haer bestreckende inden Lisseweecschen waterganck beginnende vande meunicke speije tot bij Lisseweeghe dorp, in questien ende datte met alle de baeten ende proffijten daer toebehoorende ende condemneert de verweerers ouer de schaede aende heeschere dien aengaende gheinfereert hem op te leggen ende te betaelen alsulcke costen schaeden ende Jnteresten als mannen hemlieden diesverstaende sullen estimeren ouer die trauble ende boete van drije

test

ponden parisis s'Conincx profijte mitsgaders inde costen vanden vervolghe ter taxatie vande houe sonder prejudicie van s'verweerers recht ten petitairen daer sijlieden den heeschere alhier vindende in Judicie tsijnen laste heesch maeken bij ghescrijfte waer op de saeke gecontinueert wier omme t'anwoorden te xiiij daegen ghedaen inde camere vanden voorseyden raede te gendt den xxiij octobre xvj.C drijenveertich is onderteeckent f. van steenberghen

test

zaechmeij[?] 23 [octo]bre 1643 hs par reuch jnscriptis 15 Ja[nua]ry 1644[...?] 22 ghedient aend[...?]

Sententie provisioneel Van Visscherie anno 1643