Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-405

Algemene gegevens

Analytische datum: 23-01-1646

Type: Bevel van de Raad van Vlaanderen aan de baljuw van Ruddervoorde betreffende het heffen van het transport van Vlaanderen in deze parochie en heerlijkheid

Beschrijving: De raadslieden van de Raadkamer van Vlaanderen bevelen de baljuw, schout of meier van Ruddervoorde om de notabelen van de parochie en heerlijkheid in te lichten over het feit dat de burgemeester en schepenen van Ruddervoorde van de Raadkamer de toestemming gekregen hebben om dezelfde personen die gewoonlijk meebetalen aan het transport van Vlaanderen, ook nu te belasten, en dit voor een totaalsom van 843 ponden 6 schellingen en 6 groten. Een paar notabelen moeten belast worden met het opleggen en innen van deze belasting.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

De Raedslieden sConincx van Castilien van Leon van Arragon et Graue van Vlaenderen etcetera gheordonneert Jn vlaenderen den Bailliu schaut oft meyere vande prochie ende heerlichede van Ruddervoorde hier op versocht Saluut wy ontbieden ende beuelen van Sconincx weghe daertoe Committerende by desen Jst noodt ghy d'Jnsetenen notable ende ghegoede vande voornomde prochie ende heerlichede te kennen gheeft dat wy an Burchmeestere ende Schepenen vande voornomde prochie ende heerlichede hemlieden ghegheuen hebben octroy ende consent van Sconincx ons gheduchs heeren weghe zoo wy hemlieden oock in dit cas gheuen by desen onse openen lettren omme te moghen poincten stellen ende smaldeelen achtervolghen den transport van vlaenderen vp alle de ghone die Jn ghelijcke saecken ghecostumeert sijn te betaelen de somme van acht hondert drienveertich ponden sesschellynghe vj grooten ende inde daer bouen omme die bekeert te zijne Jnde betaelynghe van schulden ende oncosten ghebrocht in seker quoijer alhier ghesien welcke bouenschreuen somme sal ghestelt worden opde bosschen vijuers ende thienden vande voornomde prochie van Ruddervoorde mitsgaders vpde landen naer deucht ende weerde alles sonder preJuditie van sulck recht als ter contrarien van dien zoude moghen ghepretendeert worden Committerende ter smaldeelynghe ende Jnnijnghe vande voornomde somme eenighe notable persoonen die daeraf ghehauden worden te kenijnghe[?] bewijs ende reliqua te doene daer ende alst behooren sal ende alle de ghonne ghy de voorseyde ommestellynghe ghedaen zyn in ghebreke beuinden sult van te betaelen heurlieder portie ende handeel Jnde voorseide somme van achthondert dryen- veertich ponden sesschellynghe zes grooten zoo verre zy daertoe deuchdelick ghepoinct ende ghestelt sullen zyn gheweest naer staete ende quantitheyte van hunne goedynghe zoo voorseyt es constrangiert ende bedwinght elcke zoo verre alst hem aengaet by alle weghen van bedwanghe in ghelicke saecke onderhouden want wy v dies gheuen vulle macht ende speciael beuel ontbieden ende beuelen van SConincx weghe alle haerlieder officieren ende ondersaeten dat zij v dit doen neerstelick verstaen ende ...bedieren ghegheuen te ghent onder den zeghel vande camere vande Raede den xxiij.en Januarii xvj.C sessenveertich

By myne heeren van Raede gheordonneert in Vlaenderen

test

papieren nopende de prochie Coosten vande Booschen in Rudder- voorde