Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-407*

Algemene gegevens

Analytische datum: 21-06-1746

Type: Machtiging door de abt van Zonnebeke van de ontvanger van de abdij om te Roeselare de kerk- en disrekeningen af te horen

Beschrijving: Abt Patricius Holvoet van Zonnebeke machtigt Jaecques Steyt, ontvanger van de abdij om te Roeselare de rekeningen van de kerk en van de dis af te horen.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Wij patricius holvoet Abt ende heere van Zonnebeke, hebben ghecommitteert, soo wij committeren bij desen den persoon van heer Jaecques Steyt ontfanghere van d'abdije van Zonnebeke, tot het aenhooren vande Rekenijnghen vande kercke ende disch van Rouselaere, besoigneren over d'affairens concernerende de selue, ende teeckenen conforme het voorgaende ghebruyck, belovende alle het gonne hij diesaengaende sal hebben ghedaen, te houden voor goet vast ende van weerden aldus ghedaen jn onse voorseyde Abdije onder het Cachet van onse waepens ende om onse blintheijt onder het hanteecken van onsen greffier, Desen eenentwintichsten Junij, duyst seven hondert sesenveertich, als greffier

G.D. Souten 1746