Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-399

Algemene gegevens

Analytische datum: 03-08-1634

Type: Volmacht door de abt van Zonnebeke voor het verheffen van de heerlijkheid van de Mispelare voor het hof van de heerlijkheid van de Dovie

Beschrijving: Abt Carolus van Zonnebeke geeft volmacht aan Andries Ghesquiere de Oude en Cornelis de Castaldo om uit zijn naam voor de baljuw en leenmannen van het hof van de heerlijkheid van de Dovie te verschijnen, en daar de heerlijkheid van de Mispelare te verheffen.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Wy Carolus Abt ende heere van zonnebeke Graue van Salinas, heere van Bourgogne, zonneghem, mispelaere etcetera hebben gheconsitueert ghedenommeert ende machtich ghemaect zoo wy doen by desen, Andries ghesquiere doude ende Cornelis de Castaldo hemlieden ende elcken zonderlynghe toonder deser gheuende vulle macht authoriteyt ende speciael beuel, Omme uut onsen name te gaene ende compareren voor myne heeren Bailliu ende mannen vanden houe ende heerlichede vande douie ende allomme elders daert nodich werdt, ende aldaer uut onsen name te verheffen de voorseyde heerlichede vande mispelaere ende ghehouden vande voorseyde heerlichede vande douie, volghende de lettren van rapporte ende recepisse danof zynde Gheuende anden voorseyden Andries ghequier macht ende constitueren hem omme te wesen bedien[ende] man vande voorseyde heerlichede vande mispelaere ende dat hy dienvolghende zal doen den behoorelicken eedt van ferteytschap, Generalick ende specialick al te doene dat wy in persoone zelue zynde zouden connen ofte moghen doen Alwaert oock zoo dat de zaeke ampelder last requirende dan hier vooren gheexpresseert is Belouende te houden voor goet vast ende van weerden al t'gonne by de voornomde onse gheconstitueerde ende alck van hemlieden In t'gonne voorseyd ghedaen ende ghebesoingniert zal worden, Actum tot zonnebeke desen derden ougst xvj.C vierendertich, ende hebben hier op ghedaen drucken den zeghel van onse Abdye

Carolus Abt ende heere van sunnebeke