Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-400

Algemene gegevens

Analytische datum: 13-08-1644

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "in daten vanden xxixen 9bren xvjC neghenendertich" (29/11/1639); "ten ougst xvjC tweenveertich" (08/1642); "1644".

Type: Verkoop van een tiende-leen te Oostnieuwkerke door Jan Stuuaert aan de abdij van Zonnebeke

Beschrijving: Verkoop voor notaris door Jan Stuvaert aan de abdij van Zonnebeke van een tiende, Clercxtiendetje genoemd, te Oostnieuwkerke, gehouden van het leenhof van Mosscher-Ambacht. De verkoper, Jan Stuvaert, stelt personen aan om de onterving en inerving uit zijn naam voor het leenhof te gaan volbrengen.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Compareerde in persoone voor my Jaecques bastynck openbaer notaris tIpre Resideerende ter exercitie van notarie gheadmitteert by hooghe ende moghende heeren myne heeren vande Edelen Rade gheordoneert in Vlaen[deren], dheer Jan Stuuaert den welcken kende wel ende deughdelic vercocht thebben zoo hy doet by desen an damp victoor de vorstere religieux vande Abdie van zonnebecke ende pastoor aldaer ten desen present [...?] accepterende vutter name van my Eerw[eerde] heere damp Bernaert de hane Abt ende heere van sonnebecke, seker thiendeken den selue comparant competeerende by coope van Charels bassio hem bestreckende Jnde prochie van oostnieuk- ercke gheseyt Clercx thiendeken wesende de twee schoouen van drie breeder belegert ende gheaboutteert by de lettren van Recepisse danof zynde in daten vanden xxix.en [novem]bren xvj.C neghenendertich onderteeckent Anthns van halewijn, ghehouden vanden houe van mosser[...?]ambacht in pachte ghehouden by Jan capelle voor zes Jaeren Inghegaen ten ougst xvj.C tweenveertich ten pryse van vier ponden x s grooten tsiaers, dies den ougst 1644 is ten profficte vanden cooper, Ende dat omme ende voor de somme van vyf hondert gulden van xl groot tstuck bouen een dobbel ducaet voor svercoopers huusvrauwe die den seluen vercooper vande voornomde cooper kent ontfaen thebben, passeerende hem danof ouersulcx quitantie absoluyte by desen

test

blyuende de costen vande thienden p[...?] erfuen ende onterfuen ende alle andere oncosten daeran dependeerende scoopers laste sonder paymendt Ende omme den voornomden coop te doen sorteeren syn volcommen effect heeft den voornomden stuuaert gheconstitueert ende machtigh ghemaect zoo hy doet by desen toe [...?] hemlieden ende elcken sonderlynghe toogher deser gheuende voolle macht ende authoriteyt procuratie speciale absoluyte ende jrrevocable omme ouer ende vut synen name te gaen ende compareeren voor Bailliu ende manne van leene van mosscherambacht ende ouer al elders daert van noode soude moghen wesen ende aldaer den voorseyden comparant t'ontvutten ende onterfuen vanden voorseyde leene ende daer Inne te goeden ende erfuen den voornomden damp victoor de Vorstere ofte sulcker anderen als hy de voors[...?] ter erfuenisse denomeeren sal met alle gherequireerde ende ghecostumeerde sollemniteyten ende belofte van garrandt als naer style belouende den voornomden comparant ende constituant te houden voor goedt vast ende van weerden al t'ghene by de voornomde gheconstitueerde ende elcken sonderlynghe in t'gonne voorschreuen ghedaen ende ghebesoingniert wert vp sulck verbant als naer Rechte Actum tIpre desen xiij.en ougst xvj.C vierenveertich ter presentie van

test

M[eeste]r maerten vander stichele Raedt pensionaris ende greffier vande vierschare deser stede ende Jaecques de blieck ghetuughen hier toebegroet die de minute deser neffens beede de voorseyde comparanten ende my notaris hebben onderteeckend my Toorconde

Bastijnck notarius publicus

test

Stuuaert Coopschap