Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-395

Algemene gegevens

Analytische datum: 19-04-1644

Type: Aanstelling van arbiters door de abdij van Zonnebeke en Chaerel Vermeersch en medestanders in een conflict betreffende de afgrenzing van gronden te Zonnebeke

Beschrijving: Omdat er een ernstig geschil dreigde te ontstaan tussen de abdij van Zonnebeke en Chaerel Vermeersch filius d'heer Francois (in naam van verscheidene personen gerelateerd aan Marin Vulsteecke), betreffende de afgrenzing van gronden te Zonnebeke, wil men deze kwestie eens en voor altijd regelen. Beide partijen stellen iemand aan die tot een overeenkomst moet komen, voor de abdij Baltasar Quinten, voor Chaerel Vermeersch en medestanders Bartholomeus de Boutte. Beide partijen beloven de bereikte overeenkomst na te leven, op straffe van een boete.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Alsoo datter tusschen mijn Eerweerde heere DAmp Bernaert de haene Abdt ende Temporeel heere van zonnebeke etcetera vutter naeme van zijn Convent ter eender ende Chaerel vermeersch filius d'heer Fran[cois] ter cause van zijner wijfue hem sterck maeckende ende vervanghende Jan Vulsteecke filius Marin midsgaders Claeijs petipas ende Jaecques muenijnck ter cause van hemlieder huusvrauwen dochters vanden voorseyden marin vulsteecke ghepr[...?]eert bij wijlent Franchijne filia marin desmedt zijne huusvrauw Broeder ende schoonbroeders ter andere apparent was proces te Rijsen omme seecker ghescheet tusschen de landen vanden voorseyden Clooster ende tghoone vanden voorseyden Chaerle vermeersch met consoorten soo wel omme de onsekerheit vanden zeluen ghescheede als van de pretensie vande grootte die zij van beede de zijden waeren sustineerende Ende omme van tselue different een eijnde te maecken ende te stellen eenen seeckeren voedt ende ghescheet waar naer beede de partijen nu ende hiernaermaers hemlieden souden mooghen Reguleeren hebben omme alle apparente ende tocomende processen te schuwene hemlieder saecke ende differen ghestelt In tsegghen van mannen bij beede partijen te denomeeren ten welcken Effecte mijne voornomde heere van zijnen ende des Convents weghe ghedenomeert heeft Baltasar quinten filius Matheus ende den voorseyden Charel voor hem ende zijne consoorten den persoon van Bartholomeus de Boutte filius Andries beede prochiaenen van deselue prochie Ande welcke Beede de voorseyde Respectiue partijen hemlieder affairen nopende tselue different gheheuen ende ghestelt hebben Jn handen, belouende te houden voor goedt, vast ende van weerden alle t'goone zij daer Inne sullen ordonneeren al waere t'saecke dat zij om beter commoditeijt van partijen eenighe verlaeghijnghe van lande gheradich vonden ende concipieerden de welcke zij voor Erfueleck[?] nu ende eeuwelick belouen tonderhouden ende tselue wettelick te verkennen voor Bailliu ende

test

Schepenen vande voorseyde heerlichiede ende prochie van Zonnebeke ten eersten wettelicken daeghe Vp peine dat den ghoonen van beede de partijen die niet en zal willen achtervolghen den voedt ende Regelement die den voorseyden Baltasar ende Bartholomeus In tgane voorschyn sullen stellen[?] zal verbueren ter proffijtte vande kercke ende disch vande voorseyde prochie de somme van vyftich guldens te deelen half en half hebbende beede partijen tot verseeckerthede van dit verbandt dese jeghenwoordighe onderteeckent Toorconden desen xix.en april 1644

Bernaert Abt ende T[emporeelen] H[eer]e van sonnebeke Heer Hubert Wicart Prior F. Victor de vorstere Chaerle vander Mersch

test

Verlaeghynghe van zeecker Partyen van landen tusschen zijn Erw[eerdigheij]t den Abdt ende Charles vermersch ghedaen Jnden Jaere 1644