Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-397

Algemene gegevens

Analytische datum: 19-04-1644

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "ten Jare 1563".

Type: Compositie voorgesteld door scheidsrechters in een grensgeschil tussen de abt van Zonnebeke en Chaerel Vermeersch e.a., inhoudende een grondruil te Zonnebeke

Beschrijving: Omdat er dreigde een proces te ontstaan door een geschil tussen Bernaert de Haene, abt van Zonnebeke, en Chaerel Vermeersch filius d'heer Francois en zijn medestanders betreffende de afgrenzing van de gronden van de abdij en van de genoemde Chaerel te Zonnebeke, hebben beide partijen besloten om hun geschil door scheidsrechters te laten beslissen, respectievelijk Baltasar Quinten filius Matheus en Bartholomeus de Boutte filius Andries. Beide partijen dienen zich aan de resulterende overeenkomst te houden, op straf van een boete. De scheidsrechters hebben de betwiste gronden bezocht, in het gezelschap van vertegenwoordigers van beide partijen [+ situering van de gronden]. Op basis van dit bezoek en van documenten van vroegere landmetingen, beslissen de scheidsrechters dat er een grondruil moet plaatsvinden, om toekomstige conflicten te vermijden [+ situering van de gronden, + verplichtingen die op die gronden rusten].

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Alsoo datter apparentie was van proces te rijsen tusschen mijn Eerweerde heere d'Amp Bernaert de haene byder gratien Godts Abt ende Temporeel heere van Zunnebeke vutter naeme van zijn Convent, ter eender Ende Chaerel vermeersch filius d'heer fran[ciscus] ende zijne meede consoorten ter andere Ter cause van het ghescheet tusschen de landen vanden voorseyden Clooster ende de goone den voorseyden Chaerel ende consoorten toebehoorende als oock omme de grootte van eenighe van deselue landen Om welck proces ende ander toecomende swaericheeden te schuwene ende te maecken een seecker ghescheet tusschen de voorseyde landen De voorseyde respectiue partijen hemlieder verdreghen hebben In tsegghen van mannen ende Vriendelicke Arbitrateurs bij partijen daertoe te denomeeren Ten welcken effecte mijne voornomde heere van zijnen ende des Convents weghe ghedenomeert heeft Baltasar quinten filius Matheus ende den voorseyden Chaerle voor hem ende zijne consoorten den persoon van Bartholomeus de Boutte filius Andries beede prochiaenen vande voorseyde prochie Ande welcke beede respectiue partijen hemlieder different ghestelt hebben Jn hemlieder goetduncken ende Consientie, met belofte van te houden voor goedt, vast, ende van weerden eeuwelick ende erfuelick alle t'goone zij In t'goone voorschreuen sullen resolueeren hebbende tot verseeckerthede vandien ghelaeten Jn handen vande voorseyde Arbiters een Compromis tusschen hemlieder diesangaende ghemaeckt, dat den goonen die niet en soude willen goedt houden t'ghoone bij de voorseyde Arbiters zal gheordonneert wesen zal verbueren tot proffijtte vande kercke ende disch vande voorseyde prochie de somme van vichtich guldens van xl s parisis t'stuck Vp welck voorseyt versouck wij Arbiters vooren ghedenomeert Vp den xix.en Aprillis xvj.C vierenveertich, ons hebben vertransporteert ter plaetsen contentieuse neffens den voorseyden Eerweerden heere Abdt midsgaders van heer hubert wicart Prioor vande zelue Abdie ende oock den voorseyden Chaerel vermeersch Ende commende alvooren an t'ghescheet tusschen eene partije graslandt den voorseyden Clooster toebehoorende

test

ghenaempt Buenens Meersch Jn pachte ghebruickt door Pieter thorroudt ende tsaeijlandt vande voorseyden Chaerel oost daeran ghenaempt de Couterkens alwaer staedt Jn tghescheet eene haeghe ende diuersche tronckwulghen de welcke mijne voorseyden heere sustineerde te moeten gaene met den voorseyden meersch te meer omme dat de grootte van lande vande voorseyde couterkens bij den voorseyden Chaerel ouergheheuen volghende de landsmaete van wijlent Guilliames de fraeye ghedaen ten Jaere [...?] begrepen de voorseyde haeghe es mentioneerende van vier ghemeten twee lijnen eenentachtentich Roeden, ende dat mijne voorseyde heere thoonde seecker Registre van Erfachticheeden vande heerlicheede van mijne voorseyde heere dat Marin de smedt grootvader vande huusvrauwe vanden voorseyden Chaerel met consoorten de voorseyde landen hadde verobligiert ten twee stonden Jn seecker pennijnc die hij was nemende te Croeijse als te weten ten jaere [...?] ende [...?] alwaer hij deselue landen maer en heeft te kennen gheheuen vier ghemeten twee lijnen en zessendertich Roeden ende bij eene landsmate ghedaen door Pieter de Raedt wijlent gheswooren Landtmeter vande Casselry van ijpre ten Jare 1563 wordt beuonden dat de voorseyde partije me[...?]de (begrepen vier Roeden ten noortwesthoucke commende van het straettgien vp dit landt, soude groot zijn vier ghemeten twee lijnen en acht en vichtich Roeden. Soo eijst dat wij omme van de voorseyde onseeckerthede een seeckeren voedt te stellen ende tot meerder gherusticheyt ende commoditeijt van partijen gheordonneert ende ghesloten hebben aldaer te doene eene verlaeghijnghe ofte permuttatie van lande te weten dat Chaerel vermeersch ende consoorten sullen hebben ende behouden het partijeken garslandt voor den hefdam vanden voorseyden Chaerel bij mijne voorseyde heere ouer eenighe Jaeren wet af ghedaen meten ende bestoppen met een staeckets, met het noort eijnde vande voorseyde meersch van het vrijdom ande noortzijde van een walleken an d'oostzijde vanden zeluen meersch scheedende westewaert naer de middelste wulghe an de westzijde met de geheele haeghe In questien soo verre dit landt streckt ende zal voorts hebben van oosten daeran de noortzijde vande voorseyde partijen slandt ghenompt alsvooren tot de grootte vande vier ghemeten twee

test

lijnen en acht envichtich Roeden volghende de landsmate vanden voorseyden de Raedt Ende mijne voornomde heere vutter naeme vanden Convent zal hebben In weederlaeghe de zuudtzijde van tvoorseyde saeijlandt te weten het cleene couterken ende alsoo noordewaerts vp Rechte Linie schietende oost ende west tot de straete die loopt naer Bechelare, naer vutwijsen vande landsmate die men daer van doene zal ende alsdanne souffisant paelen ende ghescheet stellen Ende angaende de groene catheijlen staende vp de voorseyde verlaeghde partijen sullen In cas beter ofte argher beuonden zijnde elcanderen volghen In gelde bij prijsie te doene ter voorseyde metijnghe Ende alsoo an mijne voorseyde heere ende Convent ten noortwesthouck vande voorseyde Langhe couterkens cumpeteerende anden voorseyden Chaerel met consoorten cumpeteert een partijeken saeijlandt t'welcke verpachte met thofsteedeken mijn voorseyds heere toebehoorende aldaer Pieter thorroudt presentelick woondt zuudt an tvoorseyde corte couterken, van welcke voorseyde partije den voorseyden Pieter thorroudt ofte de ghoone die naer hem sullen commen souden afghesneden wesen vanden passagie ouer midts dese verlaeghijnghe, soo is bij ons gheordonneert dat soo langhe mijne voornomde heere ende Convent belieuen zal t'voorseyde partijeken landts te doen ghebruucken met t'voorseyde hofsteedeken dat hemlieden pachters sullen mooghen hebben lijber passagie In saeijtijden oudsten ende ander nootsaeckelicheyt an twesteijnde vande voorseyde langhe couterkens alles ter minstere schade dat doendelick werdt Voorts alsoo an de westzijde vanden voorseyden Buenens meersch light seeckeren water pudt alwaer t'ghescheet vanden lande van mijne voornomde heere ende Convent ende vanden voorseyden Charel duere loopt alwaer oock Lichtelick differentie can kijsen, Is bij ons gheordonneert dat noch den eenen noch den anderen van partijen, voorder Recht zal moghen pretendeeren dan omme hemlieder Beesten te laeten drijncken, water te haelen, ende ghemeene te belegghene met visschen, zonder daerInne te moghen Rotene vlas noch ander vuilicheden Jn Prejuditie van anderen daerInne te werpene vp peine van schade te betaelen ten segghen van mannen hemlieder dies verstaende Item ende angaende den differente ande noortzijde vande sticke saeijlandt vande voorseyden Chaerel met consoorten, tusschen t'ghoone van mijne voorseyde heere ende Convent daer den muelenwegh vande voorseyde

[in de linkermarge, in te voegen voor 'Voorts alsoo an de westzijde ...':] Ende den voorseyden Chaerel ofte zijne naercommers sullen moghen passagie hebben ouer den houck van t'landt vande clooster, omme vande straete te keren vp de langhe couterkens soo hij gewoone is

test

[in de marge:] met t'landt vande Cloostere

Chaerel door loopt, alwaer different es omme deel vande sijnghelhaeghe aldaer, die mijne voorseyde heere sustineert te moeten gaene ende naer dien wij van ghelijcke de platse contentieuse neerstelick hebben ghevisiteert, ende oock jeghens anderen ghecolligiert de landsmaten vanden voorseyden de Raedt ende fraeije, de welcke maer en discordeeren eene Roede hebben gheordonneert dat de voorseyde haeghe geheel zal volghen met t'landt vanden voorseyden Charel ende dat an beede de eijnden van ghelijcken palen sullen ghesteldt worden. Ende alsoo van twesteijnde vande voorseyde haeghe keerende zuudtwaerts soo verre de landen van mijne voorseyde heere ende zijn Convent, mitdsgaders de ghoone vanden voorseyden Charel ende consoorten hem bestreckt ouer al claer ende blijckenlick bescheet zal ghemaeckt worden, soo ter voorseyder metijnghe alder bequaemst ende apparent[...?] zal ghevonden wesen Ende Indien men benomde eenighe Boomen, Plansoenen ofte troncken te staene Jn tghescheet ende letigieus, ordonneeren dat deselue sullen afgehauwen ende ghedeelt wesen naer ordonnantie vande landtmeters tselue ghescheet ende paelende stellende Ende Alsoo mijne voorseyde heere vutter Naeme van zijn Convent, ende den voorseyden Chaerel met consoorten elck Respectiuelick hier van verzochten te hebben Acte bij gheschrifte hebben hemlieder dese verleendt, omme hemlieder daernaer te reguleeren soo voorseyt es, ons Toorconden dach ende Jaer alsvooren

B. Quinten 1644

Bertholomeus de boutte