Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-396

Algemene gegevens

Analytische datum: 27-05-1644

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "bamesse eerstcomende xvjC vierenveertich" (01/10/1644).

Type: Bevestiging door de baljuw en schepenen van Zonnebeke van een grondruil tussen de abdij van Zonnebeke en de familie Vulstecke te Zonnebeke

Beschrijving: De baljuw en schepenen van de heerlijkheid van de abt van Zonnebeke laten weten dat er een landruil plaatsvond tussen abt Bernaert de Hane en de kinderen van Marijn Vulstecke, om grensconflicten te vermijden, op advies van de arbiters die daartoe aangesteld waren, met name Balthasar Quinten filius Matheus in naam van de abdij, en Bertholomeus de Boutte filius Andries in naam van de familie Vulstecke [+ situering van de geruilde stukken grond, + overzicht van de verplichtingen die op de gronden rusten].

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Wij Cornelis Castaldo Bailliu metsgaders francois van Torout Joos ghysele Francois bollaert Jan de Roo ende Bertholomeus de boutte Schepenen van mijn Eerw[eerde] heere myn heere den prelaet ende Temporeelen heere van Zonnebecque, Saluudt doen te weten dat voor ons ghecommen ende ghecompareert is in persoone den Eerw[eerden] heere damp Bernaert de haene Abt ende Temporeelen heere van zonnebecque vuttere name van synen convente ter eender Jan vulstecke filius marijn, Clays petipas filius Gillis Charel vander Meersch filius d'heer francois ende Jaecques menynck filius Jan, ter cause van maghdeleene, margriete ende Janneken vulstecke filiae marijn heurlieder huusvrauwen, ter andere, Te kennen gheuende de voorseyde Respectiue comparanten dat zy omme af te legghen eenighe behoufte processen ende te schuwen de toecomende, nopende tghescheedt vande lande vande voorseyde clooster ende t'gonne vanden voorseyde vulstecke met consoorten aldaer Charel vander meersch presentelick woont binnen dese prochie van sonnebeque suudt oost vanden Clooster nieuwne[?] ghemaect hebben eene erfuelicke verlaghijnghe manghelynghe ofte permutatie van seker partijen van lande Jnghevolghe d'ordonnantie vande vriendelicke arbiters by beedepartijen daer toe ghedenomeert, als te weten van weghen mijnen voorseyden heere ende syn convent den persoon van Balthasar Quinten filius matheus, ende van weghen den voorseyden vulstecke cum suis den persoon van Bertholomeus de boutte filius Andries, Jnder manieren dat mijnen voornomde heere ghelaeten heeft ande tweede comparanten vier lynen ende eenenvyftich Roeden gerslant Jeghens ouer de hofstede daer den voorseyden Charel woont wesende den noorthouck van eenen meerder partije mynen voornomden heere ende synen convente toebehoorende ghenompt Buenens-meersch ande suudtsyde afgheteeckent met paelende westsyde ende al drayende noordewaert by naer scharp een straetgin loopende vanden clooster naer den Andepoel vijuer de oostsyde tlant vande voorseyde tweede comparanten, ende een deel t'naervolghende landt an mynen voornomden heere ghegheuen in wederlaghe de haghe aldaer hiermede gaende tot de paelen aldaer ghestelt ende mynen voornomden heere soo ouer hem seluen als vutter name van synen convente, sal hebben in wederlaeghe een partye saylant ghenompt het corte couterken met den suudtcant van een ander partije saijlant noort daeran ghenompt t'langhe couterken streckende oost ende west, metten westeynde de voorgaende partije toosteynde strate leedende van Sonnebecque naer becelaere de suudtsyde tlant vande voorseyde Cloostere alsoo tzelue vutghepaelt es door mahieu de fraije ghesworen landtmeter der saele ende Casselrie van Ipre, omme by beede respectiue partijen hant te slaene an elck syn verlaeghde lant te bamesse eerstcomende xvj.C vierenveertich, is voort gheconditioneert dat alsoo mijnen voornomden heere heeft eene behuusde hofstede suudt an dit verlaeghde landt aldaer Pieter Thorrout presentelick woont met welcke hofstede hy laetvolghen een partijen saylant ten noorthoucke vande voorseyden verlaeghden meersch, dat den voorseyden Pieter thorrout ofte de gonne die namaelt souden moghen wesen pachters van tzelue hofstedeken, sullen moghen hebben lyber passaige in ougsten, saytyden, ende ander nootsaeckelickheden an twesteynde vande langhe couterkens vande voorseyde tweede comparanten ter mijnster schade, ende den voorseyden Charel vander meersch ofte de gonne die namaels pachters sullen wesen vande hofstede vande voorseyde comparanten sullen moghen hebben lyber passaige ande noortoosthouck vande voorseyde verlaeghden meersch ouer een houxken van t'lant vanden voorseyden Clooster omme vutter strate te keerne vp de voorseyde langhe couterkens, beede sonder recompense, consenteerende beede de respectiue partijen elck den anderen te laeten erfuene in de voorseyde verlaeghde landen, suuer lant voor suuer lant behoudens by de tweede comparanten te betaelen s'heeren erfuelicke rente als van ouden tijden, met belofte van garrant jeghens een Ieghelick Ande angaende de catheilen staende vp beede de verlaeghde partijen is gheordoneert by beede de voorseyde arbiters, dat de tweede comparanten sullen volghen an mijnen voorseyden heere bouen tgonne zij wisten te pretendeeren an seker eecken boom die ouer ontrent zes Jaeren ofte meer ghevelt is gheweest ten profficte vande clooster den welcken questieus stont in tghescheet vande voorseyde landen (die hiermede doot blijft) de somme van vijf schellynghen grooten, voorts angaende alle oncosten van dese passeerijnghe ende andersins, elck sijn last draghende, In kennesse der waerheyt zoo hebben wy Bailliu ende Schepenen bouen ghenompt dese ghedaen seghelen elck met onsen seghele hier vut hanghende in groenen wasse met dobbelen steerte van parchemijne ende ghedaen teeckenen by onsen greffier desen xxvij.en mey xvj.C vierenveertich

test

Bastijnck [handtekening op de plooi]

test

Sonnebeke Verlaghynghe tusschen myn Eerw[eerde] heere den Prelaet ende heere van zonnebeke Jeghens de kynderen van maryn vulsteke anno 1644