Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-390

Algemene gegevens

Analytische datum: 24-07-1644

Opmerkingen analytische datum: Het document bevat twee dateringen; het is niet helemaal duidelijk of het verbod op jagen en het verbod op het heffen van tienden beide twee maal afgekondigd werden - respectievelijk in 1643 en 1644 - of dat het verbod op de jacht werd afgekondigd in 1643, en het verbod betreffende de tienden in 1644 // Bijkomende datering: "naer den dienst vande hooghmesse vp den 26en Julij 1643" (26/07/1643).

Type: Verbod door de abt van Zonnebeke op jacht en wildvangst, en op het innen van tienden te Zonnebeke en in enige andere heerlijkheden, tenzij met expliciete toelating

Beschrijving: Verbod vanwege Bernard de Haene, abt en heer van Zonnebeke, om in de heerlijkheid van Zonnebeke en een aantal andere heerlijkheden, zonder uitdrukkelijke toestemming van de abt te jagen op wild, op straf van een boete; hij verbiedt evenzeer om tienden te innen in de parochie Zonnebeke, tenzij met een pachtbrief, ook op straffe van boete. Deze verbodsbepalingen werden gepubliceerd te Zonnebeke (ofwel beide in 1643 en 1644, ofwel het eerste in 1643 en het tweede in 1644).

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Men ghebiedt van weghen damp Bernard de Haene Abt ende heere van Sonnebeke, dat hem niemant en sal Veruoorderen te schieten ofte te vanghen in Wat maniere dat sy, op syn heerlichyt van Sonnebeke, mitsgaders dheerlicheden van de Saele Camre, Couchy, hasewee ende Nonnenbosche binnen Sonnebeke eeneghe patrysen, sneppen, huitvogels[?] ofte eenich ander wilt op peyne van te verburen heurlieder [...?] ende ga[...?]er[...?]s van wat fantsoen dat se syn ende te incurreren de boete by den placcaeten vande Jacht vermelt sonder syn particulier oorlof ofte commiissie by ghescryfte te hebben elck segghet den anderen

Men ghebiedt ooc van weghen den seluen heer Prelaet dat hem niemant en sal veruoorderen jn dese Prochie van Sonnebeke eeneghe thienden ofte schoouen van wat nature die syn in te doene (ten sy de ghene die eeneghe thiende by pachtbriefue ghebruycken) sonder van t vooren behoorlyck aduertentie te doen[?] op peyne van te verbueren de boete by placaete vermelt

Ghepubliceert tzonnebeke naer den dienst vande hooghmesse vp den 26.en Julij 1643 ter plaetsen ghecostumeert mij Toorconden B. Quinten 1643

Ghepubliceert den 24.en Julij 1644 ter plaetsen alsvooren Toorconden B. Quinten 1644