Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-387*

Algemene gegevens

Analytische datum: 21-03-1643

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "ten jare 1632"; "in daten iiijen Xbre 1642" (04/10/1642); "ghedateert vanden dach van gisteren"; "Lichtmesse xvjC ende vierenveertig" (02/02/1644); "desen xxen maerte xvjC drienveertich" (20/03/1643); "Lichtmesse 1644" (02/02/1644).

Type: Bevestiging door de baljuw en leenmannen van Zonnebeke van de omzetting door de abt van Zonnebeke van leengrond te Oostnieuwkerke naar erfelijke grond

Beschrijving: Gecollationeerde kopie: De baljuw en leenmannen van Zonnebeke laten weten dat Pieter Capelle filius Ghyselins, brouwer te Moorslede, voor hen het volgende verklaarde: In 1632 kocht hij van zijn broer, Jan Capelle, een leen te Oostnieuwkerke, gehouden van het leenhof van Zonnebeke. Met toestemming van de abt en heer van Zonnebeke werd het leen in twee delen gesplitst [+ situering van het leen], omdat Pieter graag wou dat zijn bezittingen na zijn dood gelijkelijk onder zijn kinderen verdeeld zouden worden; slechts een deel van het leen bleef leen, de rest werd erfelijk goed. De akte met de instemming van de abt wordt woordelijk opgenomen in de tekst [+ de verplichtingen die op de grond rusten] (daterend van 20 maart 1643). Dit alles wordt bevestigd door de baljuw en leenmannen.

Opmerking: Authentiek afschrift.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Wij Cornelis Castaldo Bailliu medtsgaders Meester jan keingaert Raedt pensionaris der stede van Ipre ende d'heer joos nieulaet mannen van leene vanden houe ende heerelickheyt van sonnebecke, alle de gonne die dese presente lettren sullen sien ofte hooren lesen Saluud, doen te weten dat voor ons commen ende ghecompareert is In persoone Pieter Capelle filius ghyselins brauwer van zynen stijle wonende inde prochie van moorslede, te kennen gheuende dat hem compareert by coope ghedaen ten jare 1632, jeghens jan capelle zynen broedere, een leen groot neghen ghemeten een lyne iiij.XX iiij roeden wesende deel van een leen hier te vooren groot neghenthien ghemeten ende xxx Roeden, ofte daer ontrent ende als nu by consente van myn Eerw[eerden] heere den Abt ende temporeelen heere van Sonnebecke (van wien tzelue ghehouden is) ghespleten In twee leenen, danof t ander leen groot neghen ghemeten xxx Roeden ofte daer ontrent toebehoorende es Passchier Vermeersch, ligghende dit voornomde leen binnen de prochie van oostnieukercke oost Iperambacht noort vande kercke ende consisteert Inde naervolghende partyen, Alvooren eens stuck landt draeghende ande oost ende west zijde met wat meersch ontrent ter middel vande partije palende oost ende west tlant passchier ende Anthonis Capelle ghemeene aldaer ghemet en de gheheele dycken zuudt tnaervolghende ende van noorden tleen Passchier vermeersch ende hofstede van Passchier ende Anthonis

test

capelle groot vyf ghemeten lxiiij Roeden Item zuud aen tvoorgaende een stuck landts met een mote ende de wallen daer ronsomme ligghende van zuudoosten daer an aldaer draeijende streckende oost ende west palende oost tlandt passchier ende anthonis capelle ghemeene zuud de becke gheheel hier toe ghemeten west tnaervolghende, noch west ende noort tlandt vande voornomde Passchier ende Anthonis Capelle ende noch noort tvoorgaende groot drie ghemeten lv roeden eyndel[...?] een stuck landt streckende oost ende west paelende oost tvoorgaende zuud den meersch passchier ende Anthonis Capelle ghemeene ende den meersch Gillis Roelens de haghe aldaer hier toe ghemeten west tlant Gillis de bouuere aldaer ghemeten den gheheelen dijck ende noort tleen Passchier vermeersch ende tlant vande voornomde Passchier ende Anthonis Capelle groot een ghemet lxv Roeden staende tvoorseide leen ten dienste van trauwe ende waerhede ende ten vullen reliefue van thien ponden parisis metsgaders Camerlynck gelt telcker veranderynghe ende alst verandert by Coope den xen penninck van dat gelt, naer costuyme vanden voorseyden leenhoue ende gaende vut desen leene manckethiende[?] drie schoouen van elck hondert volghens de lettren van recepisse danof zynde In daten iiij.en [decem]bre 1642, onderteeckend Castaldo ende want hij Comparant voorsien is van diuersche kynderen ende gheerne soude sien dat tusschen hemlieden tzynen ouerlyden Egaliteyt zoude wesen gheobserueert

test

Inde goedynghe by hem achterghelaten heeft ghebeden ende ghesupplieert zoo hy doet by desen dat van tvoorseyde leen van neghen ghemeten een lyne iiij.XX iiij Roeden alleenlyck sal sorteeren nature van leene een ghemet lxv roeden hiervooren wesende tlaetste article ende dat de resteerende acht ghemeten j lynen xix Roeden wesende beede d eerste articlen hier vooren sullen wesen ghedeelt als[?] erfue ende allodiael goedte tzynen sterfhuuse ten welcke oock mede Compareerende damp Victoor de vorstere presbytre pastoor ende dispensier der voornomde Abdie van Sonnebecke ghefondeert by lettren van procuratie ofte authorisatie ouer Eerw[eerde] heere ende vader In gode, damp Bernaert de hane Abt ende heere van Sonnebecke ghedateert vanden dach van ghisteren bij hem onderteeckend ten passeeren van desen hier ghesien ende ghelesen met belofte van anden eersten comparant dies ouer te leueren pertinente acte vande voornomde heere Abt ende convent onder den seghel ordinare die hier naer sal worden gheInsereert van woorde te woorde, Wy damp Bernaert Abt ende temporeelen heere van Sonnebecke metsgaders heere hubert wyckaert prioor der selue Abdie heere Victoor de vorstere pasteur ende ontfanghere jan gontier Religieux der voorseyde Abdie, tsamen onderlynghe ende alhier representeeerende den convente ende cloostere van Sonnebecke voorseyt alle de gonne die dese presente lettren sullen sien ofte hooren lesen Saluudt doen te weten dat wij ten verrustighen

test

versoucke ende beede van Pieter Capelle gheconsenteert ende gheoctroyeert hebben, consenteeren ende octroijeeren by desen voor soo veele In ons is dat den seluen Capelle van neghen ghemeten een lijne iiij.XX iiij Roeden Landts leen wesende ghehouden vande houe ende heerelichede van Zonnebecke voorseyt ligghende Inde prochie van oost nieukercke sal moghen veranderen van leen In erfue tot acht ghemeten j lyne xix[?] Roeden wesende beede de meerste sticken van drien vande selue leene behoudens dat tresteerende derde stick groot een ghemet lxv Roeden leen wesende leen sal blijuen ende staen ten sulcken x.en penninc reliefue houelicke rechten ende diensten als tgheheele leen van te vooren ghestaen heeft, ende dat de voorseide acht ghemeten een lyne xix Roeden nu verandert van leen In erfue Jarelicx voor recoignoisance ande selue cloostere sullen betaelen viij s parisis heerelicke ende onlosselicke renten vyt elck ghemet die Ingaen sullen te Lichtmesse xvj.C ende vierenveertig ende voorts ter vercoopynghe ofte belastynghe betalen marckgelt ghelick alle andeere landen gheleghen ende ghehouden vande voorseyde heerelickhede ende ten eynde alle tgonne voorsey soorteere zyn volcommen effect, hebben wij gheauthoriseert ende authoriseeren by desen den voornomden heer victoor de vorstere omme ouer ende Jnden name van ons ende de voorseyde Abdie te gaen ende compareeren voor onse Bailliu ende mannen van leene van onsen voorseyden houe ende heerelichede ende aldaer alle tgonne voorsey neffens den voornomden Capelle wettelick te herkennen ende re[...?]tereren belouende te houden voor goedt vast ende

test

weerden al tghene by den voorseyden de vorstere daer Inne ghedaen ende ghebesoingniert wert op sulcke verbant es naer rechte In kennessse der waerheyt hebben wij hier op ghedaen drucken den seghele ordinare van tvoorseyt tconvent ende ghedaen teeckenen by den voorseyden heere Abt ende religieusen desen xx.en maerte xvj.C drienveertich ende was onderteeckend Bernaert Abt [...?] Heere van Sonnebecque H. Wyckaert prior F. Victor de vorstere ende heer Jan gonthier, den welcken vut crachte vande voorseyde procuratie gheconsenteert heeft ende consenteert by desen Inde voorseyde veranderynghe van leene In erfue met expresse conditie ende reserue nochtans dat tvoorseyde ghemet sal staen telcker veranderijnghe ten sulcken reliefue ende andere houelicke rechten metsgaders X.n penninc ter vercoopynghe als tzelue gheheel leen voor desen ghedaen heeft, ende angaende de resteerende acht ghemeten een lyne xix Roeden landts verandert In erfue sullen telcker vercoopynghe ghehouden wesen te betaelen marckgelt als alle andere erfgronden gheleghen ende sorteerende onder de voorseyde heerelichede ende bouendien In recoingnoisance viij s parisis by Jare vut elcke ghemet heerelicke rente ten profficte vande voornomde Abdie Innegaende te lichtmesse 1644. Waer Inne den voornomden eersten comparant vut zynen eyghen wille versouck ende begeerte gheconsenteert heeft (zoo hij doet by desen) versouckende ouersulcx In alle tghene voorseyt ende elck point sonderlynghe ghecondempneert te zijne ende dat de selue comp[...?] sal

test

blijuen wettelick ende ex[...?]re niet jeghenstaende verIaertheyt van een ofte meer Jaren oock mede dat de selue landen Inder vormen ende manieren voorseyt sullen worden ghewesen in laste nu ende ter eeuwicheden onverbrekelick dienvolghende wierden deselue landen soo ghewesen In laste ende den voornomden Jen comparant In alle tgonne voorseyt ende elck point sonderlynghe alsoo daer Inne ghecondempneert In kennesse der waerheyt hebben wy Bailliu ende mannen van leene bouen ghenoempt de presente lettren ghedaen seghelen elck met onsen seghele hier vyt hanghende ende ghedaen teeckenen by onsen greffier desen xxj.en maerte xvj.C drienveertich ende was gheseghelt met drie zeghelen van groenen wasse, vuthanghende Jn dobbelen steerte van parchemyne ende vp den ploy gheteekent J. Bastynck

Naer Collatie ghedaen Jeghens zyn orriginel Is dese Copie daermede bevonden te accorderen my Toorconden

Bastijnck

test

Aengaende de veranderynghe van leen in sch[...?]de landen te Nieukerke toebehoorende Pieter Capelle Anno 1643