Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-383

Algemene gegevens

Analytische datum: 16-05-1642

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "den xxviijen April xvj eenenveertig" (28/04/1641); "ghedateert vanden xxviijen April xvjC drieendertich" (28/04/1633); "den xxviijen April xvjC tweenveertich laetstleden" (28/04/1642); "opden iiijen may 1642 naer den tydt van de hooghmesse" (04/05/1642); "den jen maerte 1640" (01/03/1640); "tot 8bre 1640" (10/1640); "tzynt den xxviijen januarij 1638" (28/01/1638); "xvjen Mey 1642" (16/05/1642).

Type: Verkoop van grond te Geluveld voor de vierschaar van de abdij van Zonnebeke

Beschrijving: De baljuw en schepenen van de heerlijkheid van de abt van Zonnebeke laten weten op verzoek van Caerle Blieck een stuk grond in Geluveld te koop werd aangeboden. Mailliaert le Houcke filius Jans uit Waasten had deze grond gekocht van Caerle Blieck. Nadat de verkoop op voldoende wijze bekend gemaakt werd, werd de grond verkocht te Zonnebeke, op 16 mei 1642, met uitgaande kaars. Verscheidene personen verklaren renten op die grond te bezitten, renten die ten achter zijn. Kopers zijn Ghelein vande Broucke en Heinric du Mon, ten voordele van de weduwe en erfgenamen van du Mon.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Wij Cornelis Castaldo bailliu Metsgaders francois Thorout Joos ghysele Charels Vermeersch Jan de Roo Pieter goudeseune Bertholomeus de boutte ende francois bollaert Schepenen van mijn Eerw[eerde] heere mijn heere den Abt ende temporeelen heere van Sonnebecque, Alle de gonne die dese presente lettren sullen sien ofte hooren lesen, Saluydt doen te weten, dat men wettel[ick] voor hemlieden Jn vierschare heeft gheboden te coopen op verhooghen van weghen ende ten versoucke van Caerle blieck de Nombre van veerthien ghemeten preter xv Roeden landts wesende ij.C en een xxv landts meer als de helft van twee behuusde hofstedekens met zyn aduenant Jnde huusynghe scheure stallynghen groene ende drooghe Catheylen daer op staende danof de wederhelft competeert Charels le deule ende zyne kynderen Metsgaders Jan deleu cause vxoris Jn pachte ghebruyct by mahieu del heije ende Jan Cnockaert staende ende ligghende Jnde prochie van Ghillevelt onder de Jurisdictie van mijn heere den Abt ende temporeelen heere van Sonnebecque toebehoorende de voorseyde xiiij ghemeten preter xv roeden Mailliaert le houcke filius Jans tot waestene by Coope by hem eertydt[ijds] ghedaen Jeghens den voornomden blieck Ten dat omme bij hem daer vp te verhaelen de somme van een hondert ponden grooten ouer leste van acht paijmenten van voorseyden coop van twintich ponden grooten tsiaers tlaetste gheuallen den xxviij.en April xvj eenenveertig Ende dit zonder prejudictie van noch zes ghelycke paijmenten jaerelicx te verschijnen ende verschenen die sullen bedraghen noch hondert twintich ponden grooten die noch Resteeren vanden voorseyden coop van welcke partye naerder specificatie van canten ende aboutten ten daghe vande vercoopijnghe sal ghedaen worden, Dit vut crachte van het wettelick verbandt gheJnserreert Jnde erfuenisse ghedateert vanden xxviij.en April xvj.C drieendertich ende naerghevolghe acte van vollontaire Condempnatie ende consent van dese vercoopynghe ouer den voornomden Le houck verkendt[?] voor Bailliu ende Schepenen der voorseyde prochie Jn heerel[icheijt] van sonnebecque op den xxviij.en April xvj.C tweenveertich laetstleden by Caerle gallynck vut crachte van particuliere procuratie ghepasseert voor Jan Allein openbaer notaris tIpre Residerende Soo wie ouer sulcx deselue partije begheerde te Coopen soude hem moghen vynden tot Sonnebecque voorseyt ten huise van Bertholomeus de boutte Jnde herdt svrydaeghe wesende den xvj.en mey xvj.C tweenveertich ten xj vren voor den noene aldaer wettelick dach wesende alwaer de selue vercoopynghe ende ouerslach Jn ghebannen vierschare soude gheschieden ten xj vren voor den noene met truudgaen vande brandende keerse ende omme de costen[?] D Inthimatie Naerdien gheblecken was vande publicatie ghedaen tot Sonnebecque op den iiij.en mey 1642 naer den tydt van de hooghmesse naer costuijme door Baltesar Quinten wierdt voort gheprocedeert ten decrete ende Caerle Gallynck ghaf te kennen ouer Pieter Belettere kerckmeestere van becelare dat deselue kercke hadde[?] laste van voorseyde grondt emmers op elf ghemeten landts eene rente van zes ponden parisis tsiaers verachtert tzynt[?] den j.en maerte 1640 Jo[nke]r Joos Bulteel heere van Vrinhauot[?] ghaf oock te kennen dat den voornomde gront tzyn profficte belast was Jn twee distincte losrenten deene van twee ponden grooten ende dander van een pont groote by jaere den penninc xvj.en daer Jnne desen grondt ende noch andere landen tot eenentwintich ghemeten en half ende xxv[...?] verbonden zyn ligghende onder dese heerelickhede ende vyf ghemeten landts onder de heerelichede van Nonnebussche danof resteerde van verloop tot [octo]bre 1640 drieen tzeuentich ponden iij s x denieren grooten s Jaers ghelein vande broucke ende h[einric] du Mon ouer de weduwe ende hoirs h[einri]c du Mon zegden ende toochden by orrigineele brieuen van constitutien hemlieden te competeeren eene rente van neghen ponden grooten tsiaers den penninc xvj.en ten laste vande voornomde grondt verachtert tzynt den xxviij.en januarij 1638 Vp welcken voorseyden xvj.en Mey 1642 Jn ghebannen vierschare alhier tot Sonnebecque met tbranden vande keerse de voorseyde partye wettelick te coope gheboden Wesende naer dien gheblecken was vande behoorel[icke] kerckgheboden ende kennessen van Bertholomeus de boutte Schepen dat dJns[inuatie?] behoorelick ghedaen was vut crachte van requisetoire ende placit Midts touerlyden vanden Amman deser heerelichede tusschen tdoen vande voorseyde Jns[inuatie?] ende desen dach dienende is naer diuersche verhooghynghe Met vutgaende vande keerse ghebleuen op den voornompden vanden broucke ende du mon ten profficte vande weduwe ende hoirs vande voornomde h[einric] du mon ter somme van twee hondert Eenentzeuentich ponden grooten vlaems den goop[?] die [...?]ft [...?] Jn volle vierscharen gheerft wierden ter acceptatie vande [...?] du mon ende es deselue partye belast met Hauerenten als van ouden tyden van den vercoopere beloofde voor yet depecheeren vande erfbrieuen ouer te leueren behoorelick canten ende aboutten Jn kennesse der waerheyt hebben wy Bailliu ende Schepenen bouen ghenompt dese presente lettren ghedaen seghelen met twee schepenen seghelen ouer de gheheele wedt Ende dese ghedaen teeckenen by onsen Greffier ten daghe ende Jaere voorschreuen my Toorconde

test

Jnde Inuentaris N┬░ lxvij