Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-379

Algemene gegevens

Analytische datum: 07-07-1641

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "Ghegheuen ... den xviiien Junij 1641" (18/06/1641); "1641".

Type: Bevel van de Raad van Vlaanderen en reactie van de eerste deurwaarder van die Raad betreffende de hernieuwing van verloren gegane rentenboeken en registers van de abdij van Zonnebeke

Beschrijving: Bevel van de Raad van Vlaanderen aan de eerste deurwaarder om zich, op vraag van de abt en heer van Zonnebeke, ook heer van Bourgogne, naar Zonnebeke te begeven. Door inlandse troebelen gingen immers enige registers van de abdij verloren, tot groot financieel nadeel van de abdij, en daarom wil de abdij deze verloren rentenboeken en registers vervangen. Indien nodig, moet de deurwaarder in de kerk van Zonnebeke, na de hoogmis, allen die rentenaar zijn van de abdij voor gronden te Zonnebeke of Bourgogne oproepen om binnen de veertig dagen te komen opgeven voor welke gronden (hoe groot, waar gelegen) zij welke renten schuldig zijn, en dit op een boete van 20 schellingen parisis. De nieuwe registers zullen door de baljuw en schepenen van de heerlijkheden op een wettelijke dingdag bekendgemaakt worden, en daarna voor echt verklaard worden, zodat voortaan op basis van die nieuwe registers betalingen afgedwongen zouden kunnen worden. Wie bezwaren heeft, zal zijn zaak moeten komen verdedigen voor het hof van de Raad van Vlaanderen. De deurwaarder krijgt volmacht om dit bevel, daterend van 16 juni 1641, uit te voeren. Op 7 juli 1641 beveelt de deurwaarder alle belanghebbenden het bovenstaande bevel na te volgen.

Opmerking: Het antwoord van de eerste deurwaarder is origineel, maar het bovenstaande bevel van de Raad van Vlaanderen is een kopie.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

De President ende Raedtslieden S’conincx van Castillien van Leon van Arragon etc[etera] graue van Vlaend[eren] etc[etera] gheord[onneer]t in vlaenderen den eersten deurwaerder vande camere vanden Rade hierop versocht saluut Wij hebben ontfaen de supplicatie vanden Eerw[eerden] heere Prelaet van Sonnebeke Jnhoudende hoe dat deur d'Jnlansche troublen verloren sijn ghegaen eenighe registers vanden Cloostere voorn[om]t ende verdonckert d'heerl[icke] ende andere renten den suppl[ican]t toecommende ter causen van sijne temporele heerl[ichede] van Sonnebeke ende Bourgoingne ter groote schaede vanden suppl[ican]t ende vanden seluen sijnen Cloostere soo dat hij is gheJntentioneert te doen maecken nieuwe renteboucken ende registers omme waerin te voorsiene den suppl[ican]t is hem addresserende an ons Soo hij secht versouckende onse prouisie waeromme wij anghesien de sake voorschreuen v. ontbiedende ende beuelen van S [coninc]x weghe daertoe committerende bij desen ist noodt dat ghij beuel doet bij openbaere vutroepijnghe vp eenen feestelicken dach ter hoochmistijt Jnde Prochie kercke van Sonnebeke ende elders daert van noode wert alle de ghene die ter causen van heurl[ieder] gronden inde voors[eyde] renten ghehouden van[de] voorn[omde] heerl[ichede] van Sonnebeke en[de] Bourgoingne ende danof hij suppl[icant] in po[ssess]ie is dat sij ende elck van hemlieden binnen veertich daghen naer dese beuelen ouerbringhen in handen van t'suppl[ican]ts ghecommitteerde bij goeden verclaerse de grootte leghere canten sijden ende habouten vande landen die elck van hemlieden heeft ende ghebruijckt Jnde voors[eyde] heerl[icke] renten gheldende mitsgh[aders] t'verclaers ende specificatie vande renten die sij ter causen van dien den suppl[ican]t schuldich sijn ende dat opde boete van xx s p[arisis] te v[er]bueren s [coninc]x proffijcte bij elcken die van tghene dies voors[ey]t is in ghebreke wert ende de boete op hemlieden te Jnnen van wel[cke] voors[ey]de

amende den voors[eyd]en suppl[ican]t ofte sijnen ghecommitteerde ghehouden wert rekenijnghe bewijs en[de] reliqua te doene daer ende alsoot behooren sal committerende ende ordonnerende d'Officiers ende wethouders der voors[ey]de heerl[ichede] van Sonnebeke ende Bourgoingne van onse voors[ey]de heeren weghe dat sij t'voors[ey]de v[er]claers ende ouerbrijnghen vande gronden ende renten alvooren gheregistreert ende in gheregistreert ende in [doorstreept: gheschreuen] gheschrifte ghestelt sijnde lesen ende gheuen openbarelick te kennen op eenen wettel[icken] dinchdach Jnde vierschare van[de] voors[ey]de Prochie van Sonnebeke elck Jnde sijne daerouer gheroepen de wethauders van[de] achterleenen ende de debiterus [sic] vande voors[ey]de renten ende dat ghedaen dat sij autentijcquieren ende teecken[en] den voors[eyd]en registre o[m]me naermaels ende vut crachte van dien te procederen op ende Jeghens de gene die in ghebreke sullen sijn huerl[ieder] debuoir van ouerbringhen ende betalinghe vande selue renten ghedaen t'hebben dit al ten coste vanden suppl[ican]t ende in cas van dat hem ijemandt daerieghens opposeren wilt dachvaertse te compareren hier Jnt hof teenen competenten daghe o[m]me te tooghen de cause van diere den suppl[ican]t en[de] procur[eur] g[e]n[er]a/eel van vlaenderen te v[er]antwoorden ter causen voorschreuen ende voorts te procederen soot behooren sal Ons ouerschrijuende wies ghij hiertoe ghedaen sult hebben want wij v. dies gheuen volle macht ende sp[ec]ial beuel Ghegheuen te Ghendt onder de zeghel vande voors[ey]de camere den xviij.en Junij 1641 Bij mijne heeren vanden Rade gheordonneert in Vlaen[deren] en[de] was onderteeckent Masseau

Claeissene p[rocureu]r

Men laet een yeghelick weten dat Jck onderschreuen deurwaerder vanden Raede in vlaen[deren] der residentie van ypre vut crachte van commissie danof copie hiervooren staet van S[coninc]x weghe bij dese laste ende beuele alle de gone die ter causen van heurl[ieder] gronden ghelden heerlicke rente an[de] Eerw[eerde] heere Prelaet van Sonnebeke ter causen van sijne heerlichede van Sonnebeke ende Bourgoingne ende danof hij in possessie is dat sijlieden binnen veertich daghen naer desen ouer bringhe in handen vanden voorschreuen heere Prelaet bij goeden v[er]claerse de grootte leghere canten sijden ende abouten vande landen die elck heeft ende ghebruijckt Jnde voors[ey]de heerlicke renten gheldende mitsgh[aders] v[er]claers ende specificatie vande renten die hij ter causen van dien den seluen heere schuldich sijn dat opde boete van xx s p[arisis] te v[er]beuren s [coninc]x proffijcte bij elcken die van tgone voors[ey]t is in ghebreke wert Toorcon[den] desen vij.en Julij xvj.C eenenveertich

R.[?] Matthys 1641

test

Attachie van Letteren Terriere 1641

Cotte [C/E?]

N°. 2°.