Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-385

Algemene gegevens

Analytische datum: 31-05-1642

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "bamesse 1644" (01/10/1644); "1642"; "actum ... desen xxviijen maerte 1642" (28/03/1642).

Type: Bevestiging van de overdracht van grond te Zonnebeke aan de dis van Zonnebeke voor het jaargetijde van Pieter van Belle en zijn echtgenote

Beschrijving: De erfgenamen van Pieter Belle zijn verschenen voor twee openbare notarissen te Ieper, en verklaren dat zij, in navolging van het testament van Pieter, de dis van Zonnebeke een stuk zaailand in de parochie van Zonnebeke geven [+ situering van het stuk grond]. Met het inkomen van die grond moet de dis jaarlijks een jaargetijde laten doen voor het zielenheil van Pieter van Belle en zijn echtgenote, met twee gelezen missen van Requiem, en het overschot moet uitgedeeld worden aan de armen van de parochie. Dit gebeurde op 28 maart 1642, en het wordt bevestigd op 31 mei 1642.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Compareerde In persoone voor ons Cornelis castaldo en[de] Iaecques bastijnck beede openbare Notarissen t'Ipre Resideeren[de] ter exercitie van Notarie gheadmiteert bij hooghe en[de] moghen[de] heeren mijne heeren van[den] prouincialen Rade gheordineert In Vlaendren Claeijs ende Ioos van belle filij p[et]ri Pieter tourhout fi[liu]s frans[ois] getrauwet hebben[de] Jelijne van belle P[iete]r vlaminck In huwel[ijck] hebben[de] maijken van belle den zel[uen] Claijs van belle en[de] P[iete]r Goudesoone voochden van[de] weesen Michiel van belle Ianneken van belle huusvra[uw]e van P[iete]r salen de Ionghe en[de] Madeleene van belle huusvra[uw]e van P[iete]r Ginnebeere fi[liu]s Outers met belofte van desen te doen aggereren by heurl[ieder] voors[eijder] mans als hoirs en[de] aeldijn[ghen] van P[iete]r van belle heurl[ieder] respectiu[e]e vader en[de] schoonvadre ten eender sijde en[de] Balthasar quinten en[de] Bartholomeus de boutte ouer en[de] In[de] name van[den] disch van zonnebeke te kennen gheuen[de] de voors[eijde] comparan[ten] dat wijlent P[iete]r van belle heurl[ieder] vader In zijn leuen bij testamente en[de] vutterste wille ghegheuen en[de] ghelegateert hadde aen en[de] ten p[ro]fijte van disch van zonnebeke een ghemet lants wesen[de] zaijlant te nemen vut zijne goedijn[ghen] die ondersulcx de voors[eijde] zijne hoirs ten voors[eijden] effecte zouden vut deele laten omme met Jarel[icx] Incommen van dien alle Iare ouer sijne en[de] zijne huusvra[uw]e ziele te doen twee lesen[de] messen van Requiem en[de] tsurpluus vut ghedeelt te worden an[de] aerm[en] lieden der voors[eijder] prochie zoo ist dat zij eerste comparan[ten] willen[de] vol- doen ter voors[eijder] vutterste wille en[de] begheerte van[de] voornom[de] heurl[ieder] vader opghedreghen ghecedeert en[de] ghetransporteert hebben zoo zij doen bij desen een ghemet ix R[oeden] zaijlant ligghen[de] In[de] prochie van zonnebeke onde de zale van Ipre

test

Abbouteeren[de] van oosten zuuden en[de] westen daneel v[er]beke en[de] van noorden de groot strate leeden[de] van zonnebeke naer Ipre wesen[de] zuuer en[de] onbelast gheresolveert sheeren spijkre als van ouden tijden In heure ghebruijckt bij Ian gomare fi[liu]s Carel tot bamesse 1644 ten prijse van xviij £ p[arisis] tsiaers van[de] ghemete omme met het Iarelicx Incommen bij de sel[ue] disch meesters Iarelicx te doene de voors[eijde] twee ziele messen ten daghe als vooren en[de] de distributien hier vooren gheroert Inder eeuwicheijt en[de] zoo de voornom[de] aeldijn[ghen] bij de voors[eijde] vutterste wille niet voorder belast en waren dan van een ghemet Landts, zoo hebben de tweede comparan[ten] ten Respecte van het ouerschot van voornom[de] ix R[oeden] de zelue hoirs ghequeten van een Rentgen van xij s par[isis] s Iaers en[de] een van v s p[arisis] s Iaers competeeren[de] den voornom[den] disch gaen[de] vut andre p[ar]tien van lande In[de] voors[eijde] prochie die zij van[de] voorn[omde] P[iete]r van belle hebben ghedeelt maken[de] d'eerste comparan[ten] de voors[eijde] disch en[de] regierders van diere moghen[de] en[de] machtich omme van tvoors[eijde] lant te disponeeren en[de] tzelue te v[er]heuren ghelijck ander goedijn[ghen] van[den] voors[eijden] disch al t'wel[cke] de tweede comparanten ten profficte van[den] voornom[den] disch hebben gheacsepteert[?] zoo zij doen bij desen actum tot zonnebeke desen xxviijen maerte 1642 en[de] hebben de respectiue comparanten de minute deser onder den voorn[omden] Bastijnck rustende neffens ons notarissen ondert[eeckent] zijnde de sanderendaechs voor ons notarissen Insghelicx ghecompareert den voornom[den] P[iete]r salen die al t'gonne voors[eijt] gheagereert en[de] gheaprobeert heeft zoo van ghel[icke] P[iete]r Ghinnebere compareeren[de] voor den voornom[den] notaris Castaldo, ghel[icke] agreatie en[de] aprobatie heeft ghedaen op den laetsten mej 1642 Toorcon[den]

J. Bastijnck not[arius] pub[licus]

C. Castaldo not[arius] pub[licus] 1642

test

Ghijfte van een ghemet lants an den disch van Sonnebeke duer Peter van belle gheleghen onder de Zaele van Ipre den Laetsten van mei 1642