Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-382*

Algemene gegevens

Analytische datum: 26-04-1642

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "Baefmisse xvj.C eenenveertich" (01/10/1641).

Type: Verpachting van land door Pieter de Crequij aan Daniel Maertens

Beschrijving: Daniel Maertens verklaart dat hij land van Pieter de Crequij, 'rentier van zande', in pacht heeft genomen, voor een periode van 9 jaar (beginnend bamis 1641) [+ situering van de grond]. De pachter mag de grond niet overlaten aan anderen, moet 6 schapen of lammeren van de renterij van Zande bij zijn eigen schapen laten lopen, en moet zo veel duikeldammen bouwen als nodig zal zijn om de kregen in de schorren gevuld te houden. Mocht het land in kwestie ingedijkt worden, dan vervalt de pachtovereenkomst, en de vergoeding zal dan in verhouding van de tijd staan.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

hedent date onderschreuen kende ende verclaerde Daniel Maertens in goeden ende loijaelen pachte genomen t'hebben Jeghens Damp Pieter de Crequij Rentier van Zande die Insghelijcx kende anden voornomden Daniel Maertens verpacht t'hebben de schorren, beginnende ande schorre van Jan Cooman[?] ende streckende zuijt tot ander schorre van Adriaen vereecken, ende dit voor eenen termijn van neghen Jaeren lanck ghedeurende ende achtereenvolghende, voor de zomme van thiend ponden grooten s'Jaers, danof den eersten pacht ghevallen ende verschenen is Baefmisse xvj.C eenenveertich ende voor voorts alle Jaere vallen ende verschijnen zal totter exspireren vande voornomde neghen Jaeren, ende voorts opde naervolghende conditien ende bespreken: Aluooren dat hij pachter niet zal vermoghen deze ghepachte schorren an een ander ouer te laeten, in t'geheele ofte in deele, zonder expres consent vande verpachter, op peijne van dobbel pacht te moeten betaelen zonder eenich ander recht daeromme te moeten pleghen Jtem hij pachter is ghehauden te laeten loopen met zijne schaepen opde voornomde schorren zes schaepen ofte lammers vande Renterije van Zande zonder eenigh vergeldt daer vooren te moghen pretendeeren. Daerenbouen hij pachter is gehauden te maeken zoo veele duijckeldammen alst van noode is, tot vervullijnghe vande kreken ligghende inde voornomde schorren, tot contentement vanden verpachter, ende de zelue onderhauden ghedeurende den pacht vande voornomde neghen Jaeren zonder eenigh vergeldt

test

als vooren. ende bij zoo verre dat ghedeurende den pa[cht?] vande voornomde neghen Jaeren de voornomde schorren wierden beuerst inghedijckt, desen pacht zal nul ende extinct wesen, end[e?] maer betaelen pro rata temporis. In kennisse der waerh[ede?] zijn hier van ghemaeckt twee ghelijcke voorwaerden end[e?] pachtbrieuen bij elck respectiuelick onderteeckendt desen xxvj Aprilis xvj.C tweenveertich.

test

[...?] Daniel Maertens [rest onleesbaar]

1642