Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-376

Algemene gegevens

Analytische datum: 19-11-1639

Type: Ontvangst door de baljuw van Mosscher-Ambacht van het denombrement van een leen, Klerkstiende, gelegen te Oostnieuwkerke, door Jan Struvaert

Beschrijving: Anthonis van Halewyn, baljuw van Jan Baptiste Despiere, heer van Mosscher-Ambacht etcetera, zegt dat hij het denombrement ontvangen heeft dat Jan Struvaert, koopman te Ieper, verschuldigd was hem te overhandigen van het leen dat deze houdt van het leenhof van Mosscher-Ambacht. Het leen is een tiende, Klerkstiende, gevestigd in de parochie Oostnieuwkerke [+ situering van de tiende]. Jan Struvaert kocht het leen van Charles Bassio [+ verplichtingen horend bij het leen].

Tekst

[VOORLOPIG]

test

[handtekening:]

Anth[ueni]s van halewyn

test

Jck Anth[euni]s van halewyn schiltcnape, heere vande Walle, Bailliu, Ende Wettelick Maendre van Mannen van leene van weghen, moghende heere mhre Jan Baptiste despiere, Ridder, Heere van Morslede, Vertain, mosscherambacht, Slips, Rolleghem, morslede Jn Hardoye, Ackets etcetera van zijn heerschepe ende houe van mosscher ambt voornomt, kenne, ende lyde by dezen ontfaen t'heeben ouer den zeghel ende hanteecken van d'heer jan struuaert coopman tot Jpre, t'rapport, grootte ende denombrement van eenen leene dat hij houdende es vande voornomde houe van mosscherambt, van welcken rapporte den Inhouden hier naer volght van woorde tot woorde Dit Is trapport grootte ende denombrement van eenen leene, dat Ick jan struvaert houdende bem ter leene ende Jn manschepe van moghende heere mher Jan baptiste despiere, Ridder heere van morslede Vertain, mosscherambt, Slips, Rolleghem, morslede Jn Hardoye Ackets etcetera van zynen heerschepe van mosscherambt voornompt, ende es mijn voornomde leen een thiende treckende van drie thiende schoouen de twee ghenaempt stercx thiende gheleghen binnen de prochie van Oostnieukercke, haer bestreckende volghende den nieuwe belegherynghe ghedaen bij franc[iscus] de Pours, ghezworen lantmeter Jn oostIperambacht, danof den Inhouden hier naer volght van woorde tot woorde, Dit naervolghende is den nieuwen legher, met canten lysten ende Aboutten van een leentgen toebehoorende d'heer Jan struuaert haer bestreckende jn prochie van Oostnieukercke Jnde zuutghude ghenaempt s'clercx thiende halende van drie schouen de twee ende zyn drie bestrecken, danof teerst beghint Eerst vp de vierstede vande zuutgoede toebehoorende [...?] streckende noordewaert duer een sticke lants gaende metten voornomden goede, totten halfsten van twee sticken lants ghenaempt de biestene ende vandaer oostwaert ouer de straete die compt van nieukercke naer de coilgie muelen, daer een sticke lants toebehoorende Oulter vereeckenen tot vp t'gapen an eenen dijck tusschen tlant vande voornomde vereecke, ende tlant Pieter verbeke, loopende oostwaert lancxt den voornomden dijck tot vp een sticke lants ghenaempt den Willaert, loopende noch oostwaert daer noch vier sticken ghenaempt alsvoorzeyt toebehoorende P[iete]r verbeke voornomt met zijn consorten tot het lant Jonker hector Jan vanden casteele, ende vandaer noortoostwaert duer het lant vande voornomde Casteele ouer den straetkin, ende noch noertoostwaert duer een stick lants alsvooren tot vpde oostzyde van een sticxken lants toebehoorende Pieter verbeke, daer eertyts een brugghe te ligghen plach ontrent den halfsten vande sticke keerende vandaer zuutwaert lancxt den dijck, tot In eenen dijck neffens een put ghenaempt den ziepput ter zuuthende van t'voorgaende sticxkin P[iete]r verbeke, loopende vandaer zuutwestwaert zwedewys daer dijuersche landen tot vpde dijstelduere vande hofstede Jonker Charles de vijron ende vandaer noch zuutwestwaert daer de landen vande voorseyde de vijron, ende ouer de voorseyde straete die compt van nieukercke naer den coilgie muelen tot vpde oude dreue van voornomt zuutgoede ende vandaer rechte tot vpde vierstede vande voornomde goede daer dit bestreck zyn beghinset[?] ende ende neempt // Item tweede bestreck zuyt van tvoorgaende opde zuijtzijde van groenstraete vp dyuersche landen, ghenaempt de man[...?] eerst vp eenen dijck tusschen tlant Jonker Charles de vyron, vp de oostzijde buijten dese thiende, ende t'lant heindrijck heindrijcx aende westzijde binnen dese thiende loopende zuutwaert lancxt den voornomden dyck tot jeghens tlant vande voornomde Charles de vyron oock buyten dese thiende keerende westwaert lancxt den dijck, ende noch west daer een stick lants toebehooren [...?] tot [...?] eene voetwech loopende noordewaert lancxt den voorseyden voetwech tot Jnde groenestrate, ende alzoo oostwaert lancxt de groenstraete tot den dijck, daer dit bestreck zyn beghin ende ende neempt Voorts beghint het derde ende leste wat west vandaer vpden zuutoosthouck van sticxkin lants toebehoorende den disch van nieukercke vpde oostzyde van het hoochlant, streckende vanden zuutwestwaert totte zwyns dreue keerende vander noortwest[...?] lancxt de voornomde [...?]dreue tot Jnde strate die loopt van Nieukercke naer Passchendaele loopende noort ouer de voorseyde strate vp ontrent een ghemet lants Jn den sticke lants toebehorende woutere vereecke ende Jn een stick oost daer an toebehoorende vi[du]a Christiaen Veranneman, commende wederomme zuutoostwaert tot Jnde voorseyde straete tot vp het gapen van eenen dyck vpde zuutzyde van straete tusschen t'lant vi[du]a Christiaen veranneman vpde oostzijde [...?] Ogierlande lancxt den voorseyde dijck tot t'lant wouter vereecke, ende vandaer zuutoost noursch duer tlant vanden zeluen vereecke tot het g[a]pen van eenen dijck tusschen het hof stedekin van de meester van zuyden ouer dese thiende, ende t'lant Vi[du]a Jo[ann]is de meester Van noorden onder Ogierlande loopende lancxte den voornomden dyck oost waert tot t' verhaken[?] vanden sticke, keerende noordewaert ende wederomme oostwaert lancxt den dyck, tot Jnden dijck die maeckt ghescheet van dese thiende ende Ogierlande loopende suutwaert lancxt den voorseyden dijck, tot den zuutoosthouck van tvoornomde disch lant, daer dit bestreck, zyn beghinsel, ende ende nimpt Tvoorsseyde leen my competerende by coope Jeghens Charles Bassio, staende tzelue leen ten dienste van trauwe ende waerhede, ende ten reliefue vande beste vrome van drie Iaeren[?] ende twintich scele parisis van camerlynck ghelt, telcker veranderynghe, Ende alsmen t'vercoopt, zoo Jst schuldich den thienen pennijnck van dat ghelt naer hofrechte Ende ende voort alzulcke houelicke rechten ende debuoiren als andere leenen staende van ghelijcken ghehouden vanden zeluen houe. / Inder manieren voorschreuen zoe gheue Ick Jan Struvaert ouere de grootte ende denombrement van mynen Leene Jn rechten Rapporte ende vpde presentatie? ghecostuijmeert onder mijnen zeghel ende ghewonnelycke hanteecken desen neghenthiensten nouembre xvj.C neghenendertich // Ende dat Ick Bailliu bouenghenompt, t'voornomde rapport aldus ontfaen hebbe, hebbe dese lettren van recepisse ghezeghelt met mijnen propren zeghele ende gheteeckent met myn ghewonelyck hanteecken ten Iaere ende daeghe voorschreuen

test

Recepisse van het thiendeken wesende Leen Ligghende Jnde proochie van Oostnieukercke