Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-373*

Algemene gegevens

Analytische datum: 15-03-1639

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "den xiiij Maerte 1639" (14/03/1639) (datum van het eerste stuk tekst op het document; de datum van het tweede stuk tekst (1 dag later) werd gekozen als algemene datum voor het gehele document).

Type: Juridisch advies betreffende het verdere verloop van de procedure tegen een misdadiger die door de baljuw van het leenhof van Waasten gearresteerd werd in de heerlijkheid Mispelare, toebehorende aan de abdij van Zonnebeke

Beschrijving: Het document bevat twee verschillende stukken tekst, geschreven met 1 dag verschil: 1) juridisch advies betreffende de opties van de baljuw van de heerlijkheid Mispelare. In die heerlijkheid, die de abdij van Zonnebeke toebehoort, werd op vraag van de abt van Zonnebeke, een misdadiger gearresteerd door de baljuw van Waasten. De baljuw van Mispelare kan die misdadiger overnemen (mits hij ook de kosten van de arrestatie op zich neemt), of hij kan de gevangene overlaten aan de baljuw van Waasten (mits deze de baljuw van Mispelare dan een akte van non-prejudicie overmaakt, waarin de rechten van de heerlijkheid van Mispelare bevestigd worden); 2) de baljuw van Waasten beaamt het bovenstaande; zonder acceptatie (van de gevangene?) zal hij verder procederen, en de kosten verhalen op het leenhof van Waasten, of wat hem verder aangeraden wordt.

Opmerking: Het document bevat twee stukken tekst, in verschillende handschriften.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Ghelet hebbend byden onderschreuen gheconsulteerd ende vp seker verbaele vraghe gedaen, van weghen den heere Prelaet van zunnebeke, rakende d'apprehentie van sekeren misdadyghen, gheuanghen byden baillu van Waestene, vpde heerlichede van Mispelaere, het clooster van zunnebeke competerende, ende diesangaende resoluerende

het aduys (ter correctie) dat den Baillu vande selue heerlichede vermach, den voornomden misdadighen af te nemen midts betalende de costen van apprehentie, naer vytwysen vande placaete, by syne Maiesteit vp het selue faict ghemaeckt, ofte wel soo vermach hy, den seluen gheuanghenen te laeten aenden[?] voornomden baillu van Waestene den welcken hem js sulcken gheualle schuldich ende verobligiert js, te verleenen acte van non prejudicie tot conseruatie vande rechten vande voornomde heerlichede van Mispelaere Actum t'Jpre den xiiij Maerte 1639 t'oorconden Gillis Stalins

Den onderscreuen Bailliu vande Leenhoue vande Burch der Stede van Waesten presenteert den gheuanghen te laten volghen ande Bailliu vande voornomde heerlichede van Mispelaere daeronder d'apprehentie gheschiet es ofte als Ouerheere den seluen gheuanghen te rechte te stellen ten coste vande voornomde Vassaelheere soo van alle oudde Immemoriable tyden onder tvoornomde Leenhof es ghebruuct ende gheobserueert ende anders nyet Protesterende by faulte van acceptatien met tvoornomde berecht voort te gaene ende de costen te verhalen vp tvoornomde Leenhof [‘hof’ doorstreept] ofte anders soe hy te rade wert Toorconden desen xv.en Maerte 1639

Ph[i]l[ipp]es Lombart 1639

test

Waestene. Aenghaende eenen gheuanghen ande caucie te Wastene onder de heerlijcheit van Zonneghem anno 1639 van eenen Anth[oni]s van belle ghebannen