Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-373

Algemene gegevens

Analytische datum: 07-05-1639

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "den jen April xvjC xxxixtich" (01/04/1639).

Type: Kwitantie door de baljuw en griffier van het leenhof van Waasten betreffende de betaling van de kosten van een gevangenneming in de heerlijkheid Mispelare, toebehorende aan de abdij van Zonnebeke

Beschrijving: De baljuw en griffier van het leenhof van Waasten bevestigen ontvangen te hebben van Andries Ghequiere d'Oude, voor de kinderen van Nicolais Gesquiere, pachters van de abt van Zonnebeke, de som van 87 penningen, 17 schellingen parisis, voor kosten gemaakt bij de arrestatie, detentie en procedure van Anthonis van Belle, die gevangengenomen werd in de heerlijkheid Mispelare, toebehorende aan de abdij van Zonnebeke.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Onderscreuen Bailliu ende Greffier vanden Leenhoue van Waesten hebben ontfaen van Andries ghequiere d'oude betalende ouer de kinderen van Nicolais gesquiere pachters van myn heere den Prelaet van Zonnebeke de somme van viermaeltwintich seuen penninghen seuenthien schele parisis ouer de costen ter cause vande criminele apprehensie, detentie Jn vangenisse ende proceduren ten laste van Anths van belle gheuanghen onder dheerlichede van Mispelare toebehoorende de voornomde Abdie van Zonnebeke ende onderstaen hebbende sententie van bansure vp t'vervolch vande voornomde Bailliu mediaet ouerheere vande selue heerlichede den j.en April xvj.C xxxix.tich daerJn oock begrepen de vanghenisse ende Sipiragecosten[?] Toorconden desen vij.en Mey xvj.C neghenendertich.

Somme

iiij.XX vij £ xvij s parisis

Ph[i]l[ipp]es Lombart 1639

A. Vandebrouke

test

mespelaer binnen Nederwaesten aengaende eenen ghevanghen anno 1639