Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-372

Algemene gegevens

Analytische datum: 05-11-1638

Type: Akkoord tussen Jooris de Dresselaere en de abt van Zonnebeke, betreffende het bezit van twee lenen te Zonnebeke

Beschrijving: Notariële kopie van het akkoord tussen Jooris de Dresselaere en de abdij van Zonnebeke, respectievelijk de eiser en de verweerder in een proces voor de baljuw en leenmannen van het hof en de heerlijkheid van Zonnebeke. Het geschil betrof twee lenen te Zonnebeke; de abt claimde dat deze als bastaardgoed de abdij toevielen, aangezien ze toebehoorden aan wijlen Philips Cauwel. Heer Jooris, daarentegen, hield staande dat hij ze geërfd had van meester Pieter Cauwel. Het accoord houdt in dat heer Joris de lenen te zijner beschikking krijgt, mits zekere voorwaarden [+ opsomming van die voorwaarden], waaronder zekere betalingen aan de abdij van Zonnebeke

Opmerking: Kopie.

Tekst

[VOORLOPIG]

BRU-AGSB-Z-372

Copie

Alzoo proces ghewesen was voor Bailliu ende mannen van Leene vanden houe ende heerelyckhede van zonnebeke, tusschen heer Jooris de dresselaere qualitate qua heesschere Jeghens wylent den Abt ende heere van zonnebeke verweerdere ter cause van twee distincte Leenen sorterende onder de voorseyde heerelyckhede van zonnebeke beede busch wesende, het eene groot vijfentwyntich ghemeten twee lynen lants ofte daerontrent ende het andere groot neghen ghemeten lx Roeden luttel min ofte meer, dewelcke den voornomden heere Abt hadde ghepretendeert an te slaene als toebehoort hebbende wylent Ph[i]l[ip]s Cauwel als bastaert, ende dat den voornomden heer Jooris dresselaere deselue respectiue Leenen sustineerde hem toe te commen als hoir van wylent heer ende meester pieter Cauwel die hy mainteneerde proprietaris overleden te zyne vande zelue Leenen ende niet toebehoort thebbene den voornomden wylent Ph[i]l[ip]s Cauwel. Soo ist dat partyen diesangaende veraccordeert zyn Inder manieren naervolghende Te weten dat den jeghenwoordighen heere Abt gheassisteert met heer Guillaumes van houcke Religieux vande selue Abdie ende deken van Watervliet metghaders heer Victor de vorstere oock Religieux vande selue Abdie, deselue respectiue Leenen zal laeten volghen ande voornomde heere Jooris dresselaere mette taille daerop jeghenwoordelick staende emmers zoo de zelue jeghenwoordelick ghestaen ende gheleghen zyn behouden dat hy ghehouden wert deselue Leenen behoorelyck voor mannen van leene vande selue Abdie ende heerelyckhede te verheffen ende behoorelyck rapport daer van te doene met canten ende aboutten der seluer, betaelende oock derechten daertoe staende, ende den seluen heere dresselaere en sal de selue Leenen niet vermoghen tamortiseren nochte laeten voughen ande vruchten van zyne Cappelrie in wat manieren dat het zelue zoude moghen wesen, Ende moet bovendien ande voornomde heere Abt voor eene gratuiteyt tellen de somme van drijenvyftich ponden grooten te betaelen d'een helft te Paesschen naestcommende ende d'ander helft te Bamesse daer naer

[in de linkermarge:] De 53 lb grooten zijn aen mij betaelt H. Wicart

BRU-AGSB-Z-372

bouen twee ghel[...?] ponden grooten by hem betaelt ghereet daer van he[...?] eene is ten proffyte vande disch van zonnebeke voorseyt ende het andere ten proffyte van Phle du moulin dienaere vande selue Abdie, ende moet oock den voornomden heere dresselaere den voornomden heere Abt ende t Convent costeloos ende schadeloos Indempneren, soo van alle wettelycke kosten die ter cause van dese respectiue leenen zouden moghen gheschiet zyn, als oock van alle andere obligatien ende betalynghen die de overleden heere Abt ter cause vande voorseyde leenen zoude moghen ghegheuen ofte ontfanghen hebben, t zy an wylent Arnout ofte dher Dauid le Cocq, Steuen breyant ofte andere ende oock vande teercosten die gheschiet zyn zoo ten huuse van meester Joos vande Walle als elders ende generael van al t gonne dat ter dier oorzake op ghecommen ende gheschiet is, niet ghesondert nochte ghereserueert zonder dat oock den voornomden heere Abt ende t Convent ghehouden wert te doene eenich bewy[...?] ofte rekenynghe vande bouchten die zyn voorsate ofte t Convent souden moghen gheprofficteert ofte ontfane hebben, nochte oock ghehouden wert te prestere de heure die daervan soude moghen wesen, Tot verzekertheijt van welcke betalynghen den voornomde heere dresselaere, daerIn verbynt de voorseyde respectiue Leenen die daerInne verbonden sullen blyuen, nezy stellende boorghe ende p[...?] sonder diuisie ofte excussie voor deselue betalynghe [...?]thier ende kersmesse eerstcommende Scheedende daermede uutten processe mits by den voornomden heere dresselaere betalende tghelach als ghisteren verteert Actum typre desen v.en nouembre xvj.C achtendertich present my onderschreuen notaris Toorconden ter presentie van meesters Marten vander Stichele ende jan Keingiart respectiue pensionarissen ende Greffier vande Vierschaere derzeluer stede, ende was onderteekent Bernaert Abt ende heere van sonnebeke G. Van houcke [...?] Victor de

BRU-AGSB-Z-372

vorstere, Georgius deesseler, my present J. bastynck notarius publicus J. Keingiart ende M. vander Stichele

Naer collatie ghedaen jeghens zyn orriginel, is dese copie daermede bevonden taccorderen, mij toorconden

J. Bastijnck notarius publicus

BRU-AGSB-Z-372

Accoert met heer Joris Dresselar ouer de twee leenen busch