Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-371

Algemene gegevens

Analytische datum: 18-11-1638

Type: Volmacht van de abt van Zonnebeke aan twee religieuzen van de abdij om de lenen van de abdij te verheffen in het Kasteel van Waasten of elders

Beschrijving: Bernart de Hane, abt van Zonnebeke, geeft Hubert Wicart, religieus en dispensier van Zonnebeke, en Guiliames van Houcke, religieus van Zonnebeke, deken van Aardenburg en pastoor van Watervliet, volmacht om de lenen van de abdij te gaan verheffen in het leenhof van het kasteel van Waasten, of waar dit elders nodig zou zijn.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Wij Damp Bernart de Hane Abt ende Heere van Sonnebeke etcetera maken kont ende kenbaer dat wij kennisse hebbende vande bequaem- heit ende ghetrauheit van heer Hubert Wicart onsen Religieus ende Dispensier misgaders van heer Guiliames Van Houcke oock onsen Religieus ende ieghenwordich Deken van Arden- borch, ende pastor van Wateruliet, de selfde hebben geauctoriseert ende ghemachticht auctori- seren ende maken machtich om wt onse name te verschinen ende compareren voor de heeren Bailliu ende Mannen van Leene vande Burcht van Waesten ende voor ander Leenhouen daer het nodich sal wesen, ende aldaer te verheffen onse Leenen vande voorseyde Burcht van Waesten ende van ander Leenhouen ghehouden ende aldaer te volcommen al tgone dat nut ende nodich sal wesen [...?] ende voor goet, vast ende van weerde al g'gone dat door hemlieden als onse ghemach- tichde sal ghedaen worden onder clause[...?] van verbant naer stile: Actum in ons Abdie desen xviij.en nouembre 1638

Bernaert Abt ende Heer van Sonnebeke

test

Rapport van onse heerlicheyt tot Waesten

Waestene