Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-369

Algemene gegevens

Analytische datum: 22-02-1638

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "den xxiiijen January xvjC neghenendertich" (24/01/1639)

Type: Bevestiging door de baljuw en schepenen van de heerlijkheid van de abdij van Nonnenbossen van de verkoop van een erfelijke losrente te Geluveld

Beschrijving: De baljuw en schepenen van de heerlijkheid van de abdis van Nonnenbossen laten weten dat Maeiliaert Houcke filius Jans aan Heinderyck du Mon een erfelijke losrente van 11 pond groten per jaar verkocht heeft, te lossen de penning 16, en voor het eerst te betalen op 24 januari 1639 [+ voorwaarden van de losrente]. De verkoper stelt hiervoor zijn persoon en zijn bezittingen garant, en in het bijzonder een bebouwde hofstede, gelegen te Geluveld [+ situering].

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Wy Joos Nieulaet bailliu, gillis de francq, Jan van elslande venandt del haeye, gillis pollet ende Jooris de ghelcke Schepenen jn desen tytden van weeghen mer vrauwe dabdesse vanden clooster ende convente van Nunnenbussche ende dat ter cause van haeren heerlichede ende vierschare van Nunnenbussche voorseyt salut Doen te wetene dat voor ons commen ende ghecompareert es jn persoone Maeiliaert houcke filius Jans den welcken heeft vercocht zoo hy doet by desen aen heinderyck du mon een erfuelicke losrente van elf ponden grooten tsiaers den pennynck xvjen danof teerste Iaer van betaelynghe vallen ende verschynen zal den xxiiij.en January xvj.C Neghenendertich ende[?] alsoo voort van Jaere te Jaere een wel[...?] ende eruelicke gheduerende emmers totter lossynghe[?] van diere, die den vercooper zyne hoirs ende Naercommers zullen moghen doen tallen tyden alst hemlieden beliefuen zal midts vplegghenen der capitaele somme van hondert zessentzeuentich ponden grooten ende de verloopen gheuallen naer raete van tytden daervooren verbyndende ende verobligierende den voornomden vercooperre zyn persoons ende alle zyn goet present ende toecommende waer tzelue ghestaen ende gheleghen zy der heerlycke executie ende by speciale[?] deen helft van een behuusde hofstede mette helft van dertich ghemeten lants ofte daerontrent daermede I[...?] danof dander helft toebehoort de kynderen willem vander haeghe ligghende ghemeene ende onverdeelt Jnde prochie van gheluvelt bewoont by mahieu del haeye ende Jan cnockaert abouterende jnt gheheele van noorden ende oosten tlant van myn heere prelaet van zunnebeke van zuuden tbusch vande predicaeren typre Danof licht onder dese heerlichede jnt gheheele vyf ghemeeten en half lants In twee parcheelen aen elckanderen zut vande hofstede streckende oost ende west, van zuuden vpde scheereerts beke met een mersschelken ouer de beke abouterende van oosten tbusch vanden clooster tzunnebeke van westen tbusch vande prediceren typre ende de reste vande landen licht onder de heerlichede van myn heere prelaet ende abt van zunnebeke voorseyt Belast van te voorent met sheeren rente ende bouen dien met vj lb parisis tsiaers ande kerke van beselaere ende xxiiij lb parisis tsiaers [...?] J[onk]er Joos bulteel heere van brunandt die den vercooper belooft te loossene ende anders niet, Consenterende den voornomden vercooper voor hem zyne hoirs ende Naercommers dat den cooper ofte zijne actie hebbende omme by ghebreecke den betalynghe vande Jaerlicxsche verloop vande zelue rente zal moghen procedeeren ter afwinnynghe vanden zeluen bezette naer de costume vander zale ende casselrye van ypre ofte by actie personeele te yeder[?] kuere ende obtie[?] zonder dat den actie gheIntenteert ofte met dander zal moghen ene[...?]eren ofte preIudicieren nemaer zullen beede tsamen moghen [...?]ghestelt ende vervolcht werden emmers alsoo hij hem vercooper heeft verbonden met passerynghe van dese rente zoo die ghepasseert es voor schepenen vande heerlyckhede van myn heere prelaet van zunnebeke Jn kennessen der waerheden zoo hebben wy bailliu ende Schepenen bouen ghenompt dese presente lettren ghedaen zeghelen elck met zyn zeghele ende den zeluen ghedaen expedieren ende subsingneren by onsen greffier desen xxij Sporcle xvj.C Achtendertich Toorconden my als clercq

test

[handtekening op de plooi:] Jooris de ghelcke

1638

test

Rente brief ten Lasten van Maillaert le houck in Gillevelt groot 9 lb grooten vervalt den 23.en Januarij 1639