Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-368

Algemene gegevens

Analytische datum: 23-01-1638

Opmerkingen analytische datum: Een deel van de datering ontbreekt; onder de handtekening op de plooi staat '1638'; dit strookt met de inhoud van het document, met de volgende datering: "hedent daet deser wesen den xxiijen Januarij xvjC achtendertich" (23/01/1638) // Bijkomende datering: "den xxiij Januarij 1639" (23/01/1639).

Type: Bevestiging door de baljuw en schepenen van Zonnebeke van de verkoop van een erfelijke losrente te Ieper

Beschrijving: De baljuw en schepenen van de heerlijkheid Zonnebeke laten weten dat Maillaert le Houck filius Jans en Marie Pijncket filia Jans (met instemming van haar echtgenoot) een erfelijke losrente van 11 pond groten binnen Ieper verkocht hebben aan heer Heynderijck du Mon, koopman, met onmiddellijke ingang. De verkopers garanderen de rente met hun personen en hun bezittingen, in het bijzonder een behuisde hofstede te Geluveld [+ situering van deze hofstede][+ bijkomende voorwaarden van de verkoop].

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Wij Corn[elis] de Castaldo bailliu fran[ciscu] van thourhout, pieter goudezoone, Joos saelen, fran. ballaert ende Jan de roo schepenen der prochie ende heerelicheden van Zonnebeke, doen te weten dat voor ons ghecommen ende ghecompareert zijn maillrt le houck filius Jans ende marie pijncket filia Jans ten desen bij haren man behoorelick gheauthoriseert, welcke authorisatie sy ouerzulcx danckelick heeft ontfaen, de welcke [...?] verkent hebben soo sy doen by desen wel ende deuchdelick vercocht thebbene an S[ieu]r heynderijck du mon coopman binnen der stede van Jpre Jnde [...?]werstraete, eene erfuelicke losrente van elf ponden grooten by Jaere Den pennynck zestiene Innegaen hedent daet deser wesen den xxiij.en Januarij xvj.C achtendertich, ende vallen ende verschijnen den xxiij Januarij 1639 ende soo voorts van Jaere te Jaren emmers tot de lossynghe van diere, die den vercoopere sal vermoghen te doene, tallen tijde alst hemlieden beliefuen sal, midts teenderwaerf oplegghen de capitaele pennynghen vanden voornomde rente ende de verloopen van diere naer raete van tijde ende omme den voornomden du mon ende zijne naercommers behoorelick te verzekeren vande voornomde rente met de verloopen van dieren, zoo heeft ende hebben de eerste comparanten daerJnne verbonden hemlieden persoons ende goet present ende toecommende waer tselue ghestaen ofte gheleghen sij ende bij speciaele eene behuusde hofstede wesende twee woonsteden gheleghen jnde prochie van Ghilleuelt onder dese heerelichede van mijn Eerweerdeste heeren van het conuent ende abdie van Zonnebeke, groot vichthien ghemeten ofte daerontrent, aboutterende jnt gheheele van oosten ende noorden tlant vande prelaet van Zonnebeke, ende van zuuden het busch competerende het conuent vande predicheeren tot Jpre, bewoont bij mahieu del [...?]eije ende Jan Cnockaert bij pachte belast met eene rente van zes ponden parisis tsiaers ten profyte vande kercke van Becelaere Jtem met eene rente van twee ponden grooten ts[iaer]s pennynck zestiene ten profijte van [...?] danof de vercoopere de verloopen zuueren sal tot den dach vande erfuenisse ende voorts met tsheeren hauer rente als van oude tijden sonder meer den vercooper wert ghehouden de Jaerelicxsche verloopen telcken veruallen Jaere ande cooper te betaelen Typre tsynen huuse precijselick vutterlick twee maenden daernaer, op peine dat den coopere of zijn hoirs zullen vermoghen met een simpel zondaechs kerckghebodt ende jnsinuatie de verbonden partien te vercoopen, niet Jeghenstaende [...?]te, statuut ofte cen[...?]e ter contrarie, van alle welcke de voorcoopers gherenunchiert hebben, zoo sij doen bij desen, ende anghaen hemlieden persoons ende goedijnghe laeten hemlieden condemneren ter zeerelicke executie van alle officielen ende wetten waer de selue ghestaen ofte gheleghen sijn, kennende de vercoopers vande coopere ontfaen thebbene de capitaele pennynghe van neghen ponden grooten bij Jaere, verclaersen des passerynghe gheschiet te zijne ter goeder trauwe met beloofte van garrante als naer stijle, es voorts besproken dat den coopere sal Inhouden twee hondert ghuldens wesende de voorrente hierop ligghende tot anderstont de vercoopers rekenynghe zullen ghedaen hebben, met den proprietaris van diere [...?]ghe vanden verloopen van diezer die hij vercooper schuldich es te g[...?]en tottten reelen opleg der seluer op peine van nulliteijt ende datter naer jaerelickx blijuen en zal neghen[?] ponden grooten by Jaere Jn kennisse der waerheijt hebben wij desen ghedaen teeckenen by onser Greffier desen xxiij.en van Januarij xvj.C

test

[Handtekening op de plooi:] [...?]o[...?]ceneck 1638

test

Rente brief op Maillaert Lehouck bezet in Gileveelt grot 9 lb groeten het erste Jaer vervalt den 23.e Januarij 1639