Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-365

Algemene gegevens

Analytische datum: 13-01-1676

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "Den vierden Januarij xvjC zessentseventich" (04/01/1676).

Type: Bevestiging door de baljuw, burgemeester en schepenen van de heerlijkheid van Cleve van de verkoop van grond te Langemark door Jan Ooghe filius Philips aan jonker Guilliames Geerardi, heer van Klerkshove

Beschrijving: Bevestiging door de baljuw, burgemeester en schepenen van de heerlijkheid van Cleve (te Langemark en Passendale) van de verkoop van grond te Langemark (+ situering van de grond) door Jan Ooghe filius Philips aan Jonker Guilliames Geerardi, heer van Klerkshove (deze laatste wordt vertegenwoordigd door Guilliames Dancoisne, notaris te Ieper). De verkoop gebeurde op 04/01/1676, en wordt bevestigd op 13/01/1676.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

[...?]mme Jonker G. Gherardi heere van Clercxhoue etcetera

Dit raeckt twee gemeeten Lants van Clerxhove die gene leen en weszen[?]

test

Compareerden voor Bailliu burg- meester ende Schepenen der heerelichede van Cleuen haer bestreckende jnde parrochien van Langhemaerck ende Passchendaele jn persoone Jan ooghe filius Philips ter eender zijde, ende Seigneur Guiliames dancoisne Nataris [sic] Roijal ter andere, de welcke exhibeerden seker Contract van vercoopijnghe, danof den Jnghouden hier naer volght van woorde te woorde: Compareerde Jn persoone voor mij Guill[iame]s dancoisne Notaris Roijal t'Ipre residerende Jan ooghe filius Philips Lantsman woonende vp langhemarck welcken Comparant verkende wel ende deuchdelick vercocht

test

vercocht thebben soo hij doet bij desen an ende ten proffijte van Jonker Guill[iame]s Geerardi heere van Clercxhoue etcetera ten desen present kennende van ghelijcken ghecocht t'hebben, den nombre van vijf lijnen min eenighe Roeden saeijlandt teijnden maete teijnden ghelden gheleghen binnen de prochie van Langhemaerck onder de heerelichede van Cleuen Abouterende van suuden den heere Coopere ende de beke van westen Jonker Pauwels du Chastel van noorden de weduwe Franchois du boijs ende van oosten Pieter de Caesteckere

test

Caesteckere causa vxoris, wesende suijuer ende onbelast ghereser- veert met twee Jnghelschen t'sJaers in proffijte vanden heere Bailliu sonder meer vut yder ghemet, wanof de verloopen sullen ghesuijvert worden bijden vercoopere tot derfuenissen blijuende het Capitael scoopers laste sonder afslach, om te [...?]ode naer discretie, lijfcoop eeen halfue pistole, te hooftcleede voor s'vercoopers huusvrauwe een pistole, ende van principaelen coop voor

test

Coop voor de somme van seuenthien ponden groten vlaemsch yder ghemet te leueren vrij suijver van alle andere laste, tzij marctghelt thienden pennynck ofte andere gheene ghefondert nochte ghereser- veert svercoopers laste, erfuen Onterfuen sCoopers laste, belouende garrandt naer Costuijme Aldus ghepasseert binnen Jpre voorseyt den vierden Januarij xvj.C zessentse- ventich present Pieter de Cock ende Joos vander haeghe ghetuijghen hiertoe begroet die de minute deser t'mijnen Comptoire berustende beneffens de

test

beneffens de Comparanten ende mij Notaris hebben onderteeckent quod Attestor, ende is onderteeckent G. dancoisne notaris Jngheuolghe van welcken den voorseyden eersten Com- parant ratificerende de voornomde vercoopijnghe wiert vande voornomde partie van lande mette Catheijlen daerop staende al wel ende wettelick ontvut ontgoedt ende onterft, ende daerjnne ghegoet ende gheerft den voornomden Jonker Guill[iame]s Geerardi heere van Clercxhoue etcetera ter acceptatie van Seigneur Guill[iame]s dancoisne omme t'selue te ghebruijcken ende possesseren ghelijck

test

ghelijck zijne andere wel ghecoch- te goederen jnder eeuwicheijt Jn kennisse der aerheijt hebben Bailliu burgmeestere ende Schepenen voornomt hieranne doen hanghen den Seghele van saecken der voornomde heerelichede ende teeckenen bij hunnen Greffier desen derthiensten januarij xvj.C zessentseuentich Toorconden

Jan[?] liebaert