Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-354

Algemene gegevens

Analytische datum: 29-01-1628

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "Jnde jaeren xvi.C vijfthiene, zesthiene, ende xvi.C zeuenthiene" (1615, 1616, 1617); "vande Ougst XVJC vijfthiene, zesthiene ende zeuenthiene". De kopie dateert van "den iijen februarij 1629" (03/02/1629).

Type: Uitspraak door de Raad van Vlaanderen in het proces tussen het kapittel van Rijsel en inwoners van Wervik, betreffende de koolzaadtienden, in het voordeel van het kapittel

Beschrijving: Notariƫle kopie uit 1629 van een sententie van de Raad van Vlaanderen uit 1628: in het geschil tussen het kapittel van de collegiale kerk van St.-Pieter van Rijsel (eisers) en Anthuenis Follet en de weduwe van Pieter van Zuut te Wervik (verweerders), betreffende de koolzaadtienden te Wervik voor de jaren 1615, 1616 en 1617, oordeelt de raad dat de verweerders ten onrechte geweigerd hebben deze te betalen aan de eisers. De verweerders worden dan ook veroordeeld tot het betalen van die achterstallige tienden, en tot het betalen van de proceskosten.

Opmerking: Kopie van 3 februari 1629.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Copie

Die President ende Raedslieden sconijnckx van Castilien, van Leon van Arragon, van beede Cecilien, van Jherusalem, van Portugael, van nauire van Grenade, van tolede, van Valence, van Gallice, van maillorcque, van Cijuilien van Sardine, van Cordiere van Corticque, van murcien, van Jaeen van Algarbe van Algesire, van Gibraltar, vande Eijlanden van Canarie ende van Indien zoo Orientale als occidentale vande Eijlanden ende vaste eerde der zee Occeane Eertshertoghe van Oostenricke, hertoghe van Bourgogne van Lotrick, van Brabant, van Lijmbourg, van Luxembourch, van gheldre ende van Mijlaen, Graue van Habsburcgh van Vlaendre, van Arthois, van Bourgogne van Thirol Palsgraue ende van henegauwe, van hollandt van Zeelant, van Naemen ende van Zuutphen, Prince van Zwaue, marcgraue des heijlechx Rijx, heere van vrieslant, van Sallines, van Mechelen, vande Sticht steden ende landen van Wtrecht Ouerijssele ende Groeninghen, ende Dominateur Jn Asie ende affricque Gheordineert Jn Vlaendre Doen te wetene, dat ghezien t'proces hanghende hier Jnt hof Jn rechte tusschen Deken ende Cappitele vande Collegiale kercke van Sint Pieters tot Rijssele heesschers ter eendere zijde, ende Anthuenis Follet metgaders de wedewe van Pieter van Zuut tot Weruicke, versteken van Enqueste ende van Reprochen ende Contradictien metgaders van furnissementen verwerers ter andere, ghesproten wt cause dat D'heesschers hadden te kennen ghegheuen dat zijlieden waeren in Possessie ende hemlieden competeerde recht van Thiende generael op alle de landen gheleghen Jnt quartier van Weruicke, Ende alzoo de verwerders Jnde jaeren xvi.C vijfthiende, zesthiene, ende xvi.C zeuenthiene Jnt voornomde quartier van Weruicke opghedaen hadden Coolzaet, ende dat de heesschers oft heurlieder ghecommitteerde hemlieden hebben doen anzoucken dat zij de voorseyde thiende zouden betaelen als naer Costume ende vsantie vande vreuchten aldaer ghewassen, zij hadden tzelue gherefuseert, daerdeure zij gheuallen waeren, Jnde boete van te boeten betaelen dobbel thiende ende arbitrairlyck ghecorrigeert te worden, Omme waer Jnne bij Justitie voorzien te worden waeren d'heesschers hier t'houe clachtich gheuallen, waer zij vp heurlieden te kennen gheuen vercreghen opene lettren van Commissien van beuelen hadden die op de verweerers doen bedienen, Ende midts heurlieder Oppositien dachuaerden te compareren hier Jnt hoff teenen zekeren ende competenten daeghe, ten welcken daeghe dienende, naerdien hemlieden de verweerers Jnde zaeke hadden doen presenteeeren bij procureur, hadden d'heesschers heesch maekende gheconcludeert ten fijne pertinente van hemlieden Jmpetratie met prtatie[afgekort] van preuue, waerjeghens de verweerers antwordende Ontkomen Jn offerte t'Inhoudden van sheesschers heesch dienende bijdien conclusien van niet ontfangel[ick] met absolutie, ende heesch van Costen, ende d'heesschers hadden daer Jeghens voor Replicque gheemploijeert heurlieder heesch, presenterende heurlieder faicten ende vermeten te veriffieren Jn tijden ende willen Concluderende midts dien de zaeke Jn faicte, achtervolghende het welcken

test

hadden d'heesschers haerlieder verifficatie ghedaen voor Commissaris vanden houe bij productie van zoo vele Oorconden ende exhibitie van zulcke bewijsen ende fragien alst hemlieden ghoet ghedocht hadde, ende naer dienzij heeschers hemlieden van preuue verdreghen hadden ende dat ande verweerers dach ghepre- figiert is gheweest om Jeghens theesschers beleet te dienen van reprochen ende contradictien, ende dat hemlieden de verweerers niet alleenelick daer van en hebben laeten versteken, nemaer oock naer conclusie Jnt aduis van furnissement Soo ist dat wij Recht doende condempneeren de verweerers d'heesschers te betaelen trecht van thiende van t'Coolzaet bij hemlieden vp ghedaen ende gheprofficteert vp de landen bij processe gheroert vande Ougst xvj.C vijfthiene, zesthiene ende zeuenthiene, ter Estimatie ende begrootinghe van mannen dies verstaende, met ghaeders voor de naervolghende Jaeren d'heesschers oft hemlieder ghecommitteerde tzelue recht te laeten volghen zoo langhe als zij verweerders ghebruickers gheweest hebben ende zullen wesen vande voornomde landen ende die met Coolzaet bezaeijt hebben oft bezaeijen zullen, Condempneerende hemlieden voorts Jnde Costen vanden processe ter tauxatie vanden houe In Teecken der waerheden zoo hebben wij onsen zeghel hieranne doen hanghen, Ghegheuen te Ghendt Jnde Camere vande voorseyde raede den xxix.en Januarij duusent sessehondert achtentwijntich, ende vp den Ploij stondt gheschreuen, bij mijne heeren vande Raede gheordonneert Jn Vlaendre, Onderteekent masseau ende ghezeghelt met een zeghel van Rooden wasse daer wt hanghende Jn dobbelen steerte van Parchemijne, ende bet ondere

Ghecollationeert Jeghens de Copie vanden Originele Sententie onderteeckent met zeker twee hanteekenen deene van Pieter vander beken, ende dandere van Jacques de Parmentier beede notarissen residerende binnen der Stede van Rijssel den iij.en februarij 1629 ende beuonden accorderende

test

Weruicke Sententie Aenghaende die Thiende van Colzaet Jnt quartier van Weruicke ghegheuen 1628

Copie 1629