Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-347

Algemene gegevens

Analytische datum: 04-11-1669

Opmerkingen analytische datum: Het document bevat twee data: de bij 'Datum' vermelde datum (04/11/1669) en "desen xxviijen April xvjC vyfentwintich" (28/04/1625); de meest recente datum werd gekozen als datum van het document; het is niet helemaal duidelijk op welk deel van de handeling de andere datum betrekking heeft.

Type: Denombrement door Jooris Vergeelsoone aangeboden aan de baljuw van de heerlijkheid van Klerkshove, betreffende zijn leen te Zonnebeke

Beschrijving: Denombrement door Jooris Vergeelsoone filius Michiels van een leen, gehouden van het leenhof van de heerlijkheid van Klerkshove, voorgelegd aan Claeijs Hopsomer, baljuw van de genoemde heerlijkheid. Het leen, dat gelegen is in de parochie van Zonnebeke [+ situering] [+ opsomming van de heerlijke lasten die erop rusten], viel toe aan Jooris na de dood van Mahieu Vergeelsoone, zijn oom langs vaderskant.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Dit is t Raport groote ende denombrement van een Leen dat Ick Jooris Vergeelsoone filius Michiels ouerlegghende attesterende in daten iiij.en Nouembre 1669 ouer Jan Haueskercke dat mahieu vergeelsoone was Syn Sone doe ende ouergheue aen S[ieu]r Claeijs Hopsomer Bailliu ende Wettelycken maenheere vanden Leenhoue ende Heerelickhede van Clercxhoue wesende een leen ghehouden van tvoornomde Clercxhoue groot ontrent een ghemet onder meersch ende winnende lant ligghende Jnde prochie van Zonnebeke aboutterende van noorden ende westen Jo[nckvrauw]e vermeulen, suut ende oost de Hooghesiecken, staende dit voornomde leen ten dienste van trauwe ende waerhede ten relieue vande beste vrame ende Camerlinckgelt telcker veranderynghe ende alst verandert bij Coope soo gheuet den xen penninck van dat gelt ghelick relief en Camerlinckgelt ende Voorts ten laste van alsulcke houelicke Rechten als onder leenen vanden seluen houe ghehouden tselue leen mij toeghecomen by der doot ende ouerlyden vande voornomde mahieu vergeelsoone myn oom paterneel soo gheue Jck myn voorseide leen ouer aende voornomde Hopsomer in sijne voorseyde qualiteijt onder expresse protestatie dat Jndien aen myn voornomde leen meer ofte min toebehoort dan voorseyt is tselue af ofte om te gaene[?] ter ordonnantie vanden Houe wiens huys ghenoot[?] Jck bem Jn kennisse der waerheyt hebbe Jck dit rapoort gheseghelt met mynen ordinairen seghel ende ouer desen xxviij.en April xvj.C vyftentwintich [moeilijk leesbaar] toorconden

Dit is tmarck van [...?] Jooris vergeelsoone

test

Raport van Joris vergeelzoone

n┬░ 20