Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-346

Algemene gegevens

Analytische datum: 30-01-1625

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "bamesse xvjC vijfentwijntich" (01/10/1625).

Type: Stichting van een jaargetijde bij de dis van Zonnebeke door Daneel Verbeeke, bekostigd door de gift van een stuk grond te Zonnebeke

Beschrijving: De schepenen van de parochie en heerlijkheid van Zonnebeke maken bekend dat Daneel Verbeeke, parochiaan van Zonnebeke en schepen van de vierschaar, aan de dis van Zonnebeke een stuk grond van vier lijnen geschonken heeft, het Grote Scuenijncq Hof, gelegen in de parochie van Zonnebeke [+ situering van de grond]. De opbrengst dient voor het bekostigen van een jaargetijde voor de ziel van Joossyne sVinders, Daneels overleden echtgenote; dit dient gevierd te worden met een gezongen mis, dinsdag voor kerstdag, op het OLV-altaar. Met wat overschiet moet brood voor de armen gekocht worden. Na de dood van Daneel zal het jaargetijde ook zijn zielenheil gelden.

Opmerking: Alle zegels zijn verdwenen.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Wy lampsin traetsaert Fransois van thouroud, Jooris goudesuene, Jooris bersind ende Jan decantere schepenen der prochie ende heerlichede van Sunnebeke doen te weten dat voor ons ghecompareert es daneel verbeeke Inwoinende prochiaen vande selue prochie ende schepen vandeselue vierschaere, tereender ende Jooris goudesuene veruanghende pieter baelen jnde qualitheijt als disch meesters vanden aermen ende disch van sunnebeke ter andere welcken eersten comparant verkende soo hij doet mids desen van sijnen eyghen vryen wille opghedreghen thebben in handen vande voornomde Fransois vter name vanden voornomden disch alshier present[?] ende accepterende een stick lants groot vier lynen ofte daerontrent ghenompt tgroote scuenijncq hof gheleghen in dese prochie van sinnebeke streckende suud ende nord van suiden Jeghens tdosselstratgin van westen daeldyn[ghers] meestere denijs vulsteke van norden sconijncq mersch, toebehorende den voornomden daneel ende pieter van belle, van oosten daeldyn[ghers] meestere denys vulsteke comende van bernaerd de ruttere welck lant den voornomden daneel op draeght naer syn dood ten profyte vande voornomde disch, eruelyck ende eeuwelick waervooren den voornomden ofte Fransois ofte pietere degonne die [...?] sullen wesen ghehouden werden alle Jaere inder eeuwicheit te doen doene een singhende misse opden dijcendach voor den helighen kerstdach op onse lieue vrauwen autaer ouer de siele van Joossyne svinders ouerleden huusvrauwe vanden voornoemden daneel beginnende de selue misse te kerstdaghe eerstcomende ende de dischmeesters zullen ontfaen den helft vanden pacht dat vallen sal bamesse xvj.C vijfentwijntich twelcke de voornomde dischmeesters ghehouden werden te distribueren tgonne datter ouerschiet bouen de misse jn broode anden aermen vande selue prochie met conditien soo langhe alser eenighe vande vrijnden vande voornomde Joossyne de selue misse commen hooren sullen vermoghen selue te deelen daer h[...?] beliefuen sal Ende naer de doodt vanden voornoemden- daneel soo sal den disch tvoornoemde lant liber ende los hebben ende werden de selue misse te doen doene ouer de siele vanden voorseyden daneel ende syne huusvrauwe ende touerschoot vanden pacht redistribueren alsvooren, wesende de voornoemde partye jn heure van Joos Saelen den termyn van achthien Jaeren ten pryse van thien pond p[ari]sys[?] den hoop volghende den pachtbrief, Jn kennesse der waerheit soo hebben wy schepenen bouen ghenoemt dese gheselt elck met onsen ghewoinelicken seghele, ende ghedaen teekenen by onsen gheswoeren Greffier ghepasseert den xxx.en January xvj.C vyfuentwyntich, present schepenen voornomt

test

so[...?] ouer t[...?] des[...?] xxxv s parisis

test

[W/M?]onnic[...?]uer 1624

test

[...?] voor het iaerghetijde van daneel verbeke [...?] ghedaen den xxxj ianuarij 1625 [...?] onse eerlickheit groot vier lijnen