Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-337

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: De bron bevat geen datering; het jaar is waarschijnlijk 1623, afgeleid uit de relatie van dit stuk tot andere stukken betreffende dit conflict.

Type: Overzicht van de feiten betreffende het tiendengeschil tussen de abdij van Zonnebeke (verweerders) en jonker Jacques de Voght (eiser) voor de Raad van Vlaanderen

Beschrijving: Overzicht van de feiten in het proces tussen de abdij van Zonnebeke (verweerder) en Jonker Jacques de Voght (eiser) voor meester Jan Deijnse die als 'juge referendaire' optreedt: de eiser beroept zich op een zeer oud recht inhoudende dat de gewassen op zijn gronden exempt zouden zijn van tiendenheffing door de abdij (mits een jaarlijkse betaling); de abdij ontkent dat de eiser over een dergelijk recht beschikt, en brengt daartegen in dat de abdij reeds sinds mensenheugenis het recht heeft om de gewassen op de gronden van de eiser en binnen diens heerlijkheid te Zonnebeke, te vertienden; de abdij verwijst ook naar een procedure voor de officiaal van het bisdom Ieper. De abdij claimt dus dat niet zij de eiser lastiggevallen heeft - zoals deze beweerde - maar dat het omgekeerde het geval was, aangezien de eiser met geweld weerstand heeft geboden toen de abdij de tienden kwam ophalen (zie een vorig stuk); daarom wendden de verweerders zich tot het geestelijke hof, waar zij gelijk kregen.

Opmerking: Kopie.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Copie

Faicten destructiue omme[?] min Eer[weerden] heer den Abt ende conuent van Zunnebeke verweerere ter eenen zijde Jeghens Jonker Jacques de voght heeschere ende Impetrant van commisie van Compl[ain]te ter anderen voor vl[ieden] m[eeste]r Jan Deijnse [...?]re vanden raede jn vlaenderen als juge referendaire.

Alvooren den verweerere ontkent wel expressel[ijck] dat d'heeschere eenich recht is hebbende vande vruchten op zijne landen ghewassen, ofte heerl[ijck] op te doen vrij ende exempt van thiende die de verweerers sijn heffende op de prochie van zunnebeke.

Soo zij van ghelycke zijn ontkennende dat d'heeschere wt crachte van tselue rechte soude wesen van immemoriale tijde in possessie ende saisijne vande vruchten op de selue landen ghewassen in te doene exempt van thiende voorseyt, mits alleenelyck in redemptie van dies Jaerlix te gheuen ande verweereres zekere prestatie van ghelde

Ter contrarie is warachtich dat de verweerers recht ende tijtle hebben van t'heffene thiende van vruchten zoo vpde landen vande heeschere stande als andere dependerende van sverweerers heerelichede van Zunnebeke voornomt.

van welcke thiende te heffene ende Fouisseren zij in deuchdelycke ende loouelycke possessie zijn van oude ende immemorialen tijde soo blijcken sal bijde oorconde daeroppe te hooren

Oversulcx verre is van daer dat d'heeschere daer van vrij ende exempt soude wesen mits daervoren Jaerlix in redemptie maer te betaelen ande verweerers zekere prestatie van ghelde

Ten zij dat d'heeschere openende zijn conscientie zonder die te bewimpelene met equiuocale termen, verstaet de sleue jaerli[x] prestatie van ghelde, gheschiet te zijne ouer eenighe Jaeren ex contractu conducti p[resen]tarum decimarum twelcke hij mette verweerers ghehat heeft raekende de thienden die hij Jaerlix wt zijn landen gheldende was

test

Welcken tijtele ghenomen die immemoriale hadde gheweest Jae duusent Jaeren ghedeurt hadde, dat niet en soude d'heesschere notoire gheen recht connen gheuen omme te pretenderen tvrijdom ende exemptie van thiende, zoo hij die als nu pretendeert onde[...] vl[ieden] te hebben Jn Claer tteeken van welcke ende dat d'heeschere de selue thienden anders niet vpghedaen en heeft dan titule conductionis legghen de verweerers hier ouer de copie aucthentich vande procedueren ghedaen voor min heere den official s'bisdoms van Ipre bijde welcke d'heesschere hm met gheenen ander tijtele en heeft beholpen

Volghende daervuijtte euidentelyck dat d'heesschere, in desen zijnen Jnneghestelde actie niet ghefondeert ende is, Cum de Jure notorium sit Colonij non posse procedere contra Locatorem, dominum et proprietarium suum Jnterdicto vti possedetis, nochte ooc bij conpl[ain]te.

Consequentelyck volght daervuijtte ooc dat de verwerers d'heeschers gheene trouble t'voorleden Jaer ghedaen en hebben afheesschende heurl[ieder] thiende heml[ieden] compterende mit s'heeschers heure ouerstreken ende extinct was

Maer ter contrarien moet d'heesschere verstaen wesen de verwerers grooten trouble ghedaen t'hebben In t'refuseren niet alleene vande selue thiende maer inne fortsel[...?] ende faicte [...?] resistentie die d'heeschere ende zijn domestiq... ghedaen hebben aen weerel[ijcke] ende gheestel[ijcke] tot het collecteren vande selue thiende bijden heere Abt ghecomitteert

Hebbende s'heeschers domestique faictel[ijck] oock s'verwerers peert dat gheemploijeert [...?]bierdt om de thienden te vooren ghesmeten met stocken ende ooc de gonne die het selue peert roerende soo blijckende mach bijde oorconde daeroppe te hooren

In sulcker voughen dat de verwerers niet verstaen en connen zijn eenich faict als danne ghedaen t'hebben maer wel d'heeschere die gheen recht ande selue thiende

test

en hadde, maer wel de verwerers

Te min mits de verwerers de selue sheeschers resistentie beseffende ende beduchtende vooren grief heurlieden toevlucht als danne ghenomen hebben an t'gheestelicke hof ende aldaer clachtich gheuallen

Alwaer hemlieden eijndelick de prouisie vande toecomende Jaeren anneghewesen is gheweest die d'heeschere met dit sin friuol voortstelt gheerne illusoir soude maeken maer te vergifs

Soe wel ooc (dat niet) d'heeschere maer Jaerelycks ghefurniert en hadde in redemptie vande voorseide thiende eenighe prestatie van ghelden non ratione conductionis Js notoir nochtans dat hij gheene actie en soude hebben om hem daer Jnne te [...?]intereren[?] als den thiendenaere (zoo [...?] verwerers zijn) de thiende in specie zijn heess[che] (zoo bij diuerssche sententien[?] vande Raeden Jn Vlaenderen verstaen is gheweest.

Mitswelcke de verwerers concluderende tenderen ten fijne dat bij vlieden d'[...?]re niet gheprocedeert ende sal wesen tot furniss[...?]e vande compl[ain]te bijde heesschere vercreghen, Inder voormen ende manieren soo die is luudende, maer dat partien simpel dacl[...?] gheprefigiert werdt Jn[...?] Raedt van Vlaenderen heesschere costen vanden Incidente.

test

Aenghaendet tproces van mijn heere de vocht Contra tClooster van Zunnebeke aenghaende de thienden van zijn ackers