Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-335

Algemene gegevens

Analytische datum: 30-08-1623

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "alsghisteren xxixen Augusti" (29/08/1623).

Type: Relaas betreffende een handgemeen tussen de tiendenheffer van de abdij van Zonnebeke, en de zoon van jonker de Vooght, die de abdij deze tiende te Zonnebeke betwist

Beschrijving: Verslag van gebeurtenissen die op 29 augustus 1623 plaatsvonden op een akker in de parochie Zonnebeke: Hubrecht Wycquaert, religieus van de abdij van Zonnebeke, een lekenbroeder en een knecht van de abdij, gingen bepaalde lentevruchten op die akker vertienden. De zoon van Jacques de Vooght, echter, was reeds aanwezig met kar en paard om diezelfde gewassen te vertienden. Toen Hubrecht daar aankwam, sloeg de zoon van de Vooght diens paard met een stok, zodat Hubrecht zijn paard moest loskoppelen van de wagen; het paard werd meegenomen door de zoon van de Vooght. Deze laatste deed ook de tienden die al op de wagen van heer Hubrecht geladen waren, er weer afgooien. Heer Hubrecht moest noodgedwongen met lege handen naar de abdij terugkeren. Hij liet zijn relaas optekenen door Jan vanden Berghe

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Wy onderscreuen certiffieren ende attesteren bij dezen ons alsghisteren xxix.en Augusti gheuonden t'hebben binnen de prochie van Zonnebeke, vp zekeren ackere ligghende bouen de meulene aldaer, toebehoorende Jonker Jacques de vooght, alwaer heer hubrecht wycquaert Religieux van t'cloostre van zonnebeke gheassisteert met broeder guilliaemes leeckebroeder aldaer, present ons onderscreuen was verthiendende zeker lentevruchten vpden zeluen ackere ghezeyt[?] ende jn bondele ghebonden ende ghelaeght, Niet jeghenstaende welcke verthiendynghe, heeft den zone vande voornomde de vooght aldaer ghecommen met zyn paerdt ende waeghene, waer op hy de zelue thienden vpgheleyt heeft ende ghedaen wechvoeren te welcke anmercken hy heer hubrecht heeft andermael vande resterende schoouen verthiendt de selue thienden meenende te legghen op zyn waeghene aldaer ghearriueert met een peert, t'welcke zinde den zone vande voornomde Vooght, heeft t'zelue peerdt met fortse ghesleghen met eenen stock omme by die middele te beletten t'wechvoeren vande zelue thienden, ende alzoo hy heer hubrecht was merckende dierghelycke fortse, ende d'Jnconvenienten die daeruutte apparentely[ck?] zouden hebben connen resulteren, heeft de strynghen afghedaen van zyne waghene laetende alzoo den zone vande zeluen Vooght gaen met t'zelue peert t welcke hij niet en desisteerde van te slaene zoo hij jnsghelycx metten zeluen stock was gheuende Jacques perfaict knaepe jn t'zelue cloostere Laendende middeler tyt den zeluen heer hubert de zelue thienden op zyn waeghene t'wel[cke] ziende den zone vanden zeluen Vooght (die continuely noch t'zelue peert by fortse was houdende) heeft de zelue

test

thienden afghedaen smyten vanden waeghene van t'zelue cloostere doende de zelue laenden op zynen waeghene, ende alzoo fortselyck de zelue wechvoerende verlaetende midtsdien den zone vanden zeluen Vooght de voornomde peerdebeeste vertreckende den voornomden heer hubert alzoo naer zyn cloostre, met zyn compaignons zonder eenigh effect van lichtynghe van eenighe thienden, verclaerende alle t'zelue warachtich te zyne ghereet weze t'zelue wettelick t'herkennen t'allen tyden dies verzocht zynde, Actum dezen xxx.en Ougst 1623 T'oordonden ons hanteecken hieronder ghestelt

Jan vanden berghe