Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-334

Algemene gegevens

Analytische datum: 29-08-1623

Type: Brief van Joos Griettens aan de dispensier [van Zonnebeke?] betreffende het heffen van de tienden die door jonker Jaques de Vooght betwist worden

Beschrijving: Brief van Joos Griettens aan de dispensier [van Zonnebeke?], betreffende het tiendenconflict tussen de abdij en jonker Jaques de Vooght. Hij raadt aan dat de tienden geheven zouden worden, zoals de officiaal beslist had; jonker Jaques de Vooght mag niet aanwezig zijn, op straffe van excommunicatie.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Myn heere den dispencier, Ick vynde gheraedich datmen voorts zal ghaen jnt jndoen vande thienden wt crachte vande prouisie dyt ons by mynen heere den officiael aenghewesen is daerby Jonker Jaques de Vooght oock verboden is te attenteren[?] vp peine van excommunicatie daeromme zal wel ghedaen wesen van stonden aen daerjnne te besoignieren met kennesse van zaeken ende notitie vande landen ende cruchten[?] demoff de thyenden gheheuen zullen worden, my voorts jonstel[ijck] [...?] gra[...?] ghebieden zal blyfujc

W[?] ten dienste

Joos griettens

den xxix.en Ougst 1623

test

[stukje onleesbaar]

Eerw[eerde] heere ende m[eeste]r hubrecht wycquart [...?] ende dispencier

Sonnebeke