Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-329

Algemene gegevens

Analytische datum: 31-07-1623

Type: Brief betreffende het conflict tussen de abt van Zonnebeke en de heer van Zonnebeke over het heffen van een tiende

Beschrijving: Brief van M. vander Stichele aan de heer dispensator betreffende het geschil tussen de abt van Zonnebeke en de Vooght, heer van Zonnebeke, over het heffen van een tiende. De aanspraken van de Vooght op de tiende wordt als niet gerechtvaardigd beschouwd. Iemand [vander Stichelen? de dispensator?] vraagt op de hoogte gehouden te worden van eventuele ontwikkelingen.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Domine Dispensator. Van daeghe ghehadt hebbende communicatie deur mijn heere den Supprior van het gheschil twelk mijn heere den Prelaet is hebbende Jeghens mijn heere van Zunnebeke raekende de vpheue vande thiende Vl[ieden] bekendt, zoo hebben wij gheraedsaem ghevonden an Vl[ieden] te scrieuen ende te veraduerteren, dat ons aduis draeght alle debuoir te willen doene totte vpheue vande selue thiende ter exclusie van mijn heere de Vooght regard nemende niet alleene dat niet en is blyckende van t'gonne den voornomden de Vooght is pretenderende maer dat bouen dien zijn pretensien consisteren in amen[?] actie gheen ghemeens hebbende mette gonne[?] van mijn heere den Prelaet totte voornomde Thiende, ende dat compensatie, nochte reconuentie in Vlaenderen gheene plaetse en is hebbende, dan voor soo vele als die is spruutende ex eadem causa[?] seu actione[?] dat alsvooren alhier noet en is gheschiedende, hiermede naer onse hectel[...?] ghebiedenesse blyft den heere beuelen, vuyt Ypre desen laetsten July 1623

Tuus vt suus M. vander Stichele

Ic recommandere vl[ieden] ons te laeten weten wat der Inne passeren sal ooc per expressen