Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-325

Algemene gegevens

Analytische datum: 01-08-1622

Type: Volmacht vanwege de abt van Zonnebeke betreffende het vertienden en ophalen van de tienden die de abdij bezit

Beschrijving: Abt Carolus van Zonnebeke geeft Hubert Wicquaert, religieus en dispensier van de abdij, Mr. Jan Courtois, pensionaris van de abdij, en Francois Porquier, dienstbode van de abdij, volmacht om in zijn naam al de tienden van de abdij te vertienden en op te halen, behalve de tienden die verpacht werden.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Wy Carolus by de gratie Godtz Abt ende heere van sonnebeke Bourgoingne etcetera doen te weten, dat wy gheconstituert ende machtich ghemakt hebben, constitueren ende machtich maeken by desen, Damp hubert Wicquaert onsen Religieux ende dispensier, M[eeste]r Jan Courtois onsen pensionaris ende Francois porquier onsen dienstbode hemlieder ende elcken sonderlinghe toogher deser gheuende vulle macht authorityt ende speciael beuel absolut ende irrevocable, Om Wt onsen naeme te verthienden ende gaeren binnen onse voorschreue prochie al onse thienden, wt ghenoemen de ghonne die wy verpacht hebben, notitie of onsen boucq, ofte pacht brieuen af ghegeuen hebben Beloeuende te houden voor goet vast ende van Werden al tgonne by die voornaemde gheconstituert ghedaen ende ghebesoingnert zal werden, Actum in onse Abdie desen eersten Ougst xvj tweeentwintich Torconde [...?]

Carolus Abt ende heere van sonnebeke