Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-322*

Algemene gegevens

Analytische datum: 04-03-1620

Type: Verklarende brief van de baljuw en schepenen van de Zaal en kasselrij van Ieper aan de abt van Zonnebeke, betreffende de lijkschouwing van Christinne Ryckewaert

Beschrijving: Stuk betreffende de lijkschouwing van Christinne Ryckewaert, de echtgenote van Jacques Mispelaere: brief van de baljuw en schepenen van de Zaal en kasselrij aan de abt van Zonnebeke: omdat zij vernomen hadden dat de echtgenote van Jacques de Mispelaere, wonende in de heerlijkheid van jonker Jacques de Vooght, mogelijk overleden was ten gevolge van verwondingen en zonder lijkschouwing begraven was, ontboden zij de baljuw en griffier van de genoemde heerlijkheid, om informatie te winnen. Zij hebben dit gedaan zonder aandacht te besteden aan mogelijke jurisdictionele betwistingen (tussen de genoemde heerlijkheid en de heerlijkheid van de abt van Zonnebeke.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Edele weerde ende zeere voorsienighe heere

Myn heere den gonnen van uwer Eer[weerdigheijt] es ons gheworden ende voorghelesen date deser, ende zal de zelue ghelieuen te verstaen dat zoo tonser kennesse commen was zaterdaghe laetsleden dat de huusvrauwe van Jacques de mispelaere ghewoont hebbende onder de heerlicheyt van Jonker Jacques de Vooght, berucht was ouerleden tzyne van eenighe contusie ende zoo begrauen zonder schauwynghe, hebben by Ons ontbooden ende als ouerheeren ghelast Chaerles Caudron Bailliu ende Joos Nieulaet Greffier vande heerlichede vanden voorseiden Jonker Jacq[ues] ten fyne zy stappans hemlieden zouden Informieren van gonne dies ghedeghen was, zonder dat wy mentie ghemaect ofte ghedacht hebben vp eenighe confusie van beede de heerlicheden, midts Ons ghenouch kennelic es dat de kercke ende ghewyde plaetse Int t'ronde es gheleghen Vwer EEer[weerdigheijts] Jurisdictie, Ende dese diemen ten anderen Bidden den Almueghende

Seerweerde ende zeere voorsienighe heere uwer Eer[weerdigheijt] te verleenen zyn goddel[ijcke] gratie ende Ons de hare goede Typre desen iiij.en maerte 1620.

De al uwer Eerweerde ghereede Bailliu ende Schepenen vander zale ende Casselrie van ypre

F./J.[?] Vander Mersch

test

Zunnebeke

Raekende de Schauwijnghen van de husvrauwe van Jacques de Mespelaere

anno 1620