Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-320

Algemene gegevens

Analytische datum: 06-09-1619

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "den derden vande maent van decembre naestcommende" (03/12/1619).

Type: Verlenging van de biertaks voor het herstel van de kerk van Oostnieuwkerke

Beschrijving: De pastoor, kerkmeesters, dismeesters, schepenen en notabelen van Oostnieuwkerke verklaren, dat de kerk door de troebelen in de voorgaande jaren en door de brand in zeer slechte toestand verkeert. Zij beschikken over onvoldoende middelen om de nodige reparaties te laten uitvoeren, ook al omdat vele parochianen gestorven zijn door de pest, of vertrokken zijn naar andere kasselrijen, steden en provinciën. Om ervoor te zorgen dat de misvieringen doorgang konden vinden, lieten zij een deel van de kerk overdekken met stro en ondersteunen. Zij besloten een biertaks te heffen, om voldoende middelen te verkrijgen voor meer degelijke herstellingen. De opbrengst volstond echter niet, en omdat ook het strodak reeds deels vergaan is, zien zij geen andere oplossing dan een biertaks te blijven heffen in de parochie, en dit gedurende de zes jaren die volgen op het beëindigen van de taxatie die tot dan in voege was. Allen stemmen ermee in dat deze maatregel absoluut noodzakelijk is.

Opmerking: Kopie

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Copie

Wij onderschreuen pasteur kercke ende dischmeesters, mitsgaders schepenen ende notable vande prochie van oost nieuwkercke bij Rousselare wesende Ieperambacht Certifieren voor de waerheijt dat de Kercke der selue prochie deur de voorleden leste troublen soo vervallen ende gheruïneert is geweest ende ghestelt in soo miserabelen staet deur den brant en andersints datmen den dienst godts daerinne niet en heeft connen doen, soo dat bij faute van middelen en deur cleen ghemeente dat sij hebben die ghestoruen sijn vande peste ende eenen goeden deel vertrocken In ander Casselrien oock steden ende provincien ghenootsaeckt sijn gheweest een partie vande selue Kercke te deckene met stroo, om misse te moghen doen in een quartier van diere, ende die te versekeren met steunselen, op dat sij niet en soude teenemael invallen danof groote apparentie was ende ouermits de supplianten geen middel en hadden om de voorseijde telle quelle reparatie te doene hebben t'samen gheadviseert te lichten eenen daeldere op elcke tonne biers ghedroncken inde herberghen taveernen ende bruyloften ende xx s parisis is byden huyssittenden man ende daer naer eenen gulden vp elcke tonne grootbier, nemaer alsoo t' selue seer luttel inghebrocht heeft ende dat de voorseijde reparatie met stroo ghedaen ende gedeckt in partien versleten is ende in parthien vergaen deur groote wynden soo dat de voorseijde kercke van nieuws dient geheel gedeckt te sijne met schaillien, soo en weten wij onderschreuen daer toe gheenen bequamer noch prompteren middele dan bij continuatie vanden voor gaende octroye dannof copie hier annexes verte

test

van te mogen heften innen ende lichten op elcke tonne biers die gedroncken ghesleten ende ghedebiteert wort inde voorseyde prochie, excederende de weerde van vijf ponden parisis op elcke tonne biers daer inne oock begrepen bier inde vergaderingen ghedroncken, veerthien schele parisis ende dit voor den tijt ende den termijn van ses iaeren jngaende ten expireren vanden voorgaenden ende loopenden octroije t'welcke wtgaet den derden vande maent van decembre naestcommende ende in teecken dat wij pasteur kercke ende dischmeesters mitsgaders schepenen ende notable voornomt t'gonne voorschreven goet vinden, jae meer dan nootsaeckelick, ende dat wij daer inne hebben gheconsenteert ende consenterende sijn bij desen hebben dese gheteec- kent desen vj.en septembre 1619 ende waeren onderteeckent Ambrosius de Weijnssone pasteur tmarck van Cornelis vereeck hooftman Cornelis Meij hooftman, tmarcq van Carel sijs kerckmeester, tmarc gillis de brauere kerckmeester, tmarcq Anthonie boncquet Kerckmeester, tmarcq Lauwereijns baeckelant disch meester, ghijs Cappelle notable, tmarcq Mattheus vanden berghe notable, tmarcq Jan van Lauwe notable tmarcq Jan Seijs notable, tmarcq van Joos bels notable

Accordeert met sijn origineel als notaris tJpre residerende f. godtschalck not[aris]