Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-319

Algemene gegevens

Analytische datum: 19-01-1619

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "Desen 27.en decembre 1618" (27/12/1618) (datum van de eigenlijke overeenkomst).

Type: Bevestiging door de schout van Roeselare en Roeselare-Ambacht van een overeenkomst betreffende het bedekken van de kerk van Oostnieuwkerke met schaliën

Beschrijving: Goedkeuring door de schout van de stad Roeselare en van Roeselare-Ambacht en hoofdgezworene van de kerk en de dis van Oostnieuwkerke, van een overeenkomst tussen de pastoor, de hoofdmannen, de kerkmeesters en de notabelen van de parochie van Oostnieuwkerke, en Christiaen Croock, schaliedekker, betreffende het dekken van de kerk met schaliën [+ overeengekomen plichten en rechten van beide partijen]

Opmerking: Kopie.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Copie

Accoort ghemaeckt tusschen den pastor hooftmans kerckmeesters ende notable vanden prochie van Nieuwkercke bij Rousselaere ende Christiaen Croock schailliedecker in het besteden van het decken vande kercke met schaillien

Desen 27.en decembre 1618 sijn veraccordeert den pastor hooftmans kerckmeesters ende notable vande prochie van nieuwkercke bij Rousselare met Christiaen Croock schailli decker ende lootgieter tot rousselaere op dese naervolgende maniere, inden eersten den voorseiden Christiaen heeft hem verobligiert bouen het handtwerck dat hij sal doen in het decken vande kercke van nieuwkercke alle het ghene datter met stroo gedeckt is ende met schaillien moet ghedeckt wesen soo op de zuijt syde als op de noort syde soo sal hij oock leueren alle de schaillien die daer toe dienen vande beste groene schaillien van het landt van Lucken daer en bouen al de looketten van het tick loot langhst de ghevel conforme de onderlaeten die nu ghedeckt sijn hy sal oock leueren alle de naghels soo schaillie naghels als de naghels die dienen om het naghelen van het schaillie bert het welcke bert hij oock ghehouden is al selue op te naghelen, daeren bouen moet hij oock leueren de vurstigh ghelen hier vooren al tsaemen soo hebben de voorseyde prochiaenen wt den naeme vande kercke belooft ende belouen te betalen aenden voorseyden Christiaen de somme van hondert ponden grooten vlaemsch bij dese naervolghende paeijementen, dat men alsoo haest dat de schaillien ter plaetse ghebrocht sullen worden, de welcke de prochie is gehouden

test

met waghens te halen tot Ipre dat alsdan met den eersten de prochie sal d eerste paiement betaelen van vijfentwintigh ponden grooten Vlaems in minderinghe van de voorseyde somme, het tweede paeyement het welcke men sal maer gehouden wesen te betaelen naer dat al de kercke ghedeckt sal wesen, sal moeten sijn vande somme van hondert guldens in mindering van de totale somme ende de reste vande somme sal moeten betalen met twee ander paijementen van neghen maenden tot neghen maenden, te rekenen vanden dagh van het tweede paijement van hondert guldens, maer eer dat men sal het tweede paeyement betalen soo is Christiaen te vreden ende de prochianen sullen vermenghen het selue werck te doen visiteren van waerachtige meesters in den stijl van schaillie decken vervaeren, hierenbouen soo heeft de prochie belooft te gheuen aende huijsvrouwe vanden voorseyden Christiaen voor een gratuiteijt een paer dobbel ducaten in specie ende aen twee van sijne soons elck eenen albertijn in specie voor drijnck gheldt in teecken der waerheijt dat dit accoort gemaect is soo heeft den pastor hooftmans Kerckmeesters ende sommighe notable ende Christiaen de Croock die het werck aenghenomen heeft met naeme ende handteecken onderteeckent, Ambrosius de Weijnssone pastor tmarc Jan Seijs hooftman, Cornelis Vereecke hooftman, tmarcq gillis de bouuere kerckmeestere, tmarcq van

test

Caerle Sijs Kerckmeester, andries maestie Jan vanden reuze, Cornelis meersman tmarcq Claeis de cock, ghijs Cappelle Christiaen de Croock

Ick onderschreuen als schoudt der stede van Rousselaere en van Rousselaer ambacht ende hooft gheswooren der kercke ende disch van Oost nieuwkercke houde goet ende approbere het accoort van t' decken vande kercke alhier int witte van desen bekent actum 19.en Januarij 1619 onderteeckent van wel 1619

Accordeert met sijn origineel als notaris tJpre residerende f. godtschalck not[aris]

test

[grotendeels onleesbaar door vocht]

[...?] authentijck

[...?] van het decken [...?] des[...?] Christiaen de Croock