Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-300

Algemene gegevens

Analytische datum: 02-12-1604

Type: Overzicht van de staat van een pachthuis te Noordschote, toebehorende aan de abdij van Zonnebeke

Beschrijving: Gedetailleerd overzicht door Jacques Clins van de toestand van een huis te Noordschote, toebehorende aan de abt van Zonnebeke, dat momenteel verpacht wordt aan Jan Buuet, + een overzicht van de werken die de huidige pachter liet uitvoeren.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Deisen ij.en december 1604 Vuerzien de huusynghe daer Jan Bunet[?] by pachte woondt binder prochie van noordtschote toebehorende myn heere den Abt vanden clooster van Zinnebeecke wegen dezelue huusynghe inder naervolghende staet van refectie ende daecke

Eerst de baute staende tusschen Twee ghebels in ghoude muraille de zuudzyde ende noordzyde gheplackt bouen den ployboom totten daecke ghedect met teghels

de baute wel gheplancket ende daerbouen verzoldert.

Een Couterken van steene daerneffens verzoldert ende ghedect met teghels

een bordes ouer de west vensters ende besteghen de vensters vande baute met neghels

het woonhuus ande bau[...?]te staende in ghoede refectie van voetynghe[?] staeken placken ende van daecke

Item binnen beghe[...?] het zolder bem ende bert legghen vp de balcken tot tmaeken van eenen nieuwen zoldere Jnt t[...?]ddelct huus

De reste der[?] zoldert als van ouden tyde.

Beide zyden vande kuekene een camerken om Jonc wyue daer temme[...?]

test

De kueckene neffens der an van m[...?]rden staende in gehouden reparatie van voety[...?] staeken placken ende daecke van binnen ghepamert[?] ghouden dueren ende veinsters nemaer sober verzeldert

de backuekene betwest slaende vanghelycke wel gheboet eenen ghoeden [...?]nen nemaer her fournuis daerneffens behoort toe den pachtere alzo oock doet het fournois inde voornomde kueckene

Het dack wat sobere alzo oock es het zolderken dueren ende veinsters wel sluutende

den wech tusschen beede de voornomde kuekens ende der neffens ghemaect met bryck ende oock tottenwatere alwaer staet eenen nieuwen water steghene

Item bewest van voornomde kuekene eene zwynstal met twee Locynetten een hennecot daerbouen ghemacket in steene totten daeke wel ghedect ende wel sluutende verzoldert met eenen zwyneback

in teene stal ghemats ende een hanghende daxken met een vertreck alsnoch onghedeckt ande noordz[...?] gheti[mm?]ert

Het koestal ten westzyde vanden houe alzo tzelue staet met de poorte ende schaepstalleken bestaen ende slieten daerbinnen staende tzelue stal ende gheheele vuerst in redelicken daecke wel gheboet ende ghestueck nommer dient van binnen tstal gheplackt eenighe payolen de dueren wel sluutende

De schuere stanede vpde zuudt zyde vanden houe rontomme wel gheboet ghestaect ende gheplackt in ghoeden daecke ghoude dueren wel sluutende den eenen desen vloer met ghoede berderen weeghen maer den aanderen vloer de weeghen wat sobere

het Oost stal staende in ghoede refectie van boeten staeken placken ende van daecke dan van binnen eenen dwersen weech is omgheplact ende enyghe staect tcan/uelstal ghepandert een perdecrebbe ende resteel in tparstal

test

ende in tander perstal oock eene crebbe ende resteel de pissyne ghepaneert met harde ste[...?]en daer tende een camerken voor de knechten al wel sluutende met dueren zonder een duere de lechten ghebrocken van t stale ende een gadt in tdack ghewayt

het Portael ofte Portgen metten banck ande straete redelicke staende al waer wel d[...?]dat eene Parte tot tbesluuten vanden houe

vorts alle ghoede gheleide staen weghen vande straete 7 vierde[?] voor het woonhuus ende streckende vor het west stal totten eersten schuervloer ende voor het oosterssche stal totten voorwech

Item binden middelhuuse een houtten contorken

De Coutskens ende Jonc wyue ende knechten Camerkens ende Contoorken volghen de huuse

Vpde haute een Portael een Lys voor de zuut veinsters daer tende een Tresorken voor doost veinsters een Lys al sluutende nemaer de sloten dartoe dienende die[...?] anghenaghlt

Een Coutse zonder heml ende veye

Een garderobe wel sluutende ende ghereparert

Alle de voornomde cathelen myn here den Abt ende Clooster toehoren

Jan Bunet heeft ghestuect ende gheplackt de kuekene naer din die vervoirt was ende beide de camerkens an elcke zyde daer an metgaders de nieuwen weech b[...?] middelhuuse ende den weech voornomt daer de die moeste ghebroken zyn om de pofstylen vanden nieuwe balckyn te ludt[...?]

Daertoe ghemployert is by verclaerse by Jan Buuet ende ex[tie] xl voeten latten mits eenighe by het dack verleit zyn tot bis[...?]de voor yt - xij lb par[isis]

test

Item bar thautwerck van al tguendt voorschreuen te staeken ende placken x lb par[isis]

Aldus omtzien[?] ten daeghe ende jaere alsvoren by my Jacques Clins[?] ter begjerte van myn Eerwerde heere myn heere den Abt van Zinnebeicque ende ten belede van Jan Buuet my toeicomen.

J. Cli[...?]

test

Noortschote. Prisie van het pachtgoet te noorschote ghedan anno 1603 ende anno 1609