Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-299

Algemene gegevens

Analytische datum: 16-07-1595

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "te baemesse xvC vjfentnegentich" (01/10/1595); "te baemesse xvC zesentnegentich" (01/10/1596); "Den xxijen van September anno .1603." (22/09/1603); "van baefmesse anno 1603" (01/10/1603); "te Baefmesse anno 1604" (01/10/1604).

Type: Verpachting van grond te Moorslede door de dis van Zonnebeke aan Paesschier en Jan Rombout [gevolgd door de kosten van de taxatie en verpachting, en verlenging van de verpachting in 1603]

Beschrijving: Chirograaf: Franchoys De Boetse, dismeester van Zonnebeke, heeft met de assistentie van Jan Huughe, baljuw van Zonnebeke, een behuisde hofstede met ongeveer 4 lijnen land in de parochie van Moorslede, voor een termijn van 6 jaren, beginnende te bamis 1595, verhuurd aan Paesschier en Jan Rombout [+ situering van de grond, + voorwaarden van de pacht]

Eronder: kosten van de taxatie, het opstellen van de pachtbrief etc.

Eronder: Heyndrijck van Elstlande, dismeester te Zonnebeke, heeft de pacht van Jan Vrambout, pachter van het bovengenoemde stuk grond, verlengd met een jaar, van bamis 1603 tot bamis 1604.

Opmerking: Onder de eigenlijke chirograaf werden later nog twee stukjes tekst toegevoegd, een betreffende de onkosten van de taxatie, en een stukje betreffende de pacht van het stuk grond van bamis 1603 tot bamis 1604.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Condt ende Kennelic zij allen, den Gonen die desen presente Lettren van cherograffie zullen zien Ofte hoeren lesen dat franchoys de boetse als dischmeestere vanden [?] disch van Zunnebeke metter assistente van Jan Huughe Bailliu aldaer hebbe verhuert by publicatie ende kerckghebod een behuusde hofstede met vier lynen landts Ofte daer ontrent Ligghende jnde prochie van Moorslede West van Sinte Acbaris [?] Capelle, wylent toebehoort hebbende Julien Pieren, ende dat wlien pacht ender termijn van zes jaere lanck gheduerent aechter een volghende wanof het wy l[...?] Jaer Ingaen ende beghinnen zal te baemesse xv.C vjfentnegentich, vallen ende verschijnen zal te baemesse xv.C zesentnegentich ende altyt [?] voort van Jaere te Jaere tot de vulcommen zes Jaeren, ende dat voor de souten [?] prys van xiiij L p ten aduenante van elck bundere Twelck ghebleuen es als meest bied[ende] ende [?] laest verhooghers vp Paesschier ende Jan Rombout syn [?] Abeels dies moeten de pachters het huus doen Temmeren, decken metsen wuten nieuwen duenen, staecken plaecken, drie nieuwe dueren twee vensters, emmers behoorl[ijck] wint ende waetere vutghestoopt [?] ende alzoo euen[?] houden ende leueren te afschiedene voren [?][...?]puecht midts daer vooren afslaech ende payment doen vp huerl[ieder] paecht voo[...?] de voorn[omde] reparatie de somme van lxij L p[?] ende hebben ghenomen jn bewaernesse de nombre van twaelf appelenten twee strucklaers [?] achte keersselaers ende tweentwintich olmen hier of z[...?] ghemaect twee briefue, dien deen den anderen van woorde te woorde ghelickende de eene onderteeckent by de pachters ende andere by Jan Huugh[...?] bailliu van Zunnebeke. Actum den xvj.en van hoymaent xv.C vijfentnegentich

Jan Huughe

verteert ten daeghe van prisie ende Jn tmaecken vanden paecht brief de[?] somme[?] vief[?] [...?] x s par[isis] ende voor de prisers dach hueren elck xx s par[isis] compt tsaemen vj L x s par[isis] De paechters hebben noch v schoot[...?] an Joes Nieulant[?] van[?] troupen maecken van kerkgheboden ende van terfue[?] van dien de somme van - xx s par[isis]

Den xxijen van September anno .1603. zoo es veraccordeert by heyndrijck van elstlande dischmeester van Zonnebeke dat Jan Vrambout pachter vanden deze bouenscreuen Lande heeft verlanckt [?] ande zeluen vrambout een J[...?] van baefmesse anno 1603 Jncommende [?] ende expireren te Baefmesse anno 1604 ten zelven pryze als bouen mits betalende Jn tghelach [?] de somme van [...?] zonder paeyment ter [?] presentie van Jan Huughe ende my Denyts vulsteke date als bouen toe[...?]omde h[...?] handteecken

H.[?] van Elslande

test

Lant jn Morslede. Verpaechtynghe van eenich lant in moorslede. Als[dan?] beset een rente ghe[...?]eert ghel[...?] van 12 vl. par. bij iaere ghekreghen op eenighe landen in moorslede b[...?] h oulaere.