Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-301

Algemene gegevens

Analytische datum: 30-06-1605

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "te Lichtmesse 1605 lestleden" (02/02/1605); "te Lichtmesse 1606" (02/02/1606); "ten iaere 1695" (rugzijde); "den 20 8bre 1698" (20/10/1698) (rugzijde); "jaere 1696 ende 1697" (rugzijde).

Type: De schepenen van Slyps te Moorslede bevestigen een aantal maatregelen genomen om de uitvoering van het jaargetijde van Lampsen Traetsaert en zijn echtgenote, te garanderen. Het jaargetijde komt de dis van Zonnebeke ten goede

Beschrijving: De schepenen van de heerlijkheid van Slyps te Moorslede verklaren dat Jan Huighe, in hun bijzijn, vier personen heeft aangesteld als zijn procureurs, 'speciael ende irrevocabele', die zullen verschijnen voor de schepenen van Hollebeke betreffende een rente van jaarlijks 12 pond parisis, ten voordele van de armen en van de dis van Zonnebeke, en voor het jaargetijde van Lampsen Traetsaert en zijn echtgenote, Jossyne Hantpoorters. Het jaargetijde werd door Lampsen zelf gesticht [+ bepalingen betreffende het jaargetijde]. Als onderpand voor deze som krijgen de dismeesters een stuk grond met een huis erop, gelegen in de parochies van Zonnebeke en Langemark, onder de heerlijkheid van Struufs, en 17 gemeten groot [+ situering grond]. De genoemde rente werd gevestigd op Lichtmis, en zal de eerste maal vervallen op Lichtmis 1606. De schepenen van Slyps bevestigen deze transactie.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Comparerende voor ons Willem van Wildermersch ende pieter cruscart[?] schepenen der heerlichede ende vierschaere van Slyps jn moorselede, Jan huighe filius Willems den volre heeft gheconstitueert constitueert ende maect machtich by desen Jn zyn stede zyn procureurs speciael ende jrrevocabele Jan quelderie [...?] honer de s[...?]e[...?]ol mechiel vander werue ende Jacob galart gheuen hemluden constituanten elcken by zondere tooghen deser Lettren vulcommen macht ende authoriteit Omme vut zynder naeme te compareren voor schepenen van hollebeke als schepenen ende verleent hen heerschepe van struufs ende aldaer vut zynder naeme te verkennen een rente van twaelf ponden par. siaers den penninc xvj.e tot profyt vande aermen ende disch van zonnebeke ende dat omme daermede ghedoen te wordene een Jaerghetyde tot laefenesse ende omme de ziele van Lampsen traetsaert ende Jossyne hant poorters zyne huisvrauwe twelcke voornomde Jaerghetyde hy Lampsen traetsart heeft jn synen Leuende Lyue ghegheuen an den vornomden aermen omme daer mede te doene alle Jaere telckent vp den Lichtmes dach met een messe van requiem mits Luijdende tsauonts ende suchtens telcken een halue vre ende de reste van voornomde xij pond parisis te employeren jn Laken Lynwaet te discretie vande aermeesters vande [...?] prochie zoo zy het meest noodich beuynden zullen te zyne eewelic ghedueurende ende omme de selue aerm meesters te versekere vande voornomde xij £ parisis siaers zoo vermoghen de voornomde constituenten te verbynden jn handen

test

Vande voornomde aerm meesters een zyn comparants goet behuust ligghende jnde prochie van Sonnebeke ende Langhemarck ende onder de voornomde heerlichede van struufs groot metten Landen daer mede gaende zeuen thien ghemeten ofte daer ontrent alle ghejnclameert deen an den anderen abouterende van Oesten de strate Loopende van Sonnebeke naer Langhemarck, van noorden de kynderen Jan vander meersch van oosten de voornomde kynderen ende de paddebeke van zuiden den disch van Zonnebeke de voornomde kynderen ende het goet toebehoorende de wedewe ende kynderen van Lieuen van nieukercke dict meus de welcke voornomde rente Jnne ghegaen es te Lichtmesse 1605 lestleden daerof het 1.e Jaer vallen zal te Lichtmesse 1606, ende alzoo voort van Jaere te Jaere totter oflossynghe van diere, ende al waert zoo dat hy c[...?]a[...?]t oft zyne naercommers cause ende actie hebbende van voornomde verbande de voornomde capitaele pen... metten croise vp leyde zoo sulken de voornomde gouuerneurs ende aerm meesters vanden voornomden disch van nu ghehouden zyn te compareren voor schepenen der voornomde heerlichheit van hollebeke ende aldaer wettelic te beloyen de voornomde capitaele somme van nieu[...?] vutte te gheuen omme het voornomde Jaerghetyde by hemlieden ende hemlieder naercommers ghedaen te worden zo gheseyt es eewelic ghedeurende Belouende de voornomde capitaele somme met de verloope croyste vp te Legghen bynnen drie eerste nacommen Jndien ofte als dan de selue souffisantelic te besetten tzynen coste Belouende te houden groot

test

Vast ende van weerden tgonne dat byde voornomde constituanten ghedaen ende ghebesoingneert zal worden vp het verbant van zyn persoons ende goet present ende toecomende ter heerlycke eixecutie waert ghestaen ende gheleghen zy Jc teecken den waerheit soo hebben wy schepenen bouen ghenompt dese presente Lettren ghedaen onderteeckenen by onsen ghesworen clerq der voornomde vierschaere desen laesten dach van Juny 1605 jn oorconden my als clerq

Lieuen Van Damme

test

obligatie van Jan Hughe, nu Gillame huge met zijn consortien

1606

het iaerghetyde van Lamsaen tratsaert

deese rente is opghetect[?] vande houes van pauwels smijter ende ten iaere 1695 heeft ian osten die betaelt die is vermeerdert tot xx £ par[isis] tsiaers wederom opgheleyt door jan osten den 20 [octo]bre 1698 ende den helen tyde opghenomen door de parochie op de lakens[?] als vooren te weten jaerelycks 25 £: 0: 0

fondaetie traetsaert jn profyte vanden disch

met dat het capitael van dese obligatie is geprofyteert doer de prochie in redemptie van haer verschot ghedaen voorden disch inden dieren tydt vanden jaere 1696 ende 1697 en welck capitael nu moet ghehaelt worden van dat capitael vande obligatie ghemaeckt door de penninghen van t'vercoepen van eenighe boomen gevelt op de disch landen groot 100 lb gr[ooten] welcke somme is opghenomen doorde prochie ende croyseert jaerelycks 75 lb. par[isis] ten profytte vande disch vide het accoordt met de regierders van de prochie aengegaen nopende hun pretentien van het verschot ghedaen voor den disch.