Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-204*

Algemene gegevens

Analytische datum: 03-10-1522

Type: Opdracht door de Raad van Vlaanderen aan de eerste deurwaarder betreffende een geschil tussen de abdij van Zonnebeke en Jan Pauwels, betreffende een tiende te Passendale

Beschrijving: Bevelschrift van de Raad van Vlaanderen aan de eerste deurwaarder, naar aanleiding van een verzoek door de abdij van Zonnebeke. Deze abdij claimt het recht van de derde schoof van een tiende op grond te Passendale, wat zij al enige tijd bezit. Jan Pauwels verzet zich hiertegen, en is de abdij de som van 46 schellingen parisis schuldig. De deurwaarder krijgt de opdracht om - indien nodig - de twistende partijen te dagvaarden voor het kerkhof van Passendale. Hij moet de supplicant (de abdij) in het bezit stellen van haar rechten, en de 46 schellingen moeten haar betaald worden. Indien men zich hiertegen verzet, moeten de partijen voor het hof in Gent gedaagd worden, om zich te verantwoorden voor de procureur-generaal van Vlaanderen, en om verder te procederen zoals het hoort. Hiertoe krijgt de deurwaarder volmacht en opdracht.

Opmerking: Het document werd gehecht aan BRU-AGSB-Z-204.

Tekst

test

De Raedslieden sghecoren Keijsers vanden Romeynen Altijts vermeerder srix Coninc van Germanien van Spaengnen [et]c[etera] Eerdtshertogh van Oostrycke hertogh Van bourgoingnen [etcetera?] Graue van vlaenderen [et]c[etera] gheoordonneert In vlaendren den eersten duerwaerdere vander camere vanden Rade ons voors[eijts] heeren In vlaendren hiervp versockt saluut Wy hebben ontfaen de supplicatie van mijnen heere den prelaet vander kercke ende heerlichede van zinnebeke claghende ten fijne van saisine Inhoudende hoe dat ten goeden ende Iusten tijtele te verclaersen In tijden ende wijlen vp dats noodt zij De suppliant heeft Recht ende es In goeder possessien ende saisinen thebbene theffene ende tontfaene den derden schoof van der thiende commende van eenen sticke land[s] toebehoorende pieter van lau ligghende oost vand[en] lande van cassin van hauerbeke noordt zuut ende west ande landen vand[en] voorn[omden] pieter van lau Tghelicx ooc thebbene den derden schoof vand[en] thiende commende van twee sticken lands toebehoorende passchier morael ligghende vp de zuutzijde vand[en] velthoue ende west vand[en] bussch[e] toebehoorende toebehoorende den disch van paesschendale In possessien ende saisinen de baten proffijten ende emolumenten danof commende theffene thebbene ende tontfaene ende te bestedene In zijnen oorboir ende proffijte alleene ende ouer al hier of ende van meer andre Rechten pertinent heeft hij bij hem Zijne pachters dienaers ende ghecommitteerde ghevseert ende ghepossesseert van zulcken tijde datt[er] ghenouch es ende zonderlinghe bijder lester Iaerschaere ende exploicte Desen niet Ieghenstaende het heeft onlancx ende emmere binnen Iaere ende daeghe harwaerts ghelieft eenen ghenaempt Ian pauwels te ontvoerene ende emmere belet ende onghebruuc te doene den voorn[omden] suppliant ende zijnen gecommitteerde Int heffen vander voornomder thiende Realic ende bij faite hem scade doende ter somme van xlvj s[chellinghen] paris[is] behoudens Iuste estimacie zo hij zeecht versouckende onse prouisie Waeromme wij anghesien de zaken voorscreuen v ontbieden ende beuelen van ons voors[eijts] heer[en] weghen daer toe committerende bij des[en] onsen l[ett]ren eyst noodt dat ghij vp dat v blijcke van dies voors[eijt] es dachuaert den voorn[omden] Ian pauwels ende [a]ndren eist noodt te comparerene voor v teenen zekeren ende competenten daghe ende huere voor tkerckhof vander kercke van paesschendaele ouer [...?] andre plaetsen contencieulx Ende aldaer hout ende mainteneert van ons voors[eijts] heeren weghen den voorn[omden] suppliant of zijnen procureur vuter name van hem Inde Rechten possessien ende saisinen voorscreuen metten vruchten baten proffijten ende emolumenten daer toe behoorende weerende ende afdoende alle beletten hem daer Inne ghedaen ter contrarien Beuel doende van ons voors[eijts] heeren haluen den voors[eijden] perturbate[ur] ende andren eist noodt dat zy hemlieden verdraghen den voors[eijden] suppliant meer zulcke of ghelijcke beletten te doene In zijne voorscreuene Rechten possessien ende saisinen ende hem vplegghen ende betaelen ouer de voors[eijde] scade de voors[eij]de somme van xlvj s[chellinghen] paris[is] behoudens Iuuste est[im]acie Ende Int cas van opposicien ofte delaye de nieuwichede gheweert de zake contencieulx ghenomen ende ghestelt In ons voors[eijts] he[er]en handen als vpperste o[m]me tghestelt van partien ende Restablissement ghedaen Realic ende by faicte ofte and[er]ssins duechdelic voeren ende ald[er] weert eerst[er] dachuaert dopposanten ofte delayanten te comparerene hier Int hof teenen zekeren ende competenten daghe o[m]me tooghene de cause van dier[e] Den suppliant ende procureur g[e]n[er]ael van vlaenderen te verandwoordene ter cause voorscreuen met datter ancleuen mach bet ende te vullen te verclaersene In tijden en[de] wijlen vp dats noodt zij te zien ende hooren ordonneren vand[en] Recreance ende voort te procederene alsoot behooren zal Ons ouerscriuende wies ghij hiertoe ghedaen zult hebben Ouerzendende tblijcken bij goeden verclaerse in ghescrifte want wy v dies gheuen vulle macht ende speciael beuel Ontbieden ende beuelen van ons voors[eijts] heeren weghen allen zijn[en] offic[ieren] ende ond[er]saeten versoucken[de] allen andren wient angaen mach dat zij te v dit doende neerstelic v[er]staen ende obedieren Ghegheuen te ghendt onder den zeghele vand[er] voors[eijder] camere den iij.en octobris xv.C twee ende twintich

Bij mijnen he[er]en vanden Raede gheordonneert In Vlaendren

[...?] Boullin