Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-212**

Algemene gegevens

Analytische datum: 27-02-1518

Opmerkingen analytische datum: Uitgaande van het gebruik van de paasstijl, werd het jaartal aangepast.

Type: Beroep bij de Raad van Vlaanderen van de baljuw van de heerlijkheid van de abt van Zonnebeke tegen de inbreuk op diens rechten door de baljuw van de Zaal van Ieper

Beschrijving: Victor de Smet, baljuw van de heerlijkheid van Zonnebeke, verklaarde tegenover Jan de Ryuel, baljuw van de Zaal van Ieper, dat de abt van Zonnebeke in zijn heerlijkheid als enige de volledige jurisdictie bezit. Enkel de door hem aangestelde baljuw of amman mag daar rechtdoen. De baljuw van de Zaal van Ieper, echter, had daar zekere bezittingen van Jan Debbout in beslag genomen, op vraag van Clais de Jonghe, de schuldeiser, en had hierdoor inbreuk gedaan op de rechten van de abt. Op het verzoek van Victor de Smet dat die goederen gerestitueerd zouden worden, weigerde Jan de Ryuel in te gaan, zeggende dat hij gehandeld had in opdracht van de Raad van Vlaanderen. Daarom gaat Victor de Smet nu in beroep bij deze Raad.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Jn nomine Dominj Amen. Kenlic zy alle den ghonen die dit jnstrument publyc zullen zien of hooren lesen dat int jaer ons heeren duust vijfhondert zeuentiene vp de zesten jndictie den zeuenentwyntichsten dach van sporkele ende int vijfste jaer van onsen heleghen vadre in gode de paeus leo de tienste ter presentie van my notaris apostolyc ende vanden oorconder hier ondre ghenoomt victor de smet als baillu van Zunebeke es ghegaen ende ghecompareert voor Jan de Ryuel balliu vander zale hem jnsinuerende ende te kennen gheuende dat de heerlicheit toebehorende den eerwerdeghen vadre in gode mynen heere den Abt van Zunnebeke ter cause van zynder digniteit abbatiale vermacht alle maniere van justicien ende te stellene bailliu amman ende scepenen omme alle maniere van rechte te administereren ende alle personen recht te doene ende executie die dat begheren welke executien niement [... ?] anders doen mach vander voornomder heerlichede dan de bailliu of amman van diere ende es daer of in paysiuel possessie zo dat hem noidt belet daer in ghedaen was Als waer by hy versochte dat de zelue bailliu vander zale die excederende zijne limiten hem hadde veruoordert te doene zeker executien vp eenen Jan Debbout vpsittende laet vander voornomder heerlicheit jn preiudicie vermynderinghe van hueren rechte zoude de zelue heerlicheit reintegreren ende tgoet by hem gheanvaerdt te wetene een bayde [?] paert ghesadelt ende ghebredelt ende toe dien diuersche sticken van [... ?]ende eeren wert zonder daer of jnuentaris te makene noch die te teekenene weder leueren ter plaetse dier hyt ghehaelt hadde of emmer inde handen van hem victor bailliu omme eenen Clais de Jonghe scultheeschere vanden voornomden Jan debbout syne scult te furmerene [?] naer redenen vp welc versouc de voornomde bailliu vander zale andworde dat hy syn executie ghedaen hadde by mandemente of commissie van myn heeren vanden rade refuserende mids dien eeneghe reintegratie of restitutie te doene By welcken refuse de voornomde victor besettende den voorseiden mynen heere den abt ende de jurisdictie van synder voornomde heerlicheit zeere ghegreueert ende verlast als procureur vanden zeluen abt ende bailliu van synder heerlicheidt ende dies ghelast zynde heift gheappelleert ende appelleert by desen vander jmpetracie vanden zeluen mandemente ofte commissie vanden executie van diere ende vander vercopinghe van svoorseits Jans debbouts ghoede ende allen anderen grieue ende proceduren die men by crachte van dien zoude willen of moghen doen ende dat tote hoghe ende moghende heeren myn voorseide heeren vanden rade jn vlaendre Protesterende tselue syn appeel te verheffene ende veruolghene jn tyden ende wylen daer ende alsoot behoren sal vp welke zaken de voornomde victor als bailliu ende jnde name als bouen versochte te hebbene van my notaris een jnstruement of meer dit was ghedaen typre jnt huus vander zale present Joos van vutberghe ende mahieu de hondt poorters vande zelue stede als oorconder hier ouer gheroupen

[notarishandmerk:] Walterus domeinet notarius

Et ego Walterus domeinet clericus morinensis diocesis publicus apostolica auctoritate notarius quia jnsinuationj requisitionj recusationj appellationj et protestationj ceterisque premiss[... ?]dum sic ut prefertur fierent et agerentur c[... ?]m premon[... ?]atis testibus presens fui eaque sit dieri vidi et audiuj ac in notans sumpsj jdeo hoc jnstrmentum mea proprio manu scriptum subscripsi et publicam jn testimonium omnium et singulorum premissorum rogatus et requisitus [... ?]

test

Aenghaende de heerlichede van Zunnebeke Appel ende protestatie vanden bailliu van Sonnebeke contra den baillu vander Saele anno 1517