Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-111

Algemene gegevens

Analytische datum: 07-02-1351

Opmerkingen analytische datum: De datum is deels onleesbaar; de dag is wellicht de zevende. Op basis van BRU-AGSB-Z-84 nemen we aan dat de datum 07/02/1351 is.

Type: Bevestiging door de vierschaar van Wouter Maykins betreffende de verkoop van grond te Wijtschate en Neerwaasten door Jehan van den Brouke Heinrycx sone aan de abdij van Zonnebeke

Beschrijving: De baljuw en de schepenen van de heerlijkheid van Wouter Maykins laten weten dat Jehan van den Brouke Heinrycx sone aan Jehan Ricaesseise, in naam van de abdij van Zonnebeke, land gelegen in de parochies van Wijtschate en Neerwaasten verkocht heeft.

Opmerking: Bepaalde delen van het document zijn moeilijk of niet leesbaar, onder andere de schepennamen aan het begin van de tekst. Wat leesbaar is, werd vergeleken met de schepenen in de documenten BRU-AGSB-Z-84 en BRU-AGSB-Z-85, en we denken dat het om precies dezelfde personen gaat. // Het document is een kopie, blijkens de hoofding. // Het document werd bevestigd aan de documenten BRU-AGSB-Z-111* en BRU-AGSB-Z-111**.

Tekst

test

[lichte inkt; soms moeilijk leesbaar]

Copie va[n]d[en] originael [rest onleesbaar]

Wie Jehan de Costre te di[er]en tiden balliu Wout[re] maykins[?] he[n][...?] pape p[...?] [...?]ha[...?]eel wat[...?]ssier en [...?] Woestine Scepenen van den vierschaire Wout[re] Maykins vorseit Doen te weitene alle den ghone[n] die des[e] [...?] sullen dien of hore[n] [lesen?] [dat?] vor ons sijn co[m]me[n] Jn p[ro]pre p[er]sone[n] Jeh[an] van den brouke heinrijcs sone [op...e?] zide Ende Jeh[an] [Rickas[se]?] in de name van [...?] here den abt ende tco[n]ue[n]t van zinnebeke ende ou[er] hemleiden of ander zide Ende kende ende uerlyede de vors[eide] Jeh[an] van den brouke [...?] hadde wel ende loyalicke bi ghoeden loyalen cope en[de] o[m]me ene zeikere so[m]me van ghelde dies hie hem hilt wel betaelt en[de] v[er]noucht [...? de[n] vorseiden Religieusen bouc[?] Eruelike twe ende twintich ymeite lants lettel min Jof lettel meeralle [...?] diere [...?] ligghende ende staende onder Wout[re] maykine vors[eit] Jn de prochien van wijtschate[n] ende van Neiderwarstine dats te weitene Jn de prochie va[n] w[ijtschate?] een ghemet ende sestich roeden lands lettel min Jof meer tusch[en] den lande der kerke van wijtschate[n] of ene zide ende den lande hejnrijcs Spindelbr[...?] of ander zide Jte[m] achte ghemeite lands lettel min Jof meer tusche den lande colard Witroots of ene zide Ende sl[e/o]kers kinde lande of ander zide Jte[m] [inde?] prochie van neiderwarstene Neigh[en] ymeite ende twe line[n] lants lettel min Jof meer tusche den lande der Religieus[en] vors[eit] of ene zide Ende maroten stemmers lande of ander zide Jte[m] eleiuen hondert lands lettel min Jof meer tusche den lande Jacops pape[n] of ene zide ende casin lotins lande of [andre?] [zide?] Jte[m] seiue[n] hondert lants lettel min Jof meer tusche den lande lammin R[?]eneels of ene zide ende colard witroods lande Jof ander zide vp welke Jc balliu vors[eit] te[n] versouke van den vors[eiden] partyen maende Scepene[n] vornomt wat menre vort toe schoudich te doene o[m]me wettelike te vulcommene de[n?] coop ende voirworden vors[eit] Ende wij Scepene[n] wijsden dat de vors[eide] Jeh[an] van den brouke alt vors[eide] land ende catelen vp dragh[en] [soude inde handen?] vanden vors[eiden] bailliu als in de handen van den here Ende plockens ende alments[?] Ende hem der of ontherue soude der Jn teruene wel [...?] wette[?] den vors[eiden] Jeh[an] Rijkass[e] te[n] vors[eiden] Religieusen bouf Ende also de vors[eide] Jeh[an] van den brouke deit Jn der Seluer maniere dat wie Scepene ghewijst hadd[en] Ende stappans Jc ballilu vors[eit] bi wijsdo[m]me van Scepene[n] vornomt drouch up Ende schalt quite alt vors[eide] land ende wierps halm ende ghifte [...?] Eruede der Jn den vors[eiden] Jeh[an] Rycasseise te[n] Religieus[en] bouf vors[eit?] So wel ende so wettelike na costume[n] en[de] vsage[n] van der vierschare vors[eit] dat wij Scepene[n] ter mani[n]ghe van den vors[eiden] ballieu wijsden dat de abt ende tco[n]uent van Zinnebeke vors[eit] houden mochte[n] te[n] ewelike[n] daghe alt vors[eide?] lant ou[er] hare vrye quite Er[u]e met al sulker Rente ende laste alser Eer ende achter vp gheleigh[en] heift Ende alle dese vors[eide] sake[n] ware[n] [ghedaen?] bi assente ende willeceure van Wout[re] maykine als here Ende heinrijc Rikasseise als souurayn Ende o[m]me d[at?] alle de vors[eide] saken ware[n] ghedaen wel ende wettelike bi mani[n]gh[en] van mj ballieu Ende wijsdo[m]me van ons scepene[n] So hebbe[n] wi ballieu ende Scepene[n] vornomt desen ch[artere?] gheseighelt met onsen seighele[n] vtehanghende Dit was ydaen Jnt Jaer ons here[n] dusentich drie hondert Een ende vichtich [...?] van sporkele