Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-69*

Algemene gegevens

Analytische datum: 30-04-1306

Opmerkingen analytische datum: "Pridie Kalendas mensis Maii" werd omgezet naar 30 april.

Type: Bekendmaking door de van de abdij van Zonnebeke van het nieuwe zegel van de abdij

Beschrijving: De abdij van Zonnebeke, die al lang geen eigen zegel meer bezat, heeft unaniem beslist om een nieuw zegel te laten maken. De afbeelding op het zegel stelt de Maagd Maria voor, gezeten, met haar kind op de schoot, en in haar rechterhand een lelie, met het randschrift “SIGILLUM CONVENTUS BEATE MARIE DE SINNEBEKA”. Het zegel werd ontworpen door twee kanunniken van de abdij. Het nieuwe zegel wordt aanvaard als zijnde dat van de abdij, en eenzelfde aanvaarding wordt gevraagd van allen die ermee in contact zullen komen. Een aantal geestelijke personen wordt in het bijzonder om zijn aanvaarding gevraagd, en om de bezegeling van de oorkonde met hun eigen zegels. Het nieuwe zegel van de abdij van Zonnebeke wordt ook aan de oorkonde gehecht.

Opmerking: Voor een gedeeltelijk afbeelding van het zegel, zie Weale(1), 92, en Donche, 28. // Kopie van BRU-AGSB-Z-69. De persoonsnamen, plaatsnamen en instellingen werden niet meer apart opgenomen.

Tekst

test
*

Copia sigilli Conuentus Zunnebekani

Vniuersis presentes litteras Jnspecturis totus Conuentus monasterij beate Marie de Zunnebeka ordinis S[anc]ti Augustini morinensis Diecesis Salute[m] Jn domino sempiternam. Cum nos Jam diu est nullum proprium nostri Conuentus habuerimus sigillum nec sit decens nec honestum nec etiam voluntatis nostre vel Jntentionis amplius nos existere sine sigillo Conuentus nostri proprii. Notum facimus vniuers[is] presentibus et futuris quod nos vnanimiter de Consensu consilio et voluntate R[eueren]di Patris D[omi]ni Abbatis nostri ac omnium nostrum et singulorum de conuentu predicto fecimus fieri sigillu[m] Conuentus nostri Jn quo continetur sculpta Jmago Beate virginis sedens et continens Jn gremio Jnfantem suum et Jn dextera manu sua Lilium cum istorum superscriptione verborum Sigillum Conuentus beate marie de Zunnebeka Et nos dictum sigillum assignari et Jntitulari fecimus per dilectos et fideles fratres nostros et concanonicos D[omi]nos Nicolaum de dixmuda et Joa[nn]em dictu Lupum sacerdotes nostri predicti Conuentus seniores quod quidem sigillum approba- mus sigillum conuentus beate marie de Zunnebeka Jn perpetuum permanendum et

test
*

illud volumus ab omnibus approbari pro nostro sigillo obseruari et haberi promittentes bona fide quod nos dictu[m] sigillu[m] non negabimus neque contradicemus Jn futurum quoque modo Et ad hoc nos Ecclesiam nostram siue monaste- riu[m] et successores nostros de consensu et assensu Abbatis nostri predicti quantum Jn nobis est specialiter obligamus. Supplicamus Jnsuper R[eueren]dis patribus Dominis et amicis nostris specialibus Abbatitus de Zunnebeka, de Waerneston et Venerabili Preposito de formeseles vt dictum sigillum nostru[m] volunt approbare et auctoritate sua Confirmare et ad maiorem securitate[m] et munimen Jn testimonium premissoru[m] presentes litteras sigilloru[m] suoru[m] munimine roborare Jn cuius rei testimoniu[m] predictu[m] sigillum nostru[m] presentibus litteris primo duximus apponendu[m]. Datum anno domini mil[esim]o ccc.° sexto pridie kalendas mensis maij.