Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-211

Algemene gegevens

Analytische datum: 24-09-1527

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering in de bron: "jn daten vanden vj.en dach van wedemaent vichtienhondert sessentwyntich" (06/06/1526).

Type: Bevestiging door de schepenen van de abdij van Mesen betreffende een ruil van grond te Noordschote tussen de abdij van Zonnebeke en Karels de Beere

Beschrijving: De schepenen van Jane van Ghistele, de abdis van Mesen, vrouwe van Mesen en vrouwe van Noord- en Zuidschote, laten weten dat Meester Joos Wale, priester, voorzien van procuratiebrieven vanwege de abt en de abdij van Zonnebeke, met Karels de Beere een vriendschappelijke ruil van land uitgevoerd heeft. De betreffende gronden liggen in de parochie van Noordschote.

Tekst

test

Wij Lembrecht de Kiesere Ian vanden Walle Gheraert de bleyere Ian volpont en[de] Michiel yst scepen[en] Jn desen tijden van Jane van ghistele abdesse ende vrauwe van onser vrauwen kercke stede ende lande van meessene metten toebehoortne vrauwe van noord en[de] zuudscot[en] Doen te wetene allen den gonen die dese presente l[ette]ren zullen zien of horen lesen dat vp den dach van hedent date van desen voor ons comparerde Jn properen persoonen Meester Joos Wale priester Soffissa[n]telijc ghefondert bij l[ette]ren van procuracien ghepassert ende gheseghelt metten zeghelen van M[i]n heere den abdt en[de] ghemeene Co[n]ue[n]te van zi[n]nebeke ghemaect ende ghegheue[n] Jn daten vanden vj.e[n] dach van wedemaent vichtienhondert sessentwijntich die wij Jnt langhe ouerghesien ende ghevisenteert hebben De welke Meester Joos vut Crachte vander zelue l[ette]ren zeijde dathij Jeghens karels den beere ghe- maect hadde eene vriendelijcke wisselinghe diemen zeicht laghe Jn deser maniere Eerst [toevoeging onleesbaar] den vorseijden meester Joos hebben ende ghebruucken zal vanden vorseijden karels den beere ten behouf vanden voorn[omden] heere ende convente twee lijnen ende xxv Roeden lans gheleghen binder prochie van noordscoten Jn diuersche parchelen hier naervolghen[de] Eerst Twee lijnen lans of daer ontrent strecken[de] zuud ende noord metten zuudhen[de] vp karels berren lant metten noorthen[de] ende westzijde vp mij[n] voornomts heeren lant metter oostzijde ende weststrate JTem noch Jnden hil[?] ghemeene met der kercke va[n] noordscoten en[de] Mijnen voorn[omden] heere vijuentwijntich Roeden lans Ghelast met mer voorn[omder] vrauwen landschult zonder meer co[m]mers Ouer twelke voorscreuen lant karels den beere hebben ende ghebruucken zal vanden vorscreuen meester Joos als moghen[de] een ghemet lans of daer ontrent gheleghen Jn twee parchelen gheleghen Jnde voorn[omde] prochie van noortschoten danof karels berren halm brief te vullen Jnhouden ende verclaersen zal vander welker laeghe de v[er]screuen partie[n] [oo?]c a[n]deren ghehouden hebben ouer v[er]noucht ende wel ghepaeyt ende anderen halm ende ghifte ghegheuen met warra[n]schepe ewelijc ende erfuelijc gheduerende quijte lant om quijte laeghe Jn kennessen der waerheijt zoo hebben wij scepen[en] voornomt dese presente l[ette]en ghedaen seghelen elc onser met zijne[n] properen zeghelen hier vut hanghen[de] ghemaect ende ghegheuen desen xxiiij.e[n] Jn septembre vichtienhondert zeuentwijntich

Ghijselin clerck

test

Noorscoete

O[m]me Mij[n] Heere den Abdt ende conuent van zinnebeke laghe van lande Jeghen Kaerle de beer 1527