Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-125

Algemene gegevens

Analytische datum: 09-01-1439

Opmerkingen analytische datum: Uitgaande van de veronderstelling dat in de bron gedateerd werd volgens de paasstijl, werd het jaartal aangepast.

Type: Bevestiging door de schepenen van Ieper betreffende de verkoop van een huis te Ieper door Jan Holcboud en zijn echtgenote aan de ontvanger van de abdij van Zonnebeke

Beschrijving: De schepenen van Ieper laten weten dat Willem Denijs, ontvanger van de abdij van Zonnebeke, van Jan Holcboud en zijn echtgenote, jonkvrouw Beatrice, een huis en erf gekocht heeft, gelegen in de Bollingstraat (met plaatsbepaling en bepalingen betreffende de waterafvoer). Het huis is belast met enkele jaarlijkse renten.

Tekst

test

Wij Scepenen vander steide van ypre doen te Wetene allen Lieden dat der Willem denijs als ontfanghere vander abedye van onser vrauwen kerke van zunnebeicke Vremde heift ghecocht en[de] ghecreighen eruelike tsinen bouf en[de] tsijns hoirs bouf Jeighen Jan holeboud en[de] ioncvrauwe beatrice zinen wiue poorters vander voors[eider] steide Een huus derue der onder ende al datter toebehoort erduast en[de] nagheluast Staende en[de] ligghende in de bollingstrate ande westzijde Tusschen den huuse en[de] erue vanden cloostre van zunnebeicke vp eene ghemeene masiere en[de] eene ghemeene ghote der bouen an de noordzijde ouer een zijde en[de] der erue wijlen Jans vanden houke an de zuudzijde ou[er] and[er] zijde Streckende achterwaert derue vanden vors[eiden] huuse vercocht toter erue svors[eits] cloostre van zunnebeike En[de] es te wetene dat al de wat[er]en en[de] waterganghen vanden vors[eiden] huuse also zij nv ten tijden sculdich zijn te lopene en[de] te bliuene lopene duer derue van wijlen svors[eits] Jans vanden houke teeulicheiden Vanden welken coope hemleiden[?] de vornomde vercopers houden ouer wel vernoucht en[de] te vullen betaelt En[de] hebbens hallem en[de] ghifte ghegheuen den voors[eiden] coopre wel en[de] wettelike naer costumen en[de] vsagen vand[er] voors[eider] steide van ypre En[de] zijnt hem sculdich te warandeirne van allen calaengen Jeghen elkerlike mids zestienne scell[inghen] par[isis] eruelike Rente elx Jaers gaende vuten vor[seiden] huuse vercocht den ghonnen diere goede cause of betoghen sal En[de] voort belast met zeuene ponden gro[te]n an sculden staende bi parementen te betaelne Den her mahieu lamszone also de l[ett]ren bet te vullen Jnhouden en[de] verclaersen en[de] voort met twintich scellinghen gro[te]n lijfrenten siaers ten liue van Jacob De fruttier en[de] van zire bastaerde dochtre Ende hebben beede de vornomde partien vor ons ghenomen bi haerleider trauwe en[de] rede dat dese voors[eide] coop goed en[de] loyael es en[de] niet ghemaect o[m]me yement tsine tontstekene Jn der welker ghedinkenessen ende verzekertheiden hebben wij deisen chaertre ghedaen zeighelen metten eruachteghen zeighele vander voors[eider] steide van ypre Jn oorcondsceipen van desen scepenen Jan belle andries van Dixmude Jan vander poorte de Jonghe Jan Dhont en[de] pieter vander temple Ghedaen intJaer duust vierhondert en[de] Achtendertich den neghensten dach van lauwe

test

Jpre

Dits de brief va[n] onsen huse [...?] zuutzijde vand[er] croetse gheseyt scre[...?]f [...?]oof anno 1438