Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-126bis

Algemene gegevens

Analytische datum: 18-06-1439

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering in de bron: het vonnis dat in de bron aangehaald wordt, werd uitgesproken op "den xxiijsten in meye anno neghene ende dertich."

Type: Bevestiging door de schepenen van de heerlijkheid van Joos vander Stocd te Kruiseke van een hoofdvonnis van de schepenen de Zaal van Ieper in een geschil tussen de ontvangers van de abdijen van Zonnebeke en Nonnenbossen, in het voordeel van de eerste

Beschrijving: De schepenen van Joos vander Stocd, van zijn heerlijkheid van Kruiseke, laten weten dat er een geding voor hen gebracht was tussen de heer Willem Denijs, ontvanger van de abdij van Zonnebeke, als eiser, en Maercx de Clerc, ontvanger van de abdij van Nonnenbossen, en anderen, als verweerders. Oorzaak van het geschil was het niet betalen van een erfelijke rente van 5 1/2 schoven haver, grote Ieperse maat. Willem Denijs, als ontvanger van de abdij van Zonnebeke, eiste die op 16 bunders land, genaamd 'Hamershooft' en 'Parijshooft' in de parochie van Geluwe, en wel voor de voorbije 8 jaren. Aangezien de verweerders deze renten niet wilden betalen, bracht Willem Denijs de zaak voor de schepenen, en bracht talrijke documenten aan om zijn eis te ondersteunen. Op vraag van beide partijen kwam de zaak voor de hoofdschepenen van de Zaal van Ieper. De schepenen van Kruiseke maakten het hoofdvonnis bekend in hun eigen schepenbank: na alle argumenten aangehoord te hebben, en alle bewijsstukken doorgenomen te hebben, achten de hoofdschepenen de zaak van Willem Denijs bewezen, en zijn eis wordt ingewilligd.

Tekst

test

Wij Clais bossaert Wouter vanden brouke pieter bruneel Mailin veulsteke en[de] andries van[der] merchs Scepenen Jn desen tijd Joos vander stocd van zijnen goeden heerscepe ter Cruiseecke Doen te wetene allen den ghonen die dese p[rese]nte L[ett]ren zullen zien of hooren lesen dat zekere questie en[de] ghedinghe onlancx voor ons gheweijst heift Tusschen dher Willem denijs als ontfangher vander kerke van Zunnebeke hees- schere ouer een zijde ende maercx de clerc als ontfanghere van mervrauwen vander nonnebossche Jan Dael pieter Dael ende Jan poiteuine als ghestabliciert ouer hem en[de] Jnde name van gheeraert vander woestene Cornelis plouier ouer Ruggers plouiers kinderen Lauwers poiteuin ende olliuier patijn verweres ouer andere zijde Sprutende ende toeco[m]mende o[m]me ghebrec van eruelicke Rente van viue Razieren ende een halfue Euenen ijpersche groote mate die de voorn[omde] her willem denijs als ontfanghere en[de] vuter name vander voors[eider] kercke van Zunnebeke hiechs vp zesthiende bundere Lands ghenaempt hamershooft ende patijnshooft Ligghen- de binder prochie van gheluwe Jaerlix der vute gaende alsoo hij seijde ende dat hij van allen verle- denen Jaeren betaelinghe hadde zonder binnen achte Jaren haerwaerts vanden welken hij p[rese]nterde scepen[en] te veullen te Jnfornierne Twelke de voorn[omde] persoonen als partie niet kennen ne wilden Ende mids desen soo verre beleedt t wette naer heechs en[de] naer werre dat de voorn[omde] her willem denijs ghesteken te zijne prouue en[de] Jnwaerscepe ten sekeren daeghe alsoot behoorde ende daerop becleedt zekere oorcondscepe bij den voorn[omden] her Willem denijs ende die gheheidt ghehoort ende gheexammi- neert vpden heichs en[de] ghedinghe van hem ter p[rese]ncie van partien naer tinhouden vanden Cueren ende oock daervp gheinsenteert en[de] ghelesen oude priuilegen Regijsteren bouken en[de] Looprollen vter name vander voors[eider] kercke Ende mer zoo verre dat

test

hem de voors[eide] her Willem denijs hilt vernoucht van prouuen en[de] Jnwaerscepe ende beede partije begherdens wed Ende naer de begherte van beede partien worden ghemaent vanden Rechte ghinghen te Raede en[de] vute onsen Raed co[m]men[de] Tusschen manijnghe en[de] vonnessen waeren beroupen vanden voorn[omden] her willem denijs voor ons wettelicke hooft scepen[en] vander zaele van Ipre ten zekeren daghe naer tinhouden vanden Cueren Twelcke beroup was ghewijst van werden Ende aldus beroupen zijnde wij metgaders der bailliu vanden voors[eiden] Joosse vander stocd van zijnen voors[eiden] heerscepe hebben gheacteruol- licht tvoors[eide] Racoord en[de] beroup met al datter toebe- hoort van dinghedaeghe te dinghedaeghe ter Zaele tijpre naer de costume Ende soo verre dat bij ons wettelicke hooft een wettelick hooft vonnesse ghegheuen was wel besloten en wel ghezeghelt en[de] dat wij dat zelue vute gheuen souden ten naesten dinghedaeghe vp onsen banc hooghe ende ouerluut voor alle andere vonnessen vanden welken tinhouden van woorde te woorde hiernaer vollicht Als vanden Racoorde ouerbrocht bij bailliu en[de] scepen[en] Joos vander stocd van zijnen heerscepe ter Cruiseecke Aengaende dher Willem denijs heeschere ouer een zijde Ende maercx de clerc ontfan- ghere vanden bossche Jan Daer pieter Dael en[de] Jan poiteuine als ghestabliciert ouer hem en[de] Jnde name van gheraert vander woestene Cornelis plouier ouer ruggers plouiers kinderen Lauwers poiteuin en[de] olliuier patijn alzoo zij ghenaempt staen Jnt voors[eide] Racoord ter weres aen dandere Tselue Racoord ouerghesien ende gheinsenteirt wel en[de] neernstelic met Rijpheijt van Raede alsoot behoorde Scepen[en] vnader zale van Jpre Gheuen daervp in Rechten wetteliken hoofvonnesse den voors[eiden] scepen[en] vander Cruiseecke dat na der oorcondscepe ghehoort den bewijse vanden p[ri]uilege ende Regijstren bouken ende

Looprollen derof ghedaen bijden voors[eiden] her Willem vuter name vander voors[eider] kercke Ende na al dats ouerleden es blijken mach bijden Recoorde te veullen daerof ghewaghen- de dat de voorn[omde] her willem Jnde name als bouen zoo deughdelic zijn vorstel uppewaert brocht ende gheprouft heift Als dat hij sceuldich es zijnen heesch ghewonnen te hebbene Jnder manieren dat hijne te wette gheheescht heeft en[de] vord Recht ghegheuen tijpre [...?] Zaele den xxiij.sten in meye anno neghen en[de] dertich Ende Jnder manieren alsoo voors[eit] es zoo hebben wij met eenen ghemeenen accorde twedelike hooftvonnesse vute ghegheuen hooghe en[de] ouerluud voor alle andere vonnesse vp onsen wette- licken banc ten versoucke van beede partien Jn kennessen der waerheden soo hebben wij scepen[en] bouen ghenoempt dese p[rese]nte L[ett]ren ghezeghelt elc van ons met zijnen propren zeghele vuthanghende Jnt Jaer ons heeren doe men screef duust C.C. C.C. neghene ende dertich den xviij.sten dach Jn wedemaent

test

Prochie van Geluwe aheuer rente[n]