Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-129

Algemene gegevens

Analytische datum: 17-10-1442

Type: Bevestiging door de baljuw en schepenen van de abdij van Zonnebeke van de wettelijke afwinning van een erfelijke rente door Willem Denijs de Oude, ingevolge een onbetaalde schuld

Beschrijving: Gwyot Willins, baljuw van de abt van Zonnebeke, en de schepenen laten weten dat heer Willem Denijs de Oude, en Gwyot Willins, zijn wettelijke lekenvoogd, verschenen zijn voor de vierschaar. Daar deden zij de oproep dat eenieder die iets zou in te brengen hebben tegen een bepaalde oorkonde, dat zou kenbaar maken. De oorkonde, voor het gerecht gebracht door heer Willem, betrof een schuld en erfelijke rente. Enkel de amman kwam naar voren en schold bepaalde rechten die hij had, kwijt. Aangezien niemand anders naar voren trad na 3 oproepen, was aan alle wettelijke vereisten voldaan, en de baljuw en schepenen bevestigen dit.

Opmerking: De documenten BRU-AGSB-Z-129, BRU-AGSB-Z-129bis, BRU-AGSB-Z-129ter en BRU-AGSB-Z-129quater werden aan elkaar bevestigd.

Tekst

test

Gwyot willins in desen tijd bailliu en[de] wettelijc maenre van scep[ene]n miinshe[er]en sabds van zinnebeke en[de] ziins couents es tewetene Jan sco[n]Jan denis vanderbeke Jan claerbout willem hosseel en[de] la[m]min de bussche[er]e scep[ene]n miins he[er]en en[de] couents vors[eit] Doen te wetene allen lieden die dese p[rese]nte l[ett]ren zullen zien of horen lesen Dat voor ons es co[m]men in propre[n] p[er]sone der wille[m] denijs doude metgaders gwyoot willins sinen wetteliken leke[n]bijstaenden voogcht en[de] hebben in onse presencie vpden dach van heiden sovele wettelicheden gheorbort in wetteliker gheba[n]ne[n]re Vierscare vp den wettelike[n] a[m]man en[de] vp alde ghone die yet zegghen wilden Jeghen tinhouden van enen beseghelde[n] brieue die de vors[eide] Der wille[m] voor wette brocht hadde mencioen makende van viere en[de] tachtentich pond par[sis] vlae[n]- derscher mu[n]te die hem michiel ademare doude sculdich was en[de] hadde hem seker ghedae[n] vp vier pond par[isis] eruelike Rente[n] siaers gheleghe[n] in de prochie van zinnebeke en[de] onder heerlichede van minen he[er]e den Abd en[de] couent vors[eit] vp seker p[ar]celen van eruen ghelike dat deruelike breiuen van dien in handen en[de] men- tioen maken duerden welken dese l[ett]ren duer steken en[de] gheanexe[e]rt ziin den welken a[m]ma[n] en[de] alle a[n]dre bijden versouke van den vors[eiden] her Wille[m] voren ghedaen Jeghen hem [...?] stonden vp den dach van doe o[m]me te horne [deels onleesbaar door plooi] Jeighen tinhouden van sinen beseigelden brieue[n] Versochte den voordheech vp heml[ieden] af hemled[en] gheco[n]tumaciert te hebbe[n] en[de] ten in houdene van sinen brieuen ghedaen te sine of in als vele Rechts ghehouden te sine als Recht wet costume en[de] vsaige vander vierscare ghedoghen mochte vp twelke versouc jc bailliu vors[eit] daer alwettelike voordheeschede den wettelike[n] a[m]ma[n] en[de] aldeghone die yet zegghen wilden Jeghen tinhouden va[n]den vors[eiden] brieuen enen warf anderwaref en[de] daerqua[m] de wettelic a[m]ma[n] voor oghe[n] en[de] scalt quite siin Recht om trechte van der vierscare en[de] hilt hem dies ghepait en[de] daer naer waren alle andre Derdewarf voordgheheescht ou[er] al en[de] o[m]me datter niemen gheinc noch qua[m] die[n] Jeghen[n] tinhouden va[n]den vors[eiden] brieue yet zegghen wilde so ware[n] daer alwettelike termani[n]ghe va[n] mi ball[iu] vors[eit] en[de] bij vonnessen van ons scep[ene]n boue[n] ghenomd gheachtervollicht verwo[n]nen en[de] gheco[n]tumaciert alle die yetzegghe[n] wilden Jeghen tinhoude[n] vanden vors[eiden] brieuen en[de] de vors[eide] her Wille[m] ghedaen alwettelike metter Roede ten besette naerden inhoudene van sinen vors[eiden] brieue[n] met alle den mani[n]ghen en[de] vonnessen Di[er]e toedienden en[de] behorden ghedae[n] te sine en[de] met mij p[rese]nt en[de] voor oghen waren daer dese dinghen ghedaen ware[n] in der manieren vorscreue[n] So hebben wij baill[iu] en[de] scep[ene]n boue[n] ghenomd in kennessen der waerheid dese p[ese]nte l[ett]ren gheseghelt met onsen seghel vuthanghende ghedaen Jnt Jaer onshe[er]e dusentich vierhondert en[de] twee en[de] veertichh den zeuentienst[en] dach van october