Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-129ter

Algemene gegevens

Analytische datum: 21-12-1403

Opmerkingen analytische datum: De bron zegt 'meidewintre'; dit kan zowel op de kortste dag slaan (21/12), als op Kerstmis (volgens het Middelnederlandsch handwoordenboek van Verdam, p. 359); wij kiezen hier voor 21/12. // Datum van het gevidimeerde document: "jnt iaer ons heren als men screef .m.ccc. ende vier ende vertich den xxsten dach jn weudemaent."

Type: Vidimus van document BRU-AGSB-Z-129bis (bevestiging door de schepenen van de abdij van Zonnebeke van een verkoop en erfelijke vercijnzing van grond te Zonnebeke)

Beschrijving: De schepenen van de vierschaar van Zonnebeke vidimeren document BRU-AGSB-Z-129 bis [cf. daar]. De huidige houders van de grond beloven de vastgestelde betalingen te doen.

Opmerking: De documenten BRU-AGSB-Z-129, BRU-AGSB-Z-129bis, BRU-AGSB-Z-129ter en BRU-AGSB-Z-129quater werden aan elkaar bevestigd.

Tekst

test

Wij Clais sobble Jhan De Russchere Mahieu Kengaerd Casin De blonde Ende Jhan lamsaem scepen[en] mijns here sabts van zinnebeke ende sijns Couents Doen tewetene tallen Den ghonen die deise presente lettre zullen sien of horen leisen dat voor ons esco[m]men in p[ro]pren p[er]sone pieter de scepene poortere van ypre ende heift voor ons brocht ende ghetoocht eenen tschaertre ghescreue[n] Jn p[ar]quemente ende vp een tijd verleiden ghezeghelt met zeghelen daer an hanghende van scepen[en] mijns here sabts ende Couents vorseid Jnhoudende de vorsede schartre van woorde te woorde also hier na volghen zal Wij Jhan van borgoengen wouter de Russchere pauwels de veltere boudin lambrechts ende Claeis vvlsteke scepenen van der vierscare mijns here sabts van zinnebeke en[de] sijns Couents binder p[ro]chie van zinnebeke Doen tewetene tallen den ghonen die deisen schartre zullen sien of horen leisen dat willem vander strate en[de] cateline van Den hellackere sijn wettelike wijf sijn Co[m]men voor ons en[de] hebben wel en[de] wettelike vercocht Jhanne van der Coutre achte ymeite lants litel min of meer ligghende Jn tween beilken binder p[ro]chie van zinnebeke ende binder vors[eider] vierscare Ende es gheheten deen beilc mannekins beilc ligghende tussche vrau alene[n] van passchendale lande ende grielen van ypre Co[m]mende toten straetkinne dat licht vor griele[n] vort van ypre dander beilc es daer Willem vander strate Jn wonende es streckende ande hofstede Daer Jhan amelis wonende was ande noortside quijte lant o[m]me quijte ghelt Ende hout hem de vors[eide] willem vander strate en[de] Cateline sijn wijf vernoucht en[de] wel vulgholden vanden vors[eiden] Jhanne vander Coutre Ende hebbens hem ywarpen halm en[de] ghifte wel en[de] wettelike naer der Costume[n] en[de] vzagen vander vierscare vornomt en[de] hebbens hem beloft ywaersceip zonder eneghe Calaenge Jeghe[n] allen lieden Nu es co[m]men de vors[eide] Jhan vander Coutre en[de] heift ygheiue[n] den vors[eiden] willeme vander strate en[de] Cateline[n] sinen wijue en[de] haerleider hoire deise vors[eide] achte ymeite lants litel min of mer tenen Eruelike[n] chense Dats tewetene o[m]me vier pond parijsize siaers zulker munte[n] als mijn he[er]e van vlaendre[n] ontfanghen zal van sire lijf nere te gheldene te tween payme[n]ten Jnt iaer Jha[n]ne vander Coutre Jof sine[n] hoire Jof Den ghonen Die deisen scaerter brynghe[n] zal viertich schellij[nghen] parizise te sinte baefmesse deerste die comt ende Dander vertich schellijnghe parizise tesinte Jhans messe Daer naest volghende en[de] also voort van Jare te Jare van t[er]mine te t[er]mine Ende waert also dat de vors[eide] Willem vander strate of Cateline sijn wijf of haerl[ieder] hoir Jn fauten waren va[n] deis[e] paiem[en]ten te gheldene Jha[n]ne van der Coutre Jof sine[n] hoire Jof Die deisen tschart[er] brijnghe[n] zal so waer bi dat tander payment terde achterhaelde so mochte de vors[eide] Jhan vand[er] Coutre Jof sijn hoir Jof die deis[e] tschart[er] brijnghen zal hant slaen ant vors[eide] lant zonder yet meer der toe te doene en[de] houdent ouer sine vrye quijte erue behouden shere[n] scout Diere vte gaet Jn ke[n]nesse[n] van aldeisen dijnghen wij scepen[en] voren vernomt hebben deisen tschart[er] ghezeghelt met ons[en] p[ro]pre[n] zeghelen vte hanghende Dit was ghedaen Jnt iaer ons heren als men screef .M. CCC. ende vier ende vertich Den xx.sten dach Jn weudemaent Kenlijc zij allen lieden Dat piet[er] vanden hede en[de] france barey vp Deise tijd houders van den vors[eiden] achte Jmete lants sijn co[m]men vor onst scepen[en] bouen ghenomt en[de] hebben verkend en[de] belofd de vors[eide] rente te gheldene van Jare te Jare ten paymente[n] Diere toe ghestelt sijn also het boue[n] verClaerst en[de] hebben ghedeiden onst scepen[en] dat wijt vp heml[ieden] kennen souden Jn der zeluer maniere Dat Deise scaerter in hant en[de] mentioen maect Jn orcontscepe[n] en[de] Jn kennesse Der wareit so hebbe[n] wy scepen[en] boue[n] gheno[m]t Deise l[ett]re ghezeghelt met ons[e] huuthanghend[e] zeghelen ghedaen te meidewintre Jnt iaer ons heren als men screef Dusentich vierhondert ende Drie

test

dit sijn de letteren van der erueleike rente