Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-129bis

Algemene gegevens

Analytische datum: 20-06-1344

Type: Bevestiging door de schepenen van de abdij van Zonnebeke van een verkoop en erfelijke vercijnzing van grond te Zonnebeke door respectievelijk Willem van der Strate en zijn echtgenote, en Jehanne van der Coutre

Beschrijving: De schepenen van de vierschaar van de abdij van Zonnebeke hebben laten weten dat Willem van der Strate en zijn echtgenote, Cateline van den Hellackere, 8 gemeten land, gelegen binnen de parochie van Zonnebeke (+ situering van de grond), hebben verkocht aan Jehanne van der Coutre. Jehanne heeft op zijn beurt deze 8 gemeten weer in erfelijke cijns gegeven aan Willem van der Strate en Cateline, voor de som van 4 pond parisis per jaar, te voldoen in 2 termijnen. Indien Willem en Cateline in gebreke zouden blijven van een betaling, dan zou Jehanne de genoemde grond in beslag mogen nemen.

Opmerking: De documenten BRU-AGSB-Z-129, BRU-AGSB-Z-129bis, BRU-AGSB-Z-129ter en BRU-AGSB-Z-129quater werden aan elkaar bevestigd.

Tekst

test

Wie Jehan van borgoengen Wout[er] de ruuschere pauwels de veltere boidin lammerechts Ende clais vulsteike schepene[n] van der vierscare mijns heren sabbets van Zinnebeke ende sconuents binder prochie van Zinnebeke doen te weitene tollen den ghonen die desen chartre sullen sien of horen lesen dat Willem van der strate ende cateline van den hellackere sijn wettelike wijf sijn comen vor ons ende hebben wel ende wettelike uercocht Jehanne van der cautre achte ymeite lants lettel min Jof lettel meer ligghende Jn tween beleken binder prochie van Zinnebeke ende binder vorseider vierscare Ende es gheheten deen belec mannekins belec ligghende tuschen vtan alene[n] van paschendale lande ende grielen van ypre comende tote[n] straetkine dat licht ver grielen vort van ypre dander belec es daer willem van der strate Jn wonende es streckende van der strate ende Cateline sijn wijf vernoucht ende wel vulghe[...?]den van den vorseiden Jehanne van der coutre Ende hebbens hem yworpen halm ende ghifte wel ende wettelike na der costume[n] ende vsagen van der vierscare vornomt ende hebbens hem beloft waerscheip sonder enighe calaenge Jeghen olle lieden Nu es comen de vorseide Jehan van der coutre ende heift ygheiue[n] den vors[eiden] Willeme van der strate catelinen sine[n] wiue en haerleider hoire dese[?] vorseide achte ymeite lants lettel min Jof lettel meer tene[n] Erueliken chense dat es te weitene omme vier pont parisise siaers sulker munte os mijn here van vlaendre[n] ontfanghen sal van sire lijf nere te gheldene te tween paiemente[n] Jnt Jaer Janne vander coutre Jof sinen hoire Jof den ghone[n] die desen chatre bringhen sal viertich schellinghe parisise te sinte baefme[ss]e deerste die comt ende dander viertich schellinghe parisise te sinte Jehans messe daer naest volghende ende olso vort van Jaere te Jare ende van t[er]mine[n] te t[er]mine[n] Ende waert ol so dat de vorseide Willem van der strate Jof cateline sijn wijf Jof haerleder h[oir?] Jn faute[n] ware[n] van desen vors[eiden] paiemente[n] te gheldene Jehanne van der coutre Jof sine[n] hoire Jof die desen chartre bringhen sal s[...?]erbi dat tander paiement terde achterhaelde so mochte de vors[eide] Jehan van der coutre Jof sijn hoir Jof de ghone die desen chartre bringhen sal hant slaen ant vors[eide] lant sonder yet meer der toe te doene ende houdent ouer sine vrie quite erue behouden seren scout diere [vte?] gaet Jn kennessen van ol desen dinghen wie schepene[n] voren vornomt hebben desen chartre gheseghelt met onsen propre[n] seghele vteghanghende Dit was ydaen Jnt Jaer ons heren als me[n] screef dusentich drie[ho]ndert ende viere ende viertich den twintichsten d[ach] van weedemaent