Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-129quater

Algemene gegevens

Analytische datum: 18-04-1442

Type: Bevestiging door de schepenen van Zonnebeke betreffende een schuldbekentenis door Michiel Ademare de Oude ten opzichte van Willem Deniis, kanunnik van Zonnebeke, en pandstelling van een erfelijke rente

Beschrijving: De schepenen van de heerlijkheid van Zonnebeke laten weten dat Michiel Ademare de Oude verklaard heeft dat hij heer Willem Deniis, priester en kloosterling te Zonnebeke 84 pond parisis Vlaamse munt schuldig is. Deze som moet terugbetaald worden op de eerstvolgende Sint-Baafsmis. Als onderpand geeft Michiel een erfelijke rente van 4 ponden parisis per jaar, bezet op enkele percelen te Zonnebeke. De betreffende rentebrief werd aan de oorkonde gehecht. Indien de som van 84 pond niet afbetaald zou worden, dan zou Willem Deniis die erfelijke rente mogen innen, zonder dat deze baten afgetrokken zouden worden van de hoofdsom, en dit tot de hoofdschuld van 84 pond en alle wettelijke kosten afbetaald zouden zijn.

Opmerking: De documenten BRU-AGSB-Z-129, BRU-AGSB-Z-129bis, BRU-AGSB-Z-129ter en BRU-AGSB-Z-129quater werden aan elkaar bevestigd.

Tekst

test

Wij Jan scoo[n]Jans [christi]aen barey Jan keingart deniis vander beke en[de] Wille[m] hosseel scep[ene]n miins he[er]en sabds van zinnebeke en[de] ziins couents Doen tewetene allen lieden die dese p[rese]nte l[ettr]e zullen zien of horen lesen dat voor ons co[m]men es in propre[n] p[er]sone michiel ademare doude en[de] heift verkent ziins vrys danx en[de] wille[n] dat hij sculdich es goed[e] schulden loyaelre onvergolde[n] en[de] van goeden ghelee[n]den ghelde den h[er] wille[m] Deniis priest[er] en[de] Religeux in den cloost[er] te zinnebeke de so[m]me van viere en[de] tachtentich pond[en] par[isis] vlae[m]scher mu[n]ten zulc als onse gheduchte here Wille[m] deniis op den ghonen die cause van hem hebben sal tsinte baefemesse eerstco[m]mende achteruolghende der date va[n] deser l[ett]re Ende o[m]me hier of wel te versekerne den vors[eiden] her Wille[m] deniys dat hij wel betaelt wesen sal vander vors[eider] so[m]me van vier en[de] tachte[n]tich pond par[isis] mu[n]te vors[eit] ten vors[eiden] daghe so heift hem de vors[eide] michiel Ademare zekere en[de] assingment ghedae[n] en[de] hem ghestelt in handen en[de] in panden in Rechter versekertheden zekere eruelike Rente groot ziinde viere pond[en] par[isis] siaers beset vp seker p[ar]celen van eruen gheleghen onder theersceip miins he[er]en sabd en[de] coue[n]ts vors[eit] inder manieren en[de] alsoot vulco[m]melike verclaerst es inde[n] eruelike[n] Rentebrief Duer den welke[n] dese p[rese]nte l[ett]re ghesteken en[de] gheanexeirt ziin Jn deser condicie en[de] maniere[n] wart alsoo dat de vors[eide] michiel Ademare of ziin hoir en[de] naerco[m]mers in fauten of in ghebreke ware[n] van wel en[de] ssauissantelike te betaelne den her Wille[m] Denijs vors[eit] de vors[eide] so[m]me van vier en[de] tachtentichh pond[en] par[isis] mu[n]te vors[eit] ten vors[eiden] daghe so heift de vors[eide] michiel gheconsenteirt en[de] ghewillecuert Dat Da[n]ne stammans mochte co[m]men der Wille[m] denijs vors[eit] of ziin seker bode dese l[ett]re bringhende Cause va[n] hem hebbende en[de] moghen al wettelike handslaen an de vors[eide] vier pond[en] par[isis] siaers eruelike rente[n] es tewetene de cause en[de] accie va[n] den brieue en[de] dblat en[de] inco[m]men va[n] dien te zinen ordore en[de] p[ro]fijte heffen en[de] ontfae[n] alle de baten der of co[m]mende sond[er] mindringhe va[n] der vors[eider] so[m]me va[n] vieren[de]tachte[n]tich pond[en] par[isis] vors[eit] Tote anderstond dat man of wijf comt die hem vp leicht en[de] betaelt de vors[eide] vier en[de] tachtentich ponde[n] par[isis] mu[n]te vors[eit] met ghaders alle den wettelike[n] cost[en] der o[m]me ghedaen hebbende narder costume en[de] d[er] vsaige vander vors[eider] vierscare Ende o[m]me dat wij scip[ene]n bouen ghenomd p[rese]nt en[de] voor oghen waren daer alle dese dinghen e[nde?] elke sond[er]linghe ghedaen waren in der maniere[n] voorscreue[n] so hebben wij ten versouke van beden partien in temerdre versekertheden en[de] in kennesse[n] der waerheden dese p[rese]nte l[ett]re ghesegelt met onsen zeghels vuthanghende Dit was ghedae[n] Jnt Jaer onshe[er]en dusentich vierho[n]dert en[de] twee en[de] veertich vp den achtiensten dach van aprille naer paeschen

test

Zonnebeke

De Rente vp kerstiaen barey En[de] vp Clement d[en] blonde

vj £ p[arisis] ts[iae]rs

xvij.e[n] octob[re] viij ghemet[en] lands liter min of meer

Sonnebeke

Diuersche Baeten aengaende ee[n] rente van vier pont parasijse tsiaers beset op acht ghemeten lants in Sonnebeke a[nn]o 1442