Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-131

Algemene gegevens

Analytische datum: 08-10-1453

Type: Verkoop door Claeis Delfscat van katelen te Zonnebeke aan de abdij van Zonnebeke

Beschrijving: Claeis Delfscat, poorter van Ieper, laat weten dat hij aan Jacob van Campen, abt van Zonnebeke, de katelen verkocht heeft - namelijk de huizen, schuren, stallen, poorten en bomen - op een stuk land te Zonnebeke. De abt mag met de katelen doen wat hij wil, met een uitzondering voor het goed dat in pacht gehouden wordt. Claeis bevestigt dat hem hiervoor het overeengekomen bedrag betaald werd.

Tekst

test

Jc claeis delfscat poorter Jn yp[er]e Ke[n]ne en[de] lie bij deiser presenter l[ett]re dat Jc vercocht hebbe bij goeden loyalen cope zonder fraude of malengien meester Jacob van campen Jn deisen tiden bij der gods ghenaden abt van Zu[n]nebeike alle de cathelen te wetene husen scueren stalle[n] poorten bomen erduast worteluast nagheluast en[de] caueluast ripe en[de] groene staende en[de] ligghen[de] Jn de prochie van Zu[n]nebeike onder theerscip van mine[n] he[er]e den abt vors[eit] ter hofsteide en[de] vp drie ende dertich ghemete lands der toehoren met gaders enen twijntich pond par[isis] en[de] de pachter der vp wonende der meide heift Jn lenijnghe[n] en vetten Int land en[de] groene[n] cathele[n] daer acx en[de] haumes ghelopen heift en[de] sculdich es van lopene en[de] so veile laten moet ten ofscedene van den pachte van den cope begreipen sijnde en[de] es de hofsteide en[de] tland dat wilen toebehoorde walraue bellen en[de] datte o[m]me ene seik[er?]e so[m]me van pe[n]ijnghe[n] ghedraghen[de?] ter so[m]me van twalef pond gro[ten] ter n[...?] en[de] een half danof Jc mij [con]tent houde en[de] te vullen betaelt van den eesten pe[n]nijnghe en[de] van den laetsten van mine[n] vors[eiden] here en[de] ke[n]ne dat hij metten vors[eiden] cathelen sijn wille doen mach te wetene de husen were[n] de bomen of hauwen en[de] sijn beste der meide doen ghelijc sine[n] andren goede bekenden den pachtre sine voorweerde der [...?]ij diere voortijds of ghemaect es van den welken cope so ke[n]ne Jc clais dat Jc wel vernought bem en[de] te vullen betaelt en[de] sceld[?] quite mine[n] vors[eiden] he[er]e en[de] allen andren wiens quitanche toebehoord metten rechte Jn ke[n]nessen der waerheide so hebbe Jc clais delfscat vors[eit] deise l[ett]re van quitanchen gheseighelt met mine[n] p[ro]pren zeighele vuthanghende ghedaen Jnt Jaer M CCCC drie en[de] vichtich den achsten dach van octobre

test

quitan[che] va[n] clays defscat va[n] Cateilen

Aenghaende onse ghoudt ter beke Jn Zunebeke