Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-132

Algemene gegevens

Analytische datum: 12-04-1455

Type: Bevestiging door de schepenen van Ieper van de verkoop van een huis en erf te Ieper door Pauwels den Wilde en echtgenote aan Jan Fortijn

Beschrijving: De schepenen van Ieper laten weten dat Jan Fortijn, vreemdeling, van Pauwels den Wilde en zijn echtgenote, Cateline, beide poorters van Ieper, een huis en erf in de Bollingstraat gekocht heeft (+ situering van het huis en erf). Het huis en erf zijn enkel belast met een rente van 24 schellingen parisis.

Tekst

test

Wy Scepenen van der stede van ypre doen te wetene allen lieden dat Jan fortyn vremde heeft ghecocht ende ghecreighen Eruelicke tzinen bouf en[de] tzyne hoire bouf Jeighen pauwels den wilde ende Cateline zinen wiue poorters typre Een huus derue der onder ende al datter toebehoort erduast ende nagheluast Staende ende ligghende inde bollingstrate ande westzyde Tussch[en] den huus en[de] erue maerx sluupers vp eene ghemeene weech ende eene ghemeene ghote der der bouen ande zuudzyde ouer een zyde enden den huuse ende erue van den vors[eiden] vercoopers vp eene ghemeene masi[er]e ende eene ghemeene ghote der bouen ande noordzyde ouer and[er]e zyde Strecken[de] achterwaert derue vanden vors[eiden] huuse dannof desen coop es totter erue vanden Cloostre van zinnebeke Ende es te wetene dat de neccessarie staende vp derue vercocht en[de] [...?] derue vanden vors[eiden] maerx es ghemeene hembeeden ende zynse sculdich ghe- ghehaefdich te houdene te zuuerne en[de] schoone te makene tharen ghemeenen costen talle[n] tyden dat van nooden wert teeuwelich[en] maer de vulchede derute co[m]mende essculdich altoos ghedreghen of gheuoert te zine duer ende ouer derue svors[eit]s maerx sluupers ooc teeuwelich[en] vanden welken Coope de vors[eide] vercoopers hemlieden houden ouer wel te vullen vernoucht en[de] ghepait Ende hebbents hallem ende ghifte ghegheuen den vors[eiden] coop[er]e wel en[de] wettelicke naer Costumen en[de] vsagen vander vors[eider] stede Ende zynde hem sculdich te warandeirne van allen Callaengen Jeighen elkerlyk mids viere ende twintich scell[inghen] paris[ise] eruelicker Renten Jaerlix derute gaen[de] den ghonnen diere goede cause of betogh[en] zal Beede de vors[eide] partien voor ons veruaen[de] by eede des[en] Coop goed en[de] loyael wesende Jnder welker ghedinckenesse en[de] versekerth[ede] hebben wy desen Chartre ghedaen zeiglen mette[n] erf- achteghen zeighele van der stede van ypre vors[eit] In Orcondscepen van desen Scepen[en] wouter gilloen Roegeer bollaert lamsin van loo oliuier de Juede en[de] willem de corte Int Jaer xiiij.C viue en[de] vichtich den xij.sten dach van april naer paesschen.

test

Dits den brief van onser porte typer

Ipre.

Littera hereditatis nostre Juxta Refugium nostrum Emte anno 1455